СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

29. 01. 2019.

У примени од 1.2.2019. Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана и доприноса

Влада Републике Србије донела je усклађене динарске неопорезиве износе који се изузимају из опорезивања при обрачуну зарада и других примања.
Детаљније можете погледати овде.

Здравство
Примена основица за обрачун плата за запослене у здравственим установама

Министарство финансија разрешило је дилему насталу око примене основица за запослене у установама здравствене заштите, утврђене закључком Владе РС 05 Број: 121-161/2019 од 16.1.2019. године.
Дописом Министарства финансија прецизирано је која су то све звања у здавственој заштити на која се односи наведени закључак.
Допис можете погледати овде.
Информације специјално за установе здравствене заштите можете пратити на страни
» Специфичности буџетских корисника / Здравство «

Социјална заштита
Влада РС извршила исправку Закључка за утврђивање основице за обрачун и исплату плата запосленима у установама социјалне заштите

Доношењем новог закључка 05 број 121-605/2019 од 24.01.2019. године Влада Републике Србије извршила је исправку закључка 05 бр. 121-164/2019 од дана 16.01.2019. године којим је, између осталог, утврђена и основица за обрачун и исплату плата запосленима у установама социјалне заштите у Републици Србији чији је оснивач локална власт.
Детаљније погледајте овде.
Информације специјално за установе социјалне заштите можете пратити на страни
» Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита «


ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист Града Београда” број 127 од 26.12.2018, 128 од 27.12.2018, 129 од 27.12.2018, 130 од 27.12.2018. и 131 од 28.12.2018.
Садржаје нових гласила можете погледати на следећем линку:
Службени лист Града Београда

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

28. 01. 2019.

Нови термини за актуелне стручне скупове

На захтев многобројних корисника отворена су два нова термина за саветовање „СТАТУС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ” са семинаром „ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ” и то у Београду 1. фебруара 2019. (петак) у хотелу „Славија”, Светог Саве 1-9 и у Крагујевцу 11. фебруара 2019. (понедељак) у Другој крагујевачкој гимназији, Лицеја Кнежевине Србије 2, са почетком у 9.30 часова.

Нови број (По)недељника (196) данас на вашем мејлу

Уколико нисте примили овај и претходне бројеве (По)недељника, а желите да их читате, односно добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.
Претходне бројеве (По)недељника можете погледати на следећим линковима:
Број 194; Број 195; Број 196
Број 197 биће достављен свим буџетским корисницима 4.2.2019.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” број 4 од 25.1.2019.
Садржај новог гласила можете погледати на следећем линку:
Службени гласник РС

________________________________________________

НАЈНОВИЈА ИНФОРМАЦИЈА!!!

25. 01. 2019.


Износ просечне зараде за новембар 2018. године

Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за новембар 2018. године који износи: 69.949 динара, тј. 50.556 без пореза и доприноса.
Индекс просечне зараде за месец новембар 2018. у односу на претходни месец износи 101,4; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 101,3.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

Нови термини за актуелне стручне скупове

На захтев многобројних корисника отворена су два нова термина за саветовање „СТАТУС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ” са семинаром „ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ” и то у Београду 1. фебруара 2019. (петак) у хотелу „Славија”, Светог Саве 1-9 и у Крагујевцу 11. фебруара 2019. (понедељак) у Другој крагујевачкој гимназији, Лицеја Кнежевине Србије 2, са почетком у 9.30 часова.

Нови број (По)недељника (196) на вашем мејлу у понедељак 28.1.2019.

Након трогодишњег прекида, а на захтев многобројних корисника, у 2019. години настављамо да сваког понедељка сервисирамо најважније информације из домена текућег буџетског пословања који достављамо бесплатно на мејл адресе свих буџетских корисника.
Број 194 од 14.1.2019. и број 195 од 21.1.2019. можете погледати на линковима:

Број 194
Број 195

Број 196 биће достављен 28.1.2019.

Уколико нисте примили претходне бројеве, а желите да их читате, односно добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ

Евидентирање података о стварним власницима регистровних субјеката у Агенцији за привредне регистре - рок до 31. јануара 2019.

Законом о централној евиденцији стварних власника („Сл. гл. РС” бр. 41/18) прописана је обавеза одређивања стварног власника регистрованог субјекта и евидентирања истог у Централну евиденцију стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом, коју води Агенција за привредне регистре. Овај закон примењује се на: привредна друштва, осим јавних акционарских друштава; задруге; огранке страних привредних друштава; пословна удружења и удружења, осим политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница; фондације и задужбине; установе; представништва страних привредних друштава, удружења, фондација и задужбина.

Закон се не примењује на привредна друштва и установе у којима је Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач, као ни на предузетнике, јавна акционарска друштва, привредна друштва у стечају и принудној ликвидацији.

Детаљније о начину уноса података у Централну евиденцију стварних власника можете видети на интернет страници Агенције - Централна евиденција стварних власника, у одељку - Упутства, на којој су објављени Водич у сликама, и Корисничко упутство за употребу апликације за евидентирање стварних власника.

ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ

21. 01. 2019.

Нове основице за обрачун плате

На основу закључака Владе Републике Србије донетих на седници одржаној 16.1.2019. године о увећању основица за обрачун и исплату плата које су утврђене у нето износу са припадајућим порезом и доприносима, нове основице за обрачун плата почев од плате за јануар 2019. године су:

За запослене у:
1. основном, средњем образовању и ученичком стандарду - 3.130,26 динара,
2. студентском стандарду - 2.983,18 динара,
3. високом образовању - 2.847,57 динара,
4. истраживачима (осим истраживача у научно-истраживачкој установи који право на повећање плата остварују у високошколској установи) и помоћном особљу у научно-истраживачкој делатности - за 9%,
5. Српској академији наука и уметности - за 7%,
6. здравственим установама, осим војно-здравствених установа, и то:
- доктору медицине, доктору специјалисти и стоматологу - 3.099,08 динара,
- медицинском и стоматолошком техничару - 3.155,43 динара,
- остале запослене - 3.014,56 динара,
7. установама социјалне заштите - 3.070,91 динар,
8. установама културе - 2.957,16 динара,
9. организацијама обавезног социјалног осигурања (стручној служби Националне службе за запошљавање, стручним службама Републичког фонда за здравствено осигурање, стручној служби Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање), осим за запослене у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, према групама послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и то:
– за Прву групу послова – 3.847,90 динара,
– за Другу групу послова из Уредбе – 3.649,87 динара,
– за Трећу групу послова из Уредбе – 2.533,99 динара и
10. осталим јавним службама које су корисници буџетских средстава – 2.660,69 динара.
(Закључак Владе РС 05 број 121-161/2019 од 16.01.2019. године)

За запослене у установама чији је оснивач локална власт и то у:
1. предшколским установама - 3.072,83 динара,
2. установама социјалне заштите - 2.710,43 динара,
3. осталим јавним службама - 2.660,69 динара и
4. установама културе - 2.957,16 динара.
(Закључaк Владе РС 05 број 121-164/2019 од 16.01.2019. године)

За запослене у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, према групама послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и то:
– за Прву групу послова – 4.040,30 динара,
– за Другу групу послова из Уредбе – 3.832,35 динара и
– за Трећу групу послова из Уредбе – 2.660,69 динара.
(Закључак Владе РС 05 број 121-166/2019 од 16.01.2019. године)

За изабрана, постављена лица и запослене у јединицама локалне самоуправе и то:
1. за изабрана лица у органима и службама локалне власти из члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гл.РС“, број 34/01… 99/2014 и 21/16 - др. закон) - 10.908,52 динара,
2. за постављена лица у органима и службама локалне власти - 2.347,59 динара и
3. за запослене у органима и службама локалне власти - 2.560,07 динара.
Основица за обрачун и исплату плата из тачке 3. овог закључка, за запосленог са средњом и нижим стручним спремама у јединицама локалне самоуправе осим у граду Београду, може се увећати по основу квалитета и резултата рада, почев од плате за јануар 2019. године, за нето 256,01 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање. Основица се запосленима одређује тромесечно.
(Закључак Владе РС 05 број 121-163/2019 од 16.01.2019. године)

За полицијске службенике у Министарству унутрашњих послова - 30.376,82 динара
(Закључак Владе РС 05 број 121-162/2019-1 од 16.01.2019. године)

За припаднике Безбедносно-информативне агенције - 1.941,89 динара
(Закључак Владе РС 05 број 121-167/2019 од 16.01.2019. године)

За професионалне припаднике Војске Србије у бруто износу – 43.333,55 динара ( нето – 30.376,82)
(Закључак Владе РС 05 број 121-165/2019 од 16.01.2019. године)

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” број 3 од 19.1.2019.
Садржај новог прописа можете погледати на следећем линку:
Службени гласник РС

________________________________________________

Стручна расправа „У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА СТАТУСА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ” у више градова Србије

17. 01. 2019.

У циљу реализације активности на доношењу Програма рада струковног Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима за 2019. и наредне две године, одржаће се

СТРУЧНА РАСПРАВА „У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА СТАТУСА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ”

Циљ ове стручне расправе је предлагање адекватних решења, како би рачуновође у јавном сектору били признати и препознати у Каталогу, и на тај начин добили одговарајући статус у платним разредима.

Стручна расправа ће одржати у оквиру семинара „ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ” који је БЕСПЛАТАН за све буџетске кориснике.

Ови стручни скупови одржаће се у следећим градовима:

1. 16. јануар, НИШ, Дом здравља Ниш, Војводе Танкосића 15 (ОДРЖАНО)

2. 18. јануар, НОВИ САД, Средња школа „Милан Петровић”, Бате Бркића бб (ОДРЖАНО)

3. 22. јануар, ЧАЧАК, Регионални центар за професионалан развој запослених у образовању, Цара Душана бб

4. 25. јануар, БЕОГРАД, Хотел „Славија”, Светог Саве 1-9

5. 28. јануар, ПОЖАРЕВАЦ, Гимназија, Симе Симића 2

6. 29. јануар, ШАБАЦ, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Добропољска 5

7. 30. јануар, ВАЉЕВО, Висока школа струковних студија, Вука Караџића 3а

Детаљније »               Пријава »

________________________________________________

Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 3,0%

10. 01. 2019.

На седници одржаној 10. јануара 2019. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 3,0 одсто.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 7. фебруара 2019. године.

________________________________________________

НАЈВАЖНИЈИ ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

03. 01. 2019.

НОВИНЕ У ОБРАЧУНУ ЗАРАДА/ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ (ЗА СВЕ ИСПЛАТЕ У ЈАНУАРУ)

Изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање уведено је додатно фискално растерећење послодавца укидањем стопе доприноса за случај незапослености од 0,75% која се обрачунава на зараду (на терет послодавца) од 1.1.2019. године. Овом изменом не мења се формула за обрачун зараде, за прерачун са нето на бруто износ ( Бруто = (Нето -1.500) : 0,701), а на терет послодавца обрачунава се само допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 12% и допринос за здравствено осигурање – 5,15%. Послодавац ће укидањем доприноса за случај незапослености уштедети 519 динара. Износ није занемарљив у случају да послодавац има велики број запослених. На пример 100 запослених је уговорило зараду од 50.000 динара, послодавац ће уштедети на овом доприносу 51.900 динара.
Детаљније у часопису Буџетско рачуноводство бр. 1/19.

ДОНЕТО ЈЕ НЕКОЛИКО ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПОРЕЗА

Министарство финансија је 28. децембра 2018. године донело неколико правилника из области пореза, који су објављени у „Сл. гл. РС”, бр. 104/18 од 28. децембра 2018. године, и то:
Из области ПДВ:
- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза;

- Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ.

Из области пореза на имовину:
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину.

Из области пореза на добит правних лица:
- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе;
- Правилник о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом.
Из области пореског поступка:
- Правилник о изменама и допунама Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем;

- Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку;
- Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења која Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре.

Сви наведени правилници ступају на снагу 1. јануара 2019. године, осим Правилника о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 29. децембра 2018. године.

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
Из области буџетског рачуноводства:
- Измене и допуне Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава ОСО („Сл. гл. РС“, бр. 104/2018, ступа на снагу 1. јануара 2019.)
- Измене и допуне Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гл. РС“, бр. 1052018, ступа на снагу 1. јануара 2019.)

Из области Платног промета (Трезор):
- Измене и допуне Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гл. РС“, бр. 104/2018, ступа на снагу 1. јануара 2019.)
- Нови Списак корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 1052018, ступа на снагу 1. јануара 2019.).

Више о новим правилницима и инструкцијама за практичну примену, претплатници Образовног информатора могу сазнати кроз наше едукативне садржаје:

1.Штампана издања комплета часописа: Буџетско рачуноводство, Правни саветник и Подсетник за директора

2.Електронско издање часописа комплета часописа

3.На једнодневним саветовањима током јануара 2019. године.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

02. 01. 2019.


КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА
Комплет часописа број 24 је дистрибуиран претплатницима.
Садржај часописа можете погледати на следећим линковима:
„Подсетник за директора”
„Правни саветник”
„Буџетско рачуноводство”


БЕСПЛАТАН СЕМИНАР

СТАТУС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ
И
„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ”


ВРЊАЧКА БАЊА 15. јануар 2019.
НИШ 16. јануар 2019.
НОВИ САД 18. јануар 2019.
БЕОГРАД 25. јануар 2019.

Детаљније »          Пријава »


СОФТВЕРИ

У припреми је нови књиговодствени универзални софтвер "ОЗОН".

НОВО У ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗДАЊИМА

• Корисницима Електронског издања Образовног информатора стављен је на располагање Образац ПОПДВ, у ПДФ форми са свим потребним формулама у збирним пољима, а који је сачињен на основу Корисничког упутства за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ Пореске управе.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА
НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ


Београд, Хотел „Палас”,
Топличин венац 23, 14.3.2019. године (четвртак)
почетак у 10.00 часова


Детаљније »          Пријава »
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 4/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 4/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42