СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

05. 01. 2018.

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР ЗА ЈАНУАР 2018.
На сајту Пореске управе објављен је порески календар за јануар 2018. чији комплетан садржај можете погледати на следећем линку http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/4619/poreski-kalendar-za-januar-.html

ОМОГУЋЕНО ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЈОШ ШЕСТ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА
Од 1. јануара 2018. године, електронски ће моћи да се поднесе још шест пореских пријава чиме ће бити заокружен циклус трансформације “папирних форми” пореских пријава у електронски облик. Пореским обвезницима је омогућено да за приходе које администрира Пореска управа посредством портала еПорези поднесу електронске пореске пријаве. Доступна је и нова корисничка апликација за приступ порталу еПорези, а проширени су и технички капацитети информационог система Пореске управе.
Детаљно упутство о е-порезима и подношењу пореских пријава можете видети на сајту Пореске управе http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/portal.html.

ОБАВЕЗЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ УСВОЈЕНОГ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
Закон о систему плата запослених у јавном сектору „Службени гласник РС“, бр.18/16, 108/16 и 113/17, који je ступио на снагу 8. марта 2016. године и Закон о запосленима у јавним службама који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, почињу са применом од 1. јануара 2019. године, док одредбе које се односе на вредновање радне успешности и последице вредновања, као и које се односе на рационализацију и оптимизацију рада јавних служби почињу да се примењују од 1. јануара 2020. године. У 2018. години произилазе следећа обавезе и рокови за правна лица на чије запослене се примењују одредбе ових закона. У року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона о запосленима у јавним службама (до 24. марта 2018. године) послодавци имају обавезу да донесу Правилник о организацији и систематизацији послова усклађен са одредбама закона којим се уређује систем плата у јавном сектору и овог закона.
(Закон о запосленима у јавним службама не примењује се на јавна предузећа и установе које у скаду са законом имају обавезу приватизације).

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

05. 01. 2018.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

05. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 57 од 21.12.2017. године
• Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину
• Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
• Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из
Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину


(Сви наведени прописи ступају на снагу 29. децембра 2017. године, а примењује се од 1. јануара 2018. године).

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

04. 01. 2018.

Извршена је измена правилника о евиденцији и прегледу обрачуна ПДВ

Прaвилником o измeнaмa Прaвилникa o oблику, сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje o ПДВ и o oблику и сaдржини прeглeдa oбрaчунa ПДВ
(,,Службени гласник РС'' бр. 119/17), извршена је измена одредбе члана 46. Прaвилникa o oблику, сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje o ПДВ и o oблику и сaдржини прeглeдa oбрaчунa ПДВ (,, Сл.гл.РС'' бр.90/17). После извршене измене прoписaнo je дa сe Oбрaзaц ПOПДВ пoднoси уз пoрeску приjaву, у eлeктрoнскoj фoрми, пoчeв oд пoднoшeњa пoрeскe приjaвe зa пoрeски пeриoд jул 2018. гoдинe, oднoснo пoрeски пeриoд jул-сeптeмбaр 2018. гoдинe.
Измена Правилника се примењује од 1. јула 2018. године. Овом изменом усаглашен је рок за примену обавезе новог начина вођења евиденције о ПДВ и подношења прегледа обрачуна ПДВ са роком који је прописан у Закону о ПДВ а то је 1.јул 2018. године.
Рок за достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец

Подсећамо да послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом у обавези су да доставе извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец надлежној јединици Пореске управе према свом седишту на обрасцу ИОСИ најкасније до петог у месецу за претходни месец.
Обавеза сваког послодавца који има најмање 20 запослених је да има у радном односу једну особу са инвалидитетом, а послодавац који има 50 и више запослених дужан је да има у радном односу најмање две особе са инвалидитетом, и на сваких наредних започетих 50 запослених по једну особу са инвалидитетом.
Послодавац који не запосли особе са инвалидитетом дужан је да уплати износ од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

04. 01. 2018.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

04. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 57 од 21.12.2017. године
• Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
годину
(Ступа на снагу 29. децембра 2017. године, а примењује се од 1. јануара 2018. године).

Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за
2018. годину
(Ступа на снагу 29.децембра 2017 године, а примењује се од 1. јануара 2018.
године).
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из
Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(Ступа на снагу
29. децембра 2017. године, а примењује се од 1. јануара 2018. године).

________________________________________________

ДАН И ДАТУМ

03. 01. 2018.

Данас је у складу са прописима Републике Србије први радни дан у календарској и буџетској 2018. години. Број радних дана у јануару 2018. године је 21 дан.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

03. 01. 2018.

За инфраструктурне пројекте на локалу издвојено 1,99 милијарди динара
Министарство привреде издвојило je укупно 1,99 млрд. динара за локалне инфраструктурне пројекте којим ће бити суфинансирано током 2018. године 153 инфраструктурних пројеката вредних укупно 4,47 млрд. дин.
Сви инфраструктурни пројекти су реализовани кроз три програма, а највише средстава издвојено је за суфинансирање 99 програма за унапређења локалне и регионалне инфраструктуре. За 54 пројекта инфраструктурног опремања пословних зона, издвојено је 1,18 млрд. дин. (уз учешће Министарства од 0,57 млрд.), а са 107,5 мил. дин. подржано је и 48 локалних самоуправа суфинансирањем израде пројектно – техничке документације за инфраструктурне пројекте за унапређење пословних зона, обнављање браунфилд локација, и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Од 1. јануара 2018. веће плате и пензије у јавном сектору
Плате у јавном сектору од 1. јануара 2018. повећане су за 10% и за 5% у администрацији, а пензије за 5%. Измене и допуне Закона о буџетском систему предвиђају да учешће плата и општег нивоа државе у БДП-у буде 7%, тј. да учешће пензија у БДП -у буде до 11%.
Предвиђено је снижавање нивоа зарада без доприноса на терет послодаваца до 7% БДП -а, а тренутно је учешће овако дефинисаних зарада 8,3% у БДП-у. Такође, продужена је забрана запошљавања у јавном сектору до краја 2018. године.

Минимална месечна зарада у Србији од јануара 2018. износиће 24.822 динара
Од јануара 2018. Године минимална цена рада износиће 27.822 динара. Држава се одрекла једног дела пореза на зараде, тј. повећала је неопорезив део зараде (плате) за 3.000 динара, што је послодавцима омогућило да повећају минималну цену рада за 2.200 динара, па је сада минимална цена рада, радног часа – 143 динара, а минимална месечна зарада запосленог у Србији од 1. јануара 2018. године не може бити мања од гарантованих 24.822 динара.
Минимална цена рада, утврђена Одлуком Социјално-економског савета РС („Сл. гл. РС” бр. 88/17), за период јануар–децембар 2018. године износи 143,00 динара („нето”), по радном часу, коју запослени „носи кући”, увећана за порез на доходак грађана на зараде (10%) и доприносе за обавезно социјално осигурање (19,9%), које из зараде плаћа запослени. Обрачун и исплата минималне зараде врши у висини минималне цене рада важеће на дан исплате(143,00 Динара), без обзира на то за који претходни месец се та исплата врши.


У 2018. години електронски и рецепт у здравству
Из Министарства здравља Србије приликом подношења Извештаја о раду Министарства здравља у 2017. Наводи се је да је припремљен терен за увођење е – рецепта у целој Србији у првој половини 2018. као и да се убрзо очекује скраћивања листа чекања у здравству.

Трајање зимског распуста у основним и средњим школама
Први део зимског распуста за ученике основних и средњих школа у Србији, сем у Војводини, а који обухвата новогодишње и божићне празнике, почео је 30. децембра, и трајаће до 8. јануара 2018. године. Ђаци имају 10-дневни одмор од школе и у клупе се враћају 9. јануара. Школским календаром је планирано да ученици имају зимски распуст из два дела. Први део за новогодишње и божићне празнике и други део након завршетка првог полугодишта. Полугодиште се завршава 31. јануара, те тако други део зимског распуста почиње 1. фебруара, а ђаци се у школске клупе враћају 12. фебруара, када почиње II полугодиште.
За основне и средње школе на територији АП Војводине зимски распуст почео је 25. децембра, а у школске клупе ученици ће се вратити 15. јануара.

Од 1. јануара 2018. нови услови за пензионисање
Измењеним условима за пензионисање, које се пре свега односи на жене, помера се старосна граница за њихов одлазак у пензију за 6 месеци, а мењају се и прописи и за преверемени одлазак у пензију. За одлазак у старосну пензије за жене потребно је навршених 62 године живота и најмање 15 година стажа.
Промене се односе и на оне који желе у превремену старосну пензију 2018. Мушкарцима је потребно 40 година стажа осигурања и најмање 57 година живота, а женама 38 година стажа и најмање 56 година и 4 месеца живота. У том случају пензија се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених година живота које су потребне за стицање права на пуну старосну пензију у каледарској години, а укупно умањење за превремени одлазак у пензију не може бити веће од 20,4%.
Припадницима МУП-а, БИА и других којима се стаж рачуна са увећаним трајањем услов је најмање 55 година живота, 23 године стажа осигурања и најмање 13 година ефективног стажа.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА“


Београд, просторије Образовног инфоматора,
Цара Лазара 5А
9.2.2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23
6. фебруар 2018. године (уторак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »


Због великог интересовања отварамо нови термин за Радионицу
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’


Београд, просторије Образовног информатора
Цара Лазара 5А
2. фебруар 2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          E-Пријава »

                             Пријава »
на тему
ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

• Београд, 17. јануар (среда)
• Ужице, 18. јануар (четвртак)
• Пожаревац, 23. јануар (уторак)
• Шабац, 24. јануар (среда)
• Нови сад, 25. јануар (четвртак)
• Сомбор, 26. јануар (петак)
• Ниш, 29. јануар (понедељак)
• Ваљево, 31. јануар (среда)
• Крагујевац, 31. јануар (среда)

Програм »          Пријава »
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

29.01. Београд
09.02. Ниш
14.02. Нови Сад
23.02. Крагујевац

Програм »          Пријава »

                        E-Пријава »
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

» Детаљније «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42