Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


18.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 58 од 14.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2024. години
2. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ–Краљево (ступа на снагу 22. јула 2023.)
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6287/2023
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6290/2023
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6293/2023
6. Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља (ступа на снагу 15. јула 2023.)
7. Правилник о допуни Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта (ступа на снагу 22. јула 2023.)
8. Правилник o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 22. јула 2023.)
9. Индекси потрошачких цена за јун 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


Конкурс за доделу средстава за програме националних мањина из области културе
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије расписало је Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области културе, који је отворен до 16. августа.
Специфичан циљ конкурса је унапређење, неговање и јачање културно-језичког идентитета националних мањина у Републици Србији.
Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.
Право учешћа на конкурсу имају установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина; организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије, као и задужбине, фондације и конференције универзитета, односно академија струковних студија.
Пријаве са прописаном документацијом послати поштом на адресу: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд, са назнаком: Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине у 2023. години, или предати лично у писарници Министарства, на наведеној адреси.
На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу подносиоца пријаве.
Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу, неће бити разматране.

________________________________________________
17.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.


ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАЗначајан раст броја запослених на нивоу државе
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије Никола Селаковић изјавио је данас да Србија бележи раст броја запослених у односу на 2012. годину за 502.000 људи.
Број запослених 2012. године износио 1.865.000, док је почетком јуна 2023. године забележено 2.367.000 запослених.
Министар је истакао да раст броја запослених утиче на повећање буџетских средстава и БДП-а, што доприноси изградњи нових ауто-путева, брзих пруга, школа, болница, отварању нових радних места, односно отварању нових фабрика.
Он је указао на то да је последњих 11 година направљен озбиљан искорак када је реч о запошљавању, посебно у време демографске регресије и пада броја становништва.
Према његовим речима, на читавом Балкану дошло је до смањења броја становника, па и у Србији, али је број запослених на нивоу наше државе значајно порастао.
Селаковић је оценио да је, и поред раста броја запослених у Србији, приметно да и на овом сајму запошљавања недостају одређени професионални профили а то су занатлије.
Димитров је истакао да школе за то не постоје, број становника опада и да се данас налазимо у ситуацији да је све мање оних који се одлучују за занатске послове, иако су они далеко више плаћени него што су то икада били, чак плаћенији од оних са факултетским образовањем.

Од 1. јула повећан родитељски додатак
Министарство за бригу о породици и демографију Владе Републике Србије саопштило је да родитељски додатак за рођење првог детета од 1. јула износи 366.122,62 динара, што је предвиђено Решењем о номиналним износима родитељског додатка, паушала за набавку опреме за дете, једнократне помоћи за рођење другог и трећег детета и дечјег додатка и цензуса за остваривање права на дечји додатак од 1. јула, који је потписала министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић.
Износи родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете, цензус за остваривање права на дечји додатак и износ дечјег додатка усклађују се два пута годишње, 1. јануара и 1. јула, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике Србије, у претходних шест месеци.
Родитељски додатак за друго дете, који се исплаћује у 24 рате, сада износи 324.772,08 динара, за треће дете, који се исплаћује у 120 рата, 1.948.632,48 динара, а за четврто дете 2.922.948,72 динара у 120 рата.
Једнократна помоћ за рођење другог и трећег детета за децу рођену 1. јула 2023. године и касније износи 122.040,87 динара, док паушал за набавку опреме за дете износи 6.766,09 динара, наводи се у саопштењу.

________________________________________________
14.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ” бр. 29 од 5.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите изаштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2023. години (ступа на снагу 6. јула 2023.)
2. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине (ступа на снагу 5. јула 2023.)
3. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години (ступа на снагу 5. јула 2023.)
Исправка Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024 годину (ступа на снагу 31. маја 2023.)
4. Исправка Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024 годину (ступа на снагу 31. маја 2023.)

________________________________________________
13.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


Индекс потрошачких цена
Према Саопштењу РЗС од 12.07.2023. године, цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2023. године, у односу на мај 2023. године, у просеку су повећане за 0,7%. Потрошачке цене у јуну 2023. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 13,7%, док су у поређењу са децембром 2022. године у просеку повећане за 6,0%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2023. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (2,5%), Храна и безалкохолна пића (1,3%), Одећа и обућа (1,0%), Ресторани и хотели (0,8%), у групама Здравље и Опрема за стан и текуће одржавање (за по 0,7%), Алкохолна пића и дуван (0,4%) и у групи Транспорт (0,2%). Пад цена је забележен у групама Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива (-0,3%) и Комуникације (-0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Датум следеће објаве индекса потрошачких цена је 11.08.2023. године

Србија једина у региону има два центра за бесплатну обуку грађана у области ИКТ
Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је да је у Нишу отворен још један Српско-корејски информатичко-приступни (СКИП) центар, чиме је Србија постала једина земља у региону која има два оваква центра за бесплатну обуку грађана у области информационо-комуникационих технологија.
Овај центар ће омогућити да грађани у овом делу Србије буду додатно оснажени да користе сервисе електронске управе, као и да добију квалитетније и брже услуге.
Нишки СКИП центар опремљен опремом последње генерације, која, између осталог, подразумева едукативне дронове за експериментално учење и посебне помоћне уређаје за особе са инвалидитетом.
Први овакав центар, који ради у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе, отворен је у Београду крајем 2017. године и у њему је, за непуних шест година рада, спроведено приближно 4.000 бесплатних обука и обучено близу 80.000 грађана.


________________________________________________
12.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 57 од 11.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године – Спорт и млади
2. Статут Републичког фонда за здравствено осигурање – (ступа на снагу 19. јула 2023.) Здравствено осигурање
3. Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања – (ступа на снагу 12. јула 2023) Здравство

________________________________________________
11.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 56 од 10.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Правилник о стручном усавршавању, обуци, испитима и програмима као и начину полагања стручног испита за приправничку обуку и стручни испит у Управи за извршење кривичних санкција и садржај и вођење евиденција о стручним испитима и стручном усавршавању (ступа на снагу 18. јула 2023.)

________________________________________________
10.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 55 од 7.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 8. јула 2023.)
2. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 (ступа на снагу 15. јула 2023.)
3. Одлука о изменама Одлуке о утврђивању дворца Нојхаузен у Српској Црњи за споменик културе (ступа на снагу 15. јула 2023.)
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6033/2023
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6034/2023
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6035/2023
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6036/2023
8. Правилник о подстицајима за подршку унапређењу система креирања и преноса знања кроз подршку за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју (ступа на снагу 8. јула 2023.)
9. Правилник о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 15. јула 2023.)
10. Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2023. године
11. Правилник о изменама и допунама Правилника о стручном усавршавању јавних извршитеља – (ступа на снагу 15. јула 2023.)
12. Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и jединица локалне самоуправе (ступа на снагу 8. јула 2023.)

________________________________________________
07.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПозив за подношење пријава за осми циклус Међународне награде UNESCO-а Екваторијалне Гвинеје за истраживања у биомедицинским наукама
Ова награда се додељује за научне пројекте и активности појединаца, институција и невладиних организација које унапређују истраживања у области биомедицинских наука.
Жири ће изабрати до три лауреата, који ће поделити суму од 350.000 америчких долара, како би подржали и унапредили њихов даљи истраживачки рад.
Рок за достављање пријава је 31. октобар 2023. године.
Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42