СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


05.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас су објављена следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 12 од 4.11.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, број 93 од 24.10.2019. године.

Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину
Влада Републике Србије усвојила je Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину. Буџетом Републике Србије за 2020. годину превиђени су укупни приходи и примања у износу од 1.314,5 млрд динара, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу 1,318,4 млрд динара и буџетски дефицит у износу од 3,9 млрд динара.
У 2020. години планира се увећање плата, и то:
1. за 10% код следећих буџетских корисника:
- истраживача (осим истраживача у научно-истраживачкој установи који право на повећање плата остварују у високошколској установи) и помоћног особља у научно-истраживачкој делатности;
- установа културе.
2. за 9% код следећих буџетских корисника:
- Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства одбране;
- у установама основног и средњег образовања и ученичког и студентског стандарда;
- Уставног суда;
- судова, тужилаштава и завода за извршење кривичних санкција;
- високошколских установа, установа основног и средњег образовања и установа ученичког и студентског стандарда;
- предшколских установа;
- установа социјалне заштите (осим здравствених радника).
3. за 8% код осталих буџетских корисника.
Неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса.
Детаљније у буџетском рачуноводству 22/19

Тест самосталности од 1. марта 2020?
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ушао је у скупштинску процедуру, након измена које су уследилe по завршетку трибина које су биле отворене за јавност.
Усвојен је предлог да се примена теста самосталности помери на 1. март 2020. године, уместо од почетка наредне године, као што је било првобитно планирано, док ће мере подстицаја бити доступне од 1. јануара 2020. године.
Министарство финансија је уважило оправдане примедбе и кориговало пет од девет предложених критеријума теста самосталности, како би се постигла прецизнија имплементација и елиминисао простор за широко тумачење које би неоправдано могло имплицирати несамосталност предузетника.
Детаљније можете видети овде.

________________________________________________
04.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас су објављена следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 78 од 1.11.2019,
- „Службени лист Града Новог Сада”, број 50 од 20.10.2019. и
- „Службени лист Града Новог Сада”, број 51 од 30.10.2019. године.

________________________________________________
01.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас је објављен „Службени гласник РС”, број 77 од 31.10.2019. године.

Усвојене измене и допуне Закона о информационој безбедности
Скупштина Србије усвојила је измене и допуне Закона о информационој безбедности у циљу боље повезаности свих актера у области информационе безбедности. Надлежни орган и Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима Србије имаће могућност интензивније сарадње са свим операторима ИКТ система од посебног значаја.

________________________________________________
31.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Нема новообјављених службена гласила.

Скупштина Србије усвојила три важна закона
Скупштина Србије усвојила је следеће законе: Закон о поштанским услугама, Измене и допуне Закона о информационој безбедности и Измене и допуне Закона о општој безбедности производа.

________________________________________________
30.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени лист АП Војводине”, број 45 од 23.10.2019. године,
- „Службени лист Града Београда”, број 92 од 18.10.2019. године.

ВЕСТИ


Јединствени попис послова на локалном нивоу власти
Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је Јединствени попис послова на локалном нивоу власти који садржи изворне и поверене послове у одређеним областима, и служи идентификацији надлежности локалне управе, ефикаснијој примени прописа, и као аналитички и плански алат и функционалнијој расподели послова између различитих нивоа власти.
Јединствени попис послова ажуриран је закључно са септембром 2019. године.
Јединствени попис послова израђен је на основу података добијених од јединица локалне самоуправе и органа државне управе у оквиру пројекта „Подршка спровођењу акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016 – 2019“.
Детаљније можете прочитати овде.

________________________________________________
28.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 76 од 25.10.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 49 од 19.10.2019. године.


Предложено укидање Закона о смањењу плата
Након успешно спроведене фискалне консолидације и стабилизације јавних финансија Влада РС је сачинила Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и упутила у скупштинску процедуру.
Предлогом о престанку важења овог закона ближе се уређује примена висине основице за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава након ступања на снагу овог закона, и то за:
1. Директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике Србије, организације за обавезно социјално осигурање и кориснике средстава тих организација и директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти у смислу закона којим се уређује буџетски систем примењиваће се основица, у висини која је утврђена у складу са законом у тренутку ступања на снагу овог закона;
2. за јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти у смислу закона којим се уређује буџетски систем, као и правна лица основана од стране тих јавних предузећа;
- правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години; и
- јавне агенције и друге организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су под контролом Републике Србије, односно локалне власти примењиваће у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона.

Предложено је да Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава престане да важи 1.1.2020. године.

________________________________________________
25.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.


Влада усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО
Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и проследила га Скупштини Србије на усвајање. Изменама закона пензије ће почев од 1. јануара 2020. бити усклађене у проценту који представља збир половине процента раста потрошачких цена и половине процента раста зарада без пореза и доприноса. Пензије ће се усклађивати на основу података органа надлежног за послове статистике о кретању просечне зараде запослених без пореза и доприноса на територији Републике Србије и кретању потрошачких цена за претходних 12 месеци, рачунајући уназад, почев од јуна претходне календарске године.

Јавна расправа о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи
Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме закона којим се уређује област локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи. Јавна расправа о Нацрту закона почиње данас и трајаће до 22. новембра 2019. године.

ВЕСТИ


Нови Предлог секторског континуираног програма стручног усавршавања запосленим у јединицама локалне самоуправе
Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе на последњој седници разматрао је и утврдио Предлог секторског континуираног програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину.
Овај програм, који је Савет припремио у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, обухвата 17 области стручног усавршавања и 90 тематских целина.
Предлог је упућен Националној академији за јавну управу и биће обухваћен Општим програмом обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину, који доноси Влада.

Просечна зараде за август 2019. године износи 54.115 динара нето
Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за август 2019. године који износе 74.768 динара, тј. 54.115 динарa без пореза и доприноса. Индекс просечне зараде за месец август 2019. године у односу на претходни месец износи 98,3; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 98,3. Просечна зарада за септембар 2019. године биће објављена 25. новембра 2019. године.

________________________________________________
24.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављенa су следећа службених гласила:
- Службени гласник РС, број 75 од 23.10.2019,
- Службени лист АП Војводине, број 44 од 16.10.2019,
- Службени лист Града Београда, број 87 од 30.9.2019,
- Службени лист Града Београда, број 88 од 1.10.2019,
- Службени лист Града Београда, број 89 од 2.10.2019,
- Службени лист Града Београда, број 90 од 9.10.2019,
- Службени лист Града Београда, број 91 од 10.10.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 48 од 18.10.2019. године.


Закон о пореклу имовине од 1. јануара 2020.
Нацрт Закона о пореклу имовине требало би да буде усвојен у Скупштини Србије у другој половини децембра, како би његова примена почела већ од 1. јануара 2020. године. Међу кључним тачкама овог Нацрта закона су провера имовине стечене од 1. јануара 2007, сумњиво стечен иметак који ће се пријављивати полицији и тужилаштву, а закон не искључује ни могућност одузимања имовине. За нелегално стечен иметак плаћаће се порез од 75%, уз – кривичну одговорност.

ВЕСТИ


У изради нова Стратегија реформе јавне управе до 2030. године
Министарство државне управе и локалне самоуправе почело је израду нове Стратегије реформе јавне управе од 2021. до 2030, којом ће бити настављен процес трансформације јавне управе у сервис грађана. Четири главна сегмента Треће стратегије у реформи јавне управе која се доноси у Србији су иницирање јавних политика, управљање јавним финансијама, управљање људским ресурсима и пружање услуга.

________________________________________________

У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42