СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


КРОЗ ПРОПИСЕ

03. 01. 2018.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

03. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 119 од 29.12.2017.
УРЕДБА о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2018. годину (Ступа на снагу 31.децембра 2017., а примењује се од 1.јануара 2018. године)

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара (Примењују се од 1.јануара 2018 године)
ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (Ступа на снагу 1.јануара 2018. године)

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Ступа на снагу 30.децембра 2017. године)

ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (Ступа на снагу 30.децембра 2017. године)

ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. Годину (Ступа на снагу 30.децембра 2017. године, а примењује се од 1.јануара 2018. године)

ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2018. годину

ДОПУНА И ИЗМЕНА Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (Ступа на снагу 6.јануара 2018. године)

УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза(Ступа на снагу 30.децембра 2017., а примењује се од 1.јануара 2018. године)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 120 од 30.12.2017.
УРЕДБА о Националном програму очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља грађана Републике Србије

УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2018. Годину (Ступа на снагу 7.јануара 2018. године)

ЗАКЉУЧАК о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2018. Годину

ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2018. годину

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Ступа на снагу 31.децембра 2018.године)

РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2018. године

________________________________________________

ДАН И ДАТУМ

29. 12. 2017.

Данас је последњи радни дан у календарској и буџетској 2017. години. Први радни дан, у складу са прописима Републике Србије је среда, 3.1.2018. године.

*СРЕЋНУ И УСПЕШНУ НОВУ 2018. ГОДИНУ СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ЖЕЛИ ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР*

 

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

29. 12. 2017.

• На XI Годишњој Конференцији буџетских корисника, која је одржана 15.12.2017. у Београду (Сава Центар), активиран је рад струковних удружења и изабрано ново руководство са председницима:

1) Удружење директора и менаџера у јавном сектору (др Јасмина Николић),

2) Удружење правника и секретара ванпривреде (Петар Вујадиновић)

3) Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима (Зорица Ловрић).

На Седници Удружења директора и менаџера у јавном сектору презентирана је скица пројекта: „Знањем до економског успона Србије“.
Очекивања су да ће све три струке међусобном сарадњом и разменом информација, дати свој стручни допринос реформама у јавном сектору.

• Нови концепт у раду Образовног информатора „Континуираном едукацијом до професионализације у јавном сектору“ је отпочео радионицама које су у току:
„Израда правилника о организацији и систематизацији послова у складу са Уредбом о каталогу радних места за предшколске установе, основне и средње школе" и „Израда правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места за високошколске установе у складу са уредбом о каталогу радних места.

• Електронско канцеларијско пословање (практична примена)

• Број 1/2018 комплета часописа је предат у штампу.

Детаљније на сајту: www.obrazovni.rs:

„Подсетник за директора“ (http://www.obrazovni.rs/direktori_podsetnik.php)

„Правни саветник“ (http://www.obrazovni.rs/informator.php)

„Буџетско рачуноводство“ (http://www.obrazovni.rs/bilten.php).


• Двоброј 2/3 комплета часописа је посвећен изради финансијских извештаја и актуелним прописима у правно економском пословању.
Штампано издање наших часописа ће бити на радном столу претплатника 15.01.2018. године.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

29. 12. 2017.

• Нове основице за обрачун плата
На седници одржаној 27.12.2017. године Влада Ре¬публике Србије донела је Закључке о новим основицама за обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору, које ће се примењивати почев од плате за децембар 2017.

• Oбавезна дневна евиденција о прековременом раду запослених и измењен рок за пријаву обавезног социјалног осигурања
Последњим изменама Закона о раду измењен је рок до кога су послодавци дужни да поднесу пријаву на обавезно социјално осигурање запосленог. Од 27.12.2017. године, од када су ове измене ступиле на снагу, послодавци ће убудуће бити у обавези да поднесу јединствену пријаву на обавезно осигурање запосленог и другог ангажованог лица најкасније пре ступања на рад. Такође, изменама Закона о раду послодавац је дужан да води дневну евиденцију о прековременом раду.

• Минимална цена рада у Републици Србији за 2018. годину
Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање , у периоду јануар – децембар 2018. године износиће 143,00 динара ( нето ), по радном часу.
Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2017. године врше се по 130 динара нето по радном часу, а све исплате које ће се вршити од 1.1.2018. године се врше по 143 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

• Промењени услови за одлазак у старосну пензију за жене
Услов за одлазак у старосну пензију за жене биће у 2018. години промењен. Уместо досадашњег услова који је износио 61,5 годину живота и минумум 15 година стажа осигурања, нови услов је 62 године живота а минимум 15 година стажа осигурања је остао непромењен. Услови за одлазак мушкараца у старосну пензију остали су непромењени.

• Продужен рок за упис права јавне својине
Законом о изменама и допунама Закона о јавној својини који је ступио на снагу 18.12.2017. године, за непокретности чији је носилац права Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, рок за упис права јавне својине продужен је до 31.12.2020. године.

• Нови списак корисника јавних средстава
Од 1.1.2018. године примењује се нови Правилник о Списку корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 118/17). Овај списак објављује се једном годишње, а садржи утврђене и посебно евидентиране:
1) директне и индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, јавне агенције, организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су контролисане од стране државе, као и друге кориснике јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу података Агенције за привредне регистре, односно одговарајућег регистра, као и
2) кориснике јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, а припадају јавном сектору.
Подаци о пословању ових корисника јавних средстава користе се за потребе статистичког извештавања о фискалној позицији, односно политици земље.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

29. 12. 2017.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

29. 12. 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 117-0 од 27.12.2017.

• УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о локацијским условима (Ступа на снагу 4.јануара 2018.године)

• ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду (Ступа на снагу 4.јануара 2018.године)

• ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области социјалне заштите (Ступа на снагу 4.јануара 2018.године)

• ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (Ступа на снагу 4.јануара 2018.године)

• ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима (Ступа на снагу 4.јануара 2018.године)

• ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у новембру 2017. Године

• ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној у периоду од децембра 2016. до новембра 2017. Године

________________________________________________

РАСПИСУЈЕМО КОНКУРС ЗА НОВА РАДНА МЕСТА/ИЗВРШИОЦЕ

27. 12. 2017.

Због повећаног обима посла у Редакцији, Образовни информатор – Ваша кућа знања за успешно пословање, расписује конкурс за нова радна места или континуирано ангажоване извршиоце за области:
Саветник за област Порези • Саветник за област Зараде • Саветник за област Буџетско рачуноводство • Саветник за облaст Буџетске контроле • Саветник за област Радни односи • Саветник за област Јавне набавке • Саветник за област Имовински односи • Саветник/уредник за примену прописа у Просвети • Саветник/уредник за примену прописа у Социјалној заштити.

Нудимо Вам:
- стални радни однос или сараднички однос,
- рад у Београду (у просторијама Образовног информатора) или у другим градовима Србије (рад од куће - онлајн),
- стимулативна примања у складу са оствареним резултатима.

Пријаве на Конкурс са радном биографијом и мотивационим писмом можете послати на мејл адресу administracija@obrazovni.rs.

Конкурс је отворен до 15.01.2017. године.
Контактираћемо кандидате који уђу у ужи избор.
Додатне информације можете добити на телефон:
011/3286-489 и 063/361-566.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА“


Београд, просторије Образовног инфоматора,
Цара Лазара 5А
9.2.2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23
6. фебруар 2018. године (уторак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »


Због великог интересовања отварамо нови термин за Радионицу
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’


Београд, просторије Образовног информатора
Цара Лазара 5А
2. фебруар 2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          E-Пријава »

                             Пријава »
на тему
ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

• Београд, 17. јануар (среда)
• Ужице, 18. јануар (четвртак)
• Пожаревац, 23. јануар (уторак)
• Шабац, 24. јануар (среда)
• Нови сад, 25. јануар (четвртак)
• Сомбор, 26. јануар (петак)
• Ниш, 29. јануар (понедељак)
• Ваљево, 31. јануар (среда)
• Крагујевац, 31. јануар (среда)

Програм »          Пријава »
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

29.01. Београд
09.02. Ниш
14.02. Нови Сад
23.02. Крагујевац

Програм »          Пријава »

                        E-Пријава »
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

» Детаљније «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42