Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


05.02.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 8 од 2.2.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2024. годину (ступа на снагу 3. фебруара 2024)
2. УРЕДБA о правилима поступка набавке добара, услуга или радова потребних за реализацију међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027 (ступа на снагу 10. фебруара 2024)
3. УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе o врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге (ступа на снагу 2. фебруара 2024)
4. УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Мали Босутˮ (ступа на снагу 10. фебруара 2024)
5. ОДЛУКА о утврђивању износа новчаних средстава у 2024. години за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета (ступа на снагу 2. фебруара 2024)
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-829/2024
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-830/2024
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-831/2024
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-844/2024
10. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-848/2024
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-850/2024
12. ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години (ступа на снагу 3. фебруара 2024)
13. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o условима и начину остваривања права на кредитну подршку (ступа на снагу 3. фебруара 2024)
14. ПРАВИЛНИК о техничким условима за регистрацију крајњих корисника услуге са плаћањем унапред (ступа на снагу 10. фебруара 2024)
15. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 3. фебруара 2024)
16. OДЛУКА o изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтоводa граница Мађарске – Нови Сад са елементима детаљне регулације на животну средину (ступа на снагу 2. фебруара 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Обајвљен Јавни позив за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години
Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује Јавни позив
за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години.
Министарство државне управе и локалне самоуправе додељује годишње награде јединицама локалне самоуправе за најбољу праксу у областима добре управе у виду новчаног износа, у циљу финансијске подршке за даље унапређење добре управе на својој територији.
Годишње награде за четири области, у укупном расположивом износу од 8.360.000,00 динара, ће се додељивати на основу пријава које садрже образложени предлог за доделу са предлогом пројекта који би се суфинансирао средствима годишње награде.

НАУКА


Обележена двадесетогодишњица француско-српског програма научне сарадње Павле Савић
Приликом обележавања двадесетогодишњице програма билатералне научне француско-српске научне сарадње Павле Савић у амбасади Француске у Београду, истакнуто је да је до сада 173 пројекта прошло кроз овај програм, а уложено је око 350.000 евра.
Циљ програма је пружање подршке двогодишњим истраживачким пројектима, које су успоставили тимови из наше две земље, како би се развила научна и технолошка размена изврсности између истраживачких лабораторија. Захваљујући програму Павле Савић створена су јака партнерства, са сарадњом између тимова која се наставља и након завршетка програма.

________________________________________________
02.02.2024.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 7 од 1.2.2024. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 6 од 29.1.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор (примена од 1. фебруара 2024)
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 6. фебруара 2024)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 6. фебруара 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Министарство објавило Водич за запослене у школама – „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“
Министарство просвете је, уз стручну подршку Центра за интерактивну педагогију, израдило Водич за запослене у установама основног и средњег образовања и васпитања „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“.
Водич је израђен у циљу оснаживања запослених за интегрисање и реализацију васпитне улоге установа образовања и васпитања кроз наставне, ваннаставне и слободне активности.
У Водичу се налазе и садржаји који доприносе бољем разумевању васпитања деце, као што су: добробит, социјално-емоционални развој и учење деце, развој компетенција деце, вршњачка подршка и њен значај за превенцију вршњачког насиља, и партиципација деце у животу школе.

СПОРТ


Потписан стратешки споразум између делегације Краљевине Бахреин и Министарства спорта Републике Србије
У Палати Србија одржан је билатерални састанак Министарства спорта Републике Србије и високе делегације Краљевске породице Бахреина, коју предводи председник највишег државног тела за спорт Краљевине Бахреин, који је уједно и председник Олимпијског комитета Краљевине Бахреин.
Након састанка потписан је Меморандум о сарадњи у области спорта између две државе. Поред овог споразума потписан је и споразум о сарадњи између два олимпијска комитета.
Кључни стратешки споразум између делегације Краљевине Бахреин и Министарства спорта Републике Србије означава посвећеност изградњи чврстих веза две земље.

________________________________________________
01.02.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Објављен Јавни позив за учешће у средствима Министрства науке, технолошког развоја и иновација у 2024. години
Министарство науке, технолошког развоја и иновација упутило је Јавни позив за учешћe у средствима Министарствa науке, технолошког развоја и иновација у 2024. години.
Министарство науке, технолошког развоја и иновација (у даљем тексту: Министарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2024. години суфинансира следеће програмске активности:
1. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
2. суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;
3. суфинансирање завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и стипендиста Министарства;
4. суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача;
5. суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији;
6. суфинансирање издавања монографија у Републици Србији;
7. суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији;
8. суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама.

________________________________________________
31.01.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
30.01.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 5 од 24.1.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину (ступа на снагу 2. фебруара 2024)
2. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у покрајини Војводини у 2024. години (ступа на снагу 24. јануара 2024)
3. Одлука о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена у 2024. години (ступа на снагу 2. фебруара 2024)
4. Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине (ступа на снагу 24. јануара 2024)
5. Правилник о допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине (ступа на снагу 24. јануара 2024)
6. Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области језичких компетенција ученика основних и средњих школа (ступа на снагу 24. јануара 2024)
7. Правилник о допуни Правилника о условима регресирања превоза ученика средњих школа у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 24. јануара 2024)
8. Правилник о допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 24. јануара 2024)
9. Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које развијају двојезичну наставу (ступа на снагу 24. јануара 2024)
10. Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 24. јануара 2024)
11. Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 24. јануара 2024)
12. Правилник о допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница (ступа на снагу 24. јануара 2024)
13. Правилник o допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за унапређивање положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 24. јануара 2024)
14. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода
15. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода
16. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
17. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
18. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
19. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
20. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
21. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
22. Упутство корисницима средстава за реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 24. јануара 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Данас исплата ученичких и студентских стипендија и кредита
Исплата треће и четврте месечне рате стипендија и кредита за ученике средњих школа у Републици Србији за школску 2023/2024. годину, почиње данас, 30. јануара 2024. године.
Износ месечне рате за ученичке стипендије и кредите је 8.100 динара.
Данас почиње и исплата прве и друге месечне рате студентских стипендија и кредита за студенте у Републици Србији, за школску 2023/2024. годину.
Износ месечне рате за студентске стипендије и кредите је 13.000 динара.

ЗДРАВСТВО


Потписан Меморандум о сарадњи министарстава здравља Србије и Русије
Делегација Министарства здравља Руске Федерације и Министарство здравља Републике Србије потписали су Меморандум о међусобној сарадњи.
Меморандумом је најављено јачање сарадње два здравствена система у областима организације и управљања, превенције незаразних болести, превенције и контроле заразних болести, заштите здравља мајке и детета, офтамологије, ортопедијe, онкологије, кардиологије... Заједничке активности односе се и на размену информација, едукацију стручњака, заједничка истраживања и све друге области сарадње.

ОМЛАДИНА


Објављени јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора
Министарство туризма и омладине у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 30/18) и Планом извршења Министарства туризма и омладине за 2024. годину, расписује Јавне конкурсе за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора, и то:
1. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године и програма „Млади су законˮ;
2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
3. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије кроз Еразмус+ програм Европске уније и програме прекограничне сарадње;
4. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

________________________________________________
29.01.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 6/2024 од 26.1.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години (ступа на снагу 27. јануара 2024)
2. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године (ступа на снагу 27. јануара 2024)
3. УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима (ступа на снагу 27. јануара 2024)
4. УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о платама полицијских службеника (ступа на снагу 27. јануара 2024, примењује се од плате за месец јануар 2024. године)
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-629/2024
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-635/2024
7. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 12б ст. 1. и 2, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години (примењују се од 1. фебруара 2024. године)
8. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години (примењује се од 1. фебруара 2024. године)
9. ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја (ступа на снагу 27. јануара 2024)
10. ПРАВИЛНИК о одобравању привременог боравка (ступа на снагу 1. фебруара 2024.)
11. ПРАВИЛНИК o издавању јединствене дозволе за привремени боравак и рад странца (ступа на снагу 1. фебруара 2024)
12. ПРАВИЛНИК о подношењу захтева за стално настањењe електронским путем (ступа на снагу 27. јануара 2024)
13. ПРАВИЛНИК о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (ступа на снагу 27. јануара 2024)
14. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке (ступа на снагу 3. фебруара 2024)
15. ПРАВИЛНИК о утврђивању цена материјала и других трошкова за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 3. фебруара 2024.)
16. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2023. године
17. ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Одржана Друга годишња конференција о образовању
На Другој годишњој конференцији о образовању истакнути су добри резултати у области дуалног образовања који су приметни и приликом упоређивања просечних бруто плата оних ученика који су се образовали по овом моделу у односу на оне који су образовани по класичном моделу образовања.
Потписан је и Протокол између Владе и репрезентативних синдиката, а у току је нова фаза запошљавања наставника са одређеног на неодређено.
Претходни период обележиле су интензивне активности чији је циљ јачање васпитне функције школа, као и реализација раније утврђеног сета мера за бољу превенцију и ефикасније реаговање и поступање у случајевима насиља у школама.
Издваја се пројекат инклузивно предшколско васпитање и образовање – инвестиција је 47 милиона евра за реконструкцију или изградњу 23 вртића са 11 000 нових места за малишане. Око 55 милиона евра биће уложено у 53 основне и средње школе. Улагаће се и у високо образовање, у Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Студентски дом у Нишу, факултете музичких, примењених и ликовних уметности, Ботаничку башту и Електротехнички факултет у Београду.

________________________________________________
26.01.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Просветни гласник” бр. 1/2024 од 25.1.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардима квалитета рада установе (ступа на снагу 2. фебруара 2024)
2. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (ступа на снагу 2. фебруара 2024)
3. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања са посебним способностима за математику (ступа на снагу 2. фебруара 2024)
4. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Шумарски техничарˮ
5. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар моделар кожеˮ
6. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар за администрирање рачунарских мрежаˮ
7. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Руковалац механизацијом у површинској експлоатацијиˮ
8. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар информационих технологијаˮ

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Европски модел управљања квалитетом (КАФ) представљен институцијама у Србији
Поводом представљања Заједничког оквира процене (КАФ) институцијама у Србији и размене искустава између институција које су већ имплементирале овај модел управљања квалитетом, одржан је отворени КАФ инфо дан.
У оквиру важеће Стратегије реформе јавне управе утврђено је да би за унапређење квалитета и модернизацију наших институција било добро да се у српској администрацији примењује модел управљања квалитетом који ће усмеравати органе у правцу континуираног подизања економичности, ефикасности и делотворности рада, као и бољих услуга.
Тим за самопроцену Министарства државне управе и локалне самоуправе је на основу практичног искуства у спровођењу, увидео колико овај модел може да помогне у јачању стратешког планирања и реализацији политика и програма, уз бољу интерну и екстерну комуникацију.
Регионални центар за управљање квалитетом РеСПА је успешно имплементирао КАФ у 15 институција, обучивши преко 300 запослених који сада примењују принципе КАФ-а. Такође, покренуто је и шест ПЕФ процедура које су резултирале доделом два КАФ сертификата двема институцијама у региону, међу којима је и Агенција за мирно решавање радних спорова Републике Србије.
Република Србија успешно је имплементирала КАФ европски модел управљања квалитетом у осам институција, а 2021. године регион је добио регионални КАФ центар кроз Регионалну школу за државну управу (РеСПА).

СТАТИСТИКА


Објављена просечна зарада за новембар
Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2023. године износила је 123.971 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 89.956 динара.
Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–новембар 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,0% номинално, односно 2,0% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за новембар 2023. године номинално су веће за 14,8%, а реално за 6,3%.
Медијална нето зарада за новембар 2023. године износила је 69.088 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Датум следеће објаве просечне зараде је 26.2.2024. године.

________________________________________________
25.01.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


СИГМА мерења напретка у спровођењу реформе јавне управе у Србији према ревидираним Принципима јавне управе
Поводом свечаног почетка овогодишњег СИГМА мерења напретка оствареног у спровођењу реформе јавне управе у Србији, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за европске интеграције и Мисија СИГМА одржали су уводни састанак. Циљ састанка је упознавање институција Републике Србије са Мисијом СИГМА и представљање ревидираних принципа јавне управе које је СИГМА усвојила у новембру 2023. године.
Према налазима претходног СИГМА Извештаја из 2021. године Република Србија је највећи напредак имала у области Пружања услуга, а налази се изнад регионалног просека и у областима Управљања јавним финансијама, Управљања људским ресурсима и Развоја и координације јавних политика, што потврђује посвећеност Републике Србије свеобухватној реформи јавне управе.
СИГМА је у 2023. години усвојила ревидиране Принципе јавне управе и по њима ће се први пут спровести оцењивање за Републику Србију у 2024. години. Резултат оцењивања је Извештај о праћењу, који садржи оцене реформе јавне управе у шест најважнијих тематских области, као и препоруке за даље унапређење система јавне управе.

ПРОСВЕТА


Расписан Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за преуниверзитетско образовање
Министарство просвете расписало је Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за преуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2024. години, којима ће, кроз образовне и васпитне активности, бити пружена подршка деци предшколског узраста и ученицима основних и средњих школа у периоду трајања програма, односно од 1. априла до 30. новембра 2024. године.
Циљ јавног конкурса Јавног конкурса је посвећен промоцији и развоју образовних и васпитних садржаја за предуниверзитетско образовање, у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања Републике Србије до 2030. године, кроз организацију образовно-васпитних активности, радионица за децу и ученике, организацију скупова, радионица, трибина, обука (офлајн и онлајн) васпитача, наставника и ученика, објављивање електронских и штампаних садржаја и примену иновативних метода у циљу развоја компетенција из дате области.
Удружења – учесници конкурса пријаву и предлог/е програма подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Удружења могу поднети највише два предлога пројекта.
Приоритетне области у којима је планирана финансијска подршка, текст јавног конкурса, потребне обрасце, као и начин слања пријаве можете видети овде.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42