СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

06. 07. 2018.

Технички прегледи возила по новим правилима

У Србији је 5. јула 2018. почeла примена новог Правилника о техничком прегледу возила који подразумева строжу и скупљу (од 2.000 до 3.000 дин.) проверу исправности возила и обавезно заказивање прегледа. Новина је да је технички преглед возила много детаљнији, уз обавезно фотографисање возила (пет фотографија, слике са предње и задње стране, бочне слике и слика контролне табле), јер су се до сада многи технички прегледи одвијали само фиктивно. Такође, сви уређаји на аутомобилу морају бити у функцији и више се неће толерисати разне нестандардне преправке на возилима, корозија, и аутомобил у више боја. Новина је и да ће сваки власник добити потврду о техничкој исправности или регистрациони лист након прегледа, а ако је возило неисправно добиће извештај о утврђеним неправилностима.
У Србији се техничких прегледа може обавити на око 1.300 места, са укупно 3.000 линија, што је довољан број, сматрају у Управи за безбедност саобраћаја.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

05. 07. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

КОМЕНТАРИ НОВИХ ПРОПИСА

Новине у Закону о мирном решавању радних спорова

Измене Закона о мирном решавању радних спорова („Сл. гл. РС” бр. 50/18, ступа на снагу 7.7.2018) односе се на проширење дефинисања колективног спора, где је извршено усаглашавање са одредбама Закона о раду у делу који се односи на учеснике у закључењу колективног уговора и то пре свега оснивача, као и на спорове поводом утврђивања минимума процеса рада у складу са законом. Надлежност за индивидуалне радне спорове се проширује на спорове поводом: исплате плате/зараде, накнаде плате/зараде у складу са законом (а не само у вези са исплатом минималне зараде/плате), исплате накнаде трошкова и других примања у складу са законом, исплате отпремнине при одласку у пензију, радног времена и остваривања права на годишњи одмор.
Ове измене закона донете су у циљу подстицања послодаваца и запослених да међусобне спорове решавају мирним путем посредством миритеља и арбитара пред Републичком агенцијом, како би се што више растеретили судови и странама у спору смањили трошкови.

Појачана заштита при упућивању запослених на рад у иностранство

Запосленима на привременом раду у иностранство најновијим прописима је појачана радно-правна заштита.
Између осталог, уведена је обавеза Централног регистра обавезног социјалног осигурања да Министарству рада доставља месечне, кварталне и годишње извештаје о запосленима упућеним на рад у иностранство.

Упис у катастар непокретности електронским путем

Уредбом o начину достављања докумената у поступку уписа у катастар непокретности и начину издавања извода из катастра електронским путем („Сл. гл. РС” бр. 50/18, ступила на снагу 1.7.2018) ближе се уређује начин достављања, по службеној дужности, исправа за упис у катастар непокретности и катастар водова од стране обвезника доставе путем информационог система и преко професионалног корисника е-шалтера, као и захтева за издавање електронских извода из катастра, затим начин и поступак повезивања обвезника доставе и професионалних корисника са Републичким геодетским заводом, достављање аката од стране Завода путем е-шалтера, услови за приступање е-шалтеру, као и регистрација корисника е-шалтера.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

05. 07. 2018.

Потписан нови финансијски споразум са ЕУ – ИПАРД II

Потписан је нов финансијски споразум са Европском унијом – ИПАРД II, за период од 2014. до 2020. године, који ће омогућити закључивање првих уговора са пољопривредницима и исплату новца, јер су обезбеђена бесповратна средства из европских фондова у износу од 175 милиона евра, а са националним доприносом укупна висина средстава ће износити 230 милиона евра.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

05. 07. 2018.

Студенти из целог света у Петници

Око 200 студената из целог света боравиће овог лета у Истраживачкој станици Петница, где ће слушати програме из различитих области од највећих светских стручњака, а биће одржан и Петнички међународни камп. У Петници су посебно поносни на традиционалну међународну школу науке, која ће овог лета окупити 25 средњошколаца и студената како би током 14 дана боравка у Србији учинили своје прве кораке у науци. Неки од предавача долазе са истакнутих универзитета и института: Принстон, Ломоносов, ЈПЛ – НАСА, СЕТИ Институт, ЦЕРН, Мајкрософт...

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

04. 07. 2018.

Службени гласник РС бр. 51 од 3.7.2018.

КОМЕНТАРИ НОВИХ ПРОПИСА


Законом уређено радно ангажовање на сезонским пословима

Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима („Сл. гл. РС” бр. 50/18), који ступа на снагу 7. јула 2018. године, уређен је начин радног ангажовања лица и плаћања пореза и доприноса за рад на пословима који су сезонског карактера у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, а у складу са прописом којим се прописује класификација делатности. Послодавцем у смислу овог закона сматра се предузетник или правно лице у наведеним делатностима, као и физичко лице – носилац или члан породичног пољопривредног газдинства који се бави пољопривредном производњом, у складу са законом.

Новине у Закону о финансијској подршци породици са децом

Изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гл. РС” бр. 50/18), проширено је право по основу рођења, неге и посебне неге детета и на лица која су остварила приход по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа. Дефинисани су износи, начин исплате и усклађивање износа родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете. У поступку остваривања права на родитељски додатак као посебни услови предвиђени су: редовна вакцинација све деце мајке у складу са прописима у области здравствене заштите РС, као и редовно похађање деце предшколског узраста, припремног предшколског програма, односно редовно похађање наставе у оквиру система основношколског образовања РС, деце основношколског узраста. Закон ступа на снагу 30.6.2018. а примењује се од 1.7.2018. године.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

04. 07. 2018.

Eлектронско подношење пореске пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна

На порталу е-Порези обвезницима ПДВ доступан је софтвер за електронско подношење пореске пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна. Пореска пријава ПП ПДВ и преглед обрачуна – образац ПО ПДВ порески обвезници подносе искључиво у електронском облику.

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси („Сл. гл. РС” бр. 50/18) примењују се од 1. јула 2018. године. Усклађивање је извршено годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. маја 2017. године до 30. априла 2018. године, осим динарских износа републичких административних такси прописаних Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

04. 07. 2018.

Признања НАЛЕД-а и РАС-а шампионима локалног развоја

У оквиру заједничког пројекта НАЛЕД-а и Развојне агенције Србије (РАС), 3. јула 2018. додељена су признања истакнутим појединцима, градовима и општинама победницима такмичења „Шампиони локалног развоја”, најбољима у привлачењу инвестиција, туризму и е-управи, који су својим радом допринели развоју локалних самоуправа. Градови шампиони су Ниш (категорија „Привлачење инвестиција”), Шабац („Најповољнија средина за улагања”), Бечеј („Ефикасна управа”) и Крушевац („Развој туризма”).

Враћање колективне тужбе

Радна група за израду измена и допуна Закона о парничном поступку, формирана при Министарству правде, планира враћање колективне тужбе у наш правни систем, а на иницијативу Националне организације потрошача Србије (НОПС). Ова тужба, каква постоји у Европској унији, а код нас је укинута 2013. године, у функцији је брже и ефикaсније заштите купаца и надокнаде штете.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

03. 07. 2018.

Службени гласник РС – Међународни уговори бр. 9 од 2.7.2018.

КОМЕНТАРИ НОВИХ ПРОПИСА


Утврђена мрежа јавних средњих школа

Одлуком о мрeжи јавних средњих школа („Сл. гл. РС” бр. 49/18) Влада је утврдила да мрежу чини 520 школа распоређених у 30 округа. Преглед броја и просторног распореда јавних средњих школа по окрузима и за град Београд одштампан је уз Одлуку и чини њен саставни део. Одлуком је предвиђено да ће програме општег образовања и васпитања остваривати 107 гимназија, општег и уметничког образовања и васпитања, 39 средњих уметничких школа, као и да ће програме општег и стручног образовања и васпитања, односно општег и уметничког образовања и васпитања остваривати 44 мешовите школе. Такође, програме општег и стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању, специјалистичког и мајсторског образовања и других облика стручног образовања, као и образовање за рад у трајању од две године и обука до годину дана, оствариваће 308 стручних школа за редовне ученике и 21 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Подношење пореске пријаве за порезe на имовину преко јавног бележника

Правилником о начину подношења пореске пријаве за порезe на имовину преко јавног бележника („Сл. гл. РС” бр. 50/18), који је ступио на снагу 1. јула 2018. године, уређен је начин подношења пореске пријаве преко јавног бележника за пореске обавезе по основу пореза на имовину настале у вези са прометом непокретности. Јавни бележници који састављају, потврђују или оверавају јавнобележничке исправе, односно доносе извршне одлуке у оквиру законом поверених јавних овлашћења у поступку уписа у катастар непокретности и водова, дужни су да пореску пријаву за пореске обавезе по основу пореза на имовину настале у вези са прометом непокретности, попуњену и потписану од стране пореског обвезника са прилозима, (укључујући и белешку да пореска пријава није поднета преко јавног бележника) доставе, преко апликације која је путем web сервиса повезана са апликацијом е-шалтера, надлежном органу за послове уписа у катастар непокретности и водова тј. Републичком геодетском заводу.
Опширније у „Буџетском рачуноводству” бр. 13-14/18.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
СЕМИНАРИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА
на тему:

„ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА”

24.8.2018. (петак)
Високо образовање

(бесплатнo за претплатнике)

Детаљније »

ПРИЈАВА
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 13-14/2018.

» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 13-14/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 13-14/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42