СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


28.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 76 од 25.10.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 49 од 19.10.2019. године.


Предложено укидање Закона о смањењу плата
Након успешно спроведене фискалне консолидације и стабилизације јавних финансија Влада РС је сачинила Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и упутила у скупштинску процедуру.
Предлогом о престанку важења овог закона ближе се уређује примена висине основице за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава након ступања на снагу овог закона, и то за:
1. Директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике Србије, организације за обавезно социјално осигурање и кориснике средстава тих организација и директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти у смислу закона којим се уређује буџетски систем примењиваће се основица, у висини која је утврђена у складу са законом у тренутку ступања на снагу овог закона;
2. за јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти у смислу закона којим се уређује буџетски систем, као и правна лица основана од стране тих јавних предузећа;
- правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години; и
- јавне агенције и друге организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су под контролом Републике Србије, односно локалне власти примењиваће у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона.

Предложено је да Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава престане да важи 1.1.2020. године.

________________________________________________
25.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.


Влада усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО
Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и проследила га Скупштини Србије на усвајање. Изменама закона пензије ће почев од 1. јануара 2020. бити усклађене у проценту који представља збир половине процента раста потрошачких цена и половине процента раста зарада без пореза и доприноса. Пензије ће се усклађивати на основу података органа надлежног за послове статистике о кретању просечне зараде запослених без пореза и доприноса на територији Републике Србије и кретању потрошачких цена за претходних 12 месеци, рачунајући уназад, почев од јуна претходне календарске године.

Јавна расправа о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи
Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме закона којим се уређује област локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи. Јавна расправа о Нацрту закона почиње данас и трајаће до 22. новембра 2019. године.

ВЕСТИ


Нови Предлог секторског континуираног програма стручног усавршавања запосленим у јединицама локалне самоуправе
Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе на последњој седници разматрао је и утврдио Предлог секторског континуираног програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину.
Овај програм, који је Савет припремио у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, обухвата 17 области стручног усавршавања и 90 тематских целина.
Предлог је упућен Националној академији за јавну управу и биће обухваћен Општим програмом обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину, који доноси Влада.

Просечна зараде за август 2019. године износи 54.115 динара нето
Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за август 2019. године који износе 74.768 динара, тј. 54.115 динарa без пореза и доприноса. Индекс просечне зараде за месец август 2019. године у односу на претходни месец износи 98,3; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 98,3. Просечна зарада за септембар 2019. године биће објављена 25. новембра 2019. године.

________________________________________________
24.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављенa су следећа службених гласила:
- Службени гласник РС, број 75 од 23.10.2019,
- Службени лист АП Војводине, број 44 од 16.10.2019,
- Службени лист Града Београда, број 87 од 30.9.2019,
- Службени лист Града Београда, број 88 од 1.10.2019,
- Службени лист Града Београда, број 89 од 2.10.2019,
- Службени лист Града Београда, број 90 од 9.10.2019,
- Службени лист Града Београда, број 91 од 10.10.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 48 од 18.10.2019. године.


Закон о пореклу имовине од 1. јануара 2020.
Нацрт Закона о пореклу имовине требало би да буде усвојен у Скупштини Србије у другој половини децембра, како би његова примена почела већ од 1. јануара 2020. године. Међу кључним тачкама овог Нацрта закона су провера имовине стечене од 1. јануара 2007, сумњиво стечен иметак који ће се пријављивати полицији и тужилаштву, а закон не искључује ни могућност одузимања имовине. За нелегално стечен иметак плаћаће се порез од 75%, уз – кривичну одговорност.

ВЕСТИ


У изради нова Стратегија реформе јавне управе до 2030. године
Министарство државне управе и локалне самоуправе почело је израду нове Стратегије реформе јавне управе од 2021. до 2030, којом ће бити настављен процес трансформације јавне управе у сервис грађана. Четири главна сегмента Треће стратегије у реформи јавне управе која се доноси у Србији су иницирање јавних политика, управљање јавним финансијама, управљање људским ресурсима и пружање услуга.

________________________________________________
23.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИСајам образовања и наставних средстава од 23. до 27. октобра
На Сајму образовања и наставних средстава, који се отвара данас у на Београдском сајму под слоганом „Образована Србија, успешна Србија” и трајаће до 27.октобра, биће представљени новитети у образовању и савремена наставна средства.
На сајму ће бити присутни сви сегменти образовног система, а посетиоци ће моћи да се упознају са понудом програма образовних институција и установа различитих нивоа и струка, савременим наставним средствима, уџбеницима и осталим едукативним издањима, дидактичким средствима и играма који подстичу креативност и моторику.
Део излагачког програма чиниће и сегменти о професионалној оријентацији, предузетништву, подстицају на образовање, доживотном учењу, трансферу знања, инклузивном образовању, неговању талената, међународној сарадњи.

________________________________________________
22.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 15 од 21.10.2019. године.

ВЕСТИСмернице Владе Србије јавним предузећима
Влада Србије донела је уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.
Овим смерницама обавезују се јавна предузећа и друштва капитала да у припреми годишњег, односно трогодишњег програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.
Обавеза јавних предузећа је да се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању, као и да изврше свеобухватну анализу пословања за 2019. годину, како би годишњи програм пословања за 2020, односно трогодишњи програм, планирали на реалним основама.

________________________________________________
21.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 74 од 18.10.2019. и
- Службени лист АПВ, број 43 од 8.10.2019. године.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити пословне тајне
Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је јавни позив за учешће у Јавној расправи о Нацрту закона о заштити пословне тајне која ће се спровести у периоду од 21. октобра до 9. новембра 2019. године.
Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Заводу за интелектуалну својину, и то:
– на e-mail: zis@zis.gov.rs и btotic@zis.gov.rs у субјекту e-mail поруке навести: „за Закон о заштити пословне тајне ”, а преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, или
– поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, са назнаком „За Закон о заштити пословне тајне”.
Детаљније можете прочитати овде.

________________________________________________
18.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Влада Србије усвојила више предлога закона
На седници Владе Републике Србије утврђени су:
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица,
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о царинској тарифи,
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара и
- Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода.
Донета је и Уредба којом се одређује тарифа по којој адвокати пружају бесплатну правну помоћ, по којој се састављају јавнобележничке исправе и посредује у решавању спорова када су странке корисници бесплатне правне помоћи.
Влада је усвојила и Одлуку о образовању Одбора за праћење реализације Програма промоције предузетништва и самозапошљавања.
Детаљније можете видети овде.

Примена новог Закона о рачуноводству
Нови Закон о рачуноводству (“Сл. гл. РС”, бр.73/19) ступа на снагу 1.1.2020. године, а примена појединих одредби закона почиње и касније. Одредбе овог закона које ће се примењивати почев од 31.12.2021. године су оне које се односе на: садржај редовних годишњих финанијских извештаја правних лица која примењују МСФИ, МСФИ за МСП, других правних лица разврстаних у микро правна лица, и микро правних лица и предузетника, као и одредбе којима се уређују рокови и начин достављања финансијских извештаја за јавно објављивање, достављање документације уз финансијске извештаје, достављање података за статистичке и друге потребе, јавно објављивање финансијских извештаја и садржина Регистра финансијских извештаја. До тада ће се, у делу одредби које уређују ту материју, примењивати одредбе Закона о рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/13 и 30/18).
То значи да ступање на снагу новог закона неће имати последице на састављање редовних годишњих финансиjских извештаја који се састављају са стањем на дан 31.12.2019. године у делу који се односи на садржај финансијског извештаја, начина и рокова за њихово достављање као и вођења Регистра финансијских извештаја.
Подсећамо да се одредбе овог закона сагласно чл. 4. не односе на буџете и кориснике буџетских средстава, стамбене зграде, као и на организације обавезног социјалног осигурања, ако посебним прописима није друкчије уређено, као ни на цркве и верске заједнице, осим у делу обављања привредне или друге делатности, у складу са прописима којима је уређено обављање тих делатности.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 21/19.


________________________________________________
17.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист Града Новог Сада”, број 47 од 10. октобра 2019.

ВЕСТИ


Програми за образовање одраслих у 65 основних школа
Око 14 одсто одраслих људи у Србији нема завршену основну школу иако је она по закону обавезна.
У 65 основних школа у Србији спроводи се програм функционалног образовања одраслих, које похађа тренутно око 6.000 полазника.
Образовање одраслих у Србији спроводи се кроз три циклуса - један је од првог до четвртог разреда, други је пети и шести разред, а трећи седми и осми.
Министарство просвете организовало је обуке за око 500 наставника који раде у основном образовању одраслих.


________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
XIII ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА


13.12.2019. године,
(петак)
Београд, Сава ЦентарПрактикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42