Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


05.09.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАКУЛТУРАУнеско прихватио кандидатуру словачког наивног сликарства за репрезентативну листу

На свечаном отварању 2. Фестивала словачког наивног сликарства у Србији истакнуто је да је Унеско прихватио кандидатуру Србије да словачко наивно сликарство упише на Унескову репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа, као и да очекује да ће коначна одлука бити донета током 2024. године.
У оквиру фестивала словачког наивног сликарства отворена је и изложба „Реформатори словенске писмености и језика код словенских народа у Европи“ која је организована у сарадњи са Форумом словенских култура, међународном организацијом која ради на промоцији културе земаља словенског простора.
Такође, у оквиру Форума словенских култура посебно се истиче едиција 100 словенских романа.

________________________________________________
01.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 72 од 31.8.2023. године
- „Просветни гласник” бр. 13 од 31.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. СТРАТЕГИЈА заштите података о личности за период од 2023. до 2030. годинe
2. ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, примењује се од 1. септембра 2023, осим одредаба које се односе на педагошке асистенте које почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента)
3. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у августу 2023. године
4. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике (ступа на снагу 1. септембра 2023)
5. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
6. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
7. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за физику (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
8. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
10. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
11. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
12. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
13. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
14. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
15. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Влада Србије усвојила измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
Влада РС усвојила је Измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Изменама се предлаже увећање коефицијента утврђених за обрачун и исплату плата запослених у основним и средњим школама, предшколским установама, као и запосленима у ученичком и студентском стандарду, чија је обрачуната основна плата нижа од износа минималне зараде утврђене за територију Републике Србије. Увећање коефицијенaта за обрачун и исплату плата за поједина радна места предлаже се како би се заједно са ефектима планираног повећања основице од 5,5% за запослене у просвети, у складу са прописима о буџету, обезбедило повећање плата ових запослених изнад износа минималне зараде.
Овим изменама Уредбе предлаже се и промена основа за увећање коефицијента за део запослених у стручним службама Републичког фонда за здравствено осигурање, имајући у виду промене у надлежностима Републичког фонда за здравствено осигурање.

ПРОСВЕТА


Од 1. септембра отвара се Психосоцијално саветовалиште у Дечјем културном центру Београд
Oд 1. септембра у Дечјем културном центру Београд функционисаће Психосоцијално саветовалиште које спроводи и координише Институт за ментално здравље у оквиру пројекта „Кризна психосоцијална подршка заједници”.
Саветовалиште је намењено деци, младима, родитељима и наставницима, а услуге се пружају сваким радним даном од 10 до 18 часова.
Ученици млађи од 15 година морају доћи у пратњи родитеља који даје сагласност за пружање услуге. Саветовалиште је бесплатно, није потребан никакав упут, а за сада ни заказивање.

ЗДРАВСТВО


Почела јавна расправа поводoм Нацрта закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства
Министарство здравља је, у сарадњи са Радном групом за измену регулаторног оквира за израду E-картона, припремило Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.
Јавна расправа поводом овог Нацрта почела је 28. августа и траје до 18. септембра 2023. године. Нацрт је доступан заинтересованој јавности преко сајта Министарства здравља, као и на порталу е-консултације.
Потреба за доношењем новог Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства јавила се сходно утврђеним приоритетима Владе Републике Србије, од којих је један и развој дигитализације у здравству.
По спроведеној јавној расправи, размотриће се сви пристигли предлози и у складу са тим, предложити најоптималнија решења у овој области.

________________________________________________
31.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Просветни гласник” бр. 12 од 30.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке (ступа на снагу 31. августа 2023)
2. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност (ступа на снагу 31. августа 2023)

________________________________________________
30.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени лист АП Војводине” бр. 34 од 28.9.2023. године,
- „Просветни гласник” бр. 11 од 23.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу балетску школу (ступа на снагу 30. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
2. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју (ступа на снагу 30. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
3. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за спорт (ступа на снагу 30. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Објављени резултати Jавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих
Министарство туризма и омладине донело је Одлуку о додели финансијских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката.
У циљу финансирањa програма и пројеката којима се развијају одрживе услуге и механизми који поспешују развој вештина управљања каријером младих, предузетништво/социјално предузетништво, запошљивост и запосленост младих и повећава усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења, са потребама тржишта рада, Министарство туризма и омладине је у оквиру Jавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, на основу предлога комисије, од пристиглих 104 предлога програма и пројеката, одабрало 51 програм и пројекат који ће се финансирати у укупном износу од 88.000.000,00 динара.
Резултате конкурса можете видети овде.

________________________________________________
29.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Просветни гласник” бр. 10 од 28.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења средњег стручног образовања у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици (ступа на снагу 29. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
2. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника за стручне предмете за образовни профил полицајац у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици (ступа на снагу 29. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
3. ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења за стручне предмете за образовни профил полицајац у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици (ступа на снагу 29. августа 2023)
4. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 29. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
5. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 29. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
6. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај (ступа на снагу 29. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
7. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 29. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023, изузев у делу који се односи на план и програм наставе и учења за образовни профил техничар за биотехнологију, који се примењује од 1. септембра 2024)
8. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 29. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023, изузев у делу који се односи на план и програм наставе и учења за образовни профил техничар за биотехнологију, који се примењује од 1. септембра 2024)
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија (ступа на снагу 29. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
10. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геологија, рударство и металургија – (ступа на снагу 29. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023.)
11. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Пољопривредни техничар дигиталних технологија”
12. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Механичар грејне и расхладне технике” Просветни прописи
13. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Пољопривредни техничар”
14. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар технологије дрвета и обликовања намештаја”
15. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Сценски маскер и власуљар”

________________________________________________
28.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
 „Службени гласник РС” бр. 71 од 25.8.2023. године,
 „Просветни гласник” бр. 9 од 25.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о посебним критеријумима и поступку за пријем на рад и престанак рада у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији (ступа на снагу 2. септембра 2023)
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији (ступа на снагу 2. септембра 2023)
3. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система хидроелектране на Ибру (ступа на снагу 2. септембра 2023)
4. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору (ступа на снагу 2. септембра 2023.)
5. ОДЛУКА о утврђивању куће Видановића у Црвеном Брегу за споменик културе (ступа на снагу 2. септембра 2023)
6. ОДЛУКА о утврђивању кафане „Бели медвед” у Земуну за споменик културе (ступа на снагу 2. септембра 2023)
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (ступа на снагу 26. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 26. августа 2023)
9. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2023. године
10. ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2023. године
11. ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2022 – јун 2023. године у односу на период јул 2021 – јун 2022. године
12. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита (ступа на снагу 26. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
13. ПРАВИЛНИК о допунaмa Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита (ступа на снагу 26. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
14. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 26. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
15. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 26. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
16. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (ступа на снагу 26. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
17. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (ступа на снагу 26. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
18. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (ступа на снагу 26. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
19. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (ступа на снагу 26. августа 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Нови Акциони план Програма за реформу система локалне самоуправе у Србији
Посебна радна група за израду новог Акционог плана Програма за реформу система локалне самоуправе у Србији поменутог документа, одржала је први састанак.
На састанку је представљен Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године и Акциони план за период од 2021. до 2023. године, као и детаљи око припреме Акционог плана за период од 2024. до 2025. године.
Припрема новог акционог плана један је од главних задатака пројекта „Локална самоуправа за 21. век”, који подржава Влада Швајцарске.

ПРОСВЕТА


Усвојене измене низа просветних закона
Сетом просветних закона које је усвојила Влада Србије систем образовања бити у значајној мери унапређен, посебно када је реч о превенцији и реаговању на насиље у установама образовања.
Влада Србија усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима, којим се омогућава увођење националне читанке и утврђује начин припреме и одобравања овог наставног средства.
Циљ ових измена је повећање одговорности свих актера у школском животу, али и проширење лепезе могућности када је васпитни рад у питању.
Законским решењима које је усвојила Влада Србије предвиђено је и смањење броја ученика у одељењу од следеће школске године на максимално 28 ђака.
Једна од измена и допуна закона предвиђа да се рок за почетак спровођења државне матуре помера за школску 2025/2026. годину.

НАУКА


Донета Резолуција о Међународној декади наука за одрживи развој - 2024-2033
Генерална скупштина УН усвојила је Резолуцију о Међународној декади наука за одрживи развој, која ће се спроводити од 2024. до 2033. године. Овом резолуцијом, Србија је постала покретач и координатор процеса доношења овог важног документа. Међународна декада наука за одрживи развој, 2024-2033, пружиће платформу за сарадњу свих релевантних актера, укључујући државе чланице УН, организације система УН, академску заједницу, цивилно друштво и приватни сектор, како би се промовисала наука као кључна за постизање одрживе будућности.

________________________________________________
25.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Просветни гласник” бр. 8 од 24.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године)
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала метала (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године)
3. ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о плану и програму наставе и учења oпштеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године)
4. ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године)
5. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године)
6. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године)
7. ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године)
8. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године)
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године)
10. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 25.8.2023. године, а примењује се од школске 2023-2024.године).

________________________________________________
24.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 70 од 23.8.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:
УРЕДБА о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката (ступа на снагу 1.9.2023. године)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕ


Свечано уручени уговори о додели средстава прикупљених по основу опортунитета
Министарство правде свечано је уручило уговоре о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет) за 180 пројеката од јавног интереса из области здравства, културе, просвете, социјалне заштите и хуманитарног рада.
У 2023. години за здравство издвојено је више од 200 милиона динара, образовање је финасирано са више од 188 милиона динара, социјална заштита са више од 30 милиона динара, култура са више од 20 милиона динара, хуманитарни рад са 30 милиона динара, док је зa положај особа са инвалидитетом издвојено више од 27 милиона динара.

ОМЛАДИНА


Објављени резултати Jавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године и програма „Млади су закон”
Министарство туризма и омладине донело је Одлуку о додели финансијских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката.
У циљу спровођења циљева и мера Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године и програма „Млади су закон”, Министарство туризма и омладине је у оквиру Jавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године и програма „Млади су закон”, на основу предлога комисије, од пристиглих 144 предлога програма и пројеката, одабрало 68 програма и пројеката који ће се финансирати у укупном износу од 102.985.929,06 динара.
Резултате Jавног конкурса можете погледати овде.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42