Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


06.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 28 од 28.6.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:
1. Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2023. години (ступио на снагу 28. јуна 2023)

________________________________________________
05.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 27 од 22.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину; (ступа на снагу 30. јуна 2023, а примењује се од 1. јула 2023)
2. Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
3. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110kV ТС Перлез – ТС Жабаљ; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
4. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
5. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
6. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
7. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
8. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину; (ступа на снагу 30. јуна 2023)

________________________________________________
04.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у предшколским установама
Министарство просвете и репрезентативни синдикати потписали су Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Важећи ПКУ траје до 15. јула 2023. године, а данашњим потписивањем важност ПКУ се продужава за три године до 15. јула. 2026. године.

КУЛТУРА2024. године завршава се обнова изгорелог дела Хиландара
Комисија за Хиландар одржала је седницу у манастиру Каково и размотрила досадашњи ток радова на реконструкцији манастира Хиландар, пострадалог у пожару 2004. године. Том приликом утврђена је динамика радова током ове године, планови за наредни период, као и актуелна питања у оквиру реконструкције овог манастира.
У претходном периоду радило се на реконструкцији изгорелих објеката градитељског наслеђа, конака и параклиса, као и на успостављању визуелног изгледа Светог манастира какав је био пре Великог пожара, обнови и унапређењу уништене и оштећене инфраструктуре, као и изградњи нове инфраструктуре ради неопходног осавремењивања - путева, водовода и канализације, противпожарне заштите; грејања, електричне енергије и телекомуникација, као и заштити и реконструкција угроженог градитељског наслеђа.
Истовремено, ради се и на заштити и рестаурацији покретног наслеђа живописа, предмета свештене уметности, рукописног наслеђа, старих штампаних књига, архива и библиотека, етнографске збирке, укључујући и активности пописа са каталогизацијом и дигитализацијом, као и унапређење манастирске економије и културног предела у циљу одрживог развоја и дугорочног самоодржања, као и очувања укупног наслеђа.

________________________________________________
03.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 54 од 30.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије (ступа на снагу 8. јула 2023)
2. УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Планина Цер” (ступа на снагу 8. јула 2023)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5810/2023
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5811/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5812/2023
6. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси (примена од 1. августа 2023)
7. АКЦИОНИ ПЛАН за 2023. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019–2023. годинe
8. ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака (ступа на снагу 1. јула 2023)
9. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 30. јула 2023)
10. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 8. јула 2023)

________________________________________________
30.06.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Информација о начину уписа ученика на образовне профиле који се реализују по дуалном моделу образовања
Министарство просвете упутило је родитељима и ученицима информацију о начину уписа ученика на образовне профиле који се реализују по дуалном моделу образовања.
Након спроведеног уписа, школе ће на почетку школске године организовати родитељске састанке на којима ће се представити компаније са којима школе имају уговоре о реализацији дуалног модела образовања.
Након ових информативних састанака, представљања и међусобног упознавања, ученици и родитељи ће имати прилику да се изјасне да ли желе да део наставе реализују по дуалном моделу као учење кроз рад.
Распоређивање ученика који се изјасне за дуални модел наставе по компанијама, реализоваће се у складу са Правилником о начину распоређивања ученика за учење кроз рад („Службени гласник РС“, број 102/18).
Детаљније прочитајте овде.
21. јул 2023. године – рок за достављање Предлога финансијског плана основних школа за 2024. годину
Министарство просвете доставило је основним школама Упутство за израду предлога програмског буџета основних школа, у складу са којим основне школе треба да сачине Предлог финансијског плана за 2024. годину.
Предлоге својих финансијских планова за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину основне школе треба да унесу до 21. јула 2023. године у апликацију ИФИСуП, путем опције „Планови буџета“ - као једини могући начин доставе планова Министарству просвете.
Почетне вредности за Предлог финансијског плана за 2024. годину су вредности из Финансијског плана за 2023. годину. Неопходно је да школе унесу све измене у складу са овим упутством, посебно за извор 01 и функционалну класификацију 910.
У Предлогу финансијског плана потребно је планирати све потребе основних школа сагласно плану рада за идућу годину, по свим изворима финансирања, поштујући програмску класификацију коју је успоставило Министарство просвете.
Детаљније о програмској класификацији основних и средњих школа писали смо у „Буџетском рачуноводству” бр. 10/2023.

НАУКАОдржан састанак са ректорима државних универзитета
У згради Владе Републике Србије одржан је састанак представника Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Министарства просвете са ректорима државних универзитета, а поводом уређивања положаја истраживача на факултетима.
Овом приликом констатовано је да Радна група, формирана од стране декана факултета и истраживача, активно ради на решавању проблема положаја истраживача на факултетима. Закључци Радне групе су да је потребно урадити измене статута појединих универзитета, како би се омогућило оним факултетима који запошљавају истраживаче да њихово учешће у радним и стручним телима самостално уреде.
Ректори су потврдили да ће радити на овоме како би се чланицама универзитета које имају ову потребу дала могућност за уређење овог питања.
Договорено је да два министарства настављају заједнички рад на системском решењу положаја истраживача на факултетима.

________________________________________________
29.06.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Окончан процес завршног испита у основним школама
Ученици осмог разреда успешно су окончали завршни испит и тиме завршили основну школу.
Влада Србије омогућила је транспарентнији процес полагања завршног испита, као и могућност да родитељи све кораке за завршетак основне и упис у средњу школу обаве електронски, на порталу Моја средња школа.
У овој школској години, у јунском року завршном испиту приступио је 64.100 ученика осмог разреда, односно 99.7% генерације и 1.137 полазника функционалног основног образовања одраслих или 72% пријављених. Ученици и полазници који нису били у могућности из оправданих разлога да приступе завршном испиту у јунском року моћи ће то да ураде од 16-18. августа.
Листу жеља ученици могу да поднесу путем портала Моја средња школа уз могућност неограничених измена и допуна до петка 30. јуна до 15 часова.
Родитељи ће 3. јула од 8 часова на порталу Моја средња школа имати увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама, што је десет дана раније у односу на претходну годину.
За упис ученика у први разред средње школе за школску 2023/2024. годину планирано је 75.853 места.
Највише места по образовним профилима планирано је у гимназијама 24%, затим у електротехници 11%, економији, праву и администрацији, као и машинству и обради метала по 10.4% и на дуалним профилима 3782 места.

________________________________________________
28.06.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Oсновци и средњошколци добиће бесплатне уџбенике
Основне и средње школе до краја месеца треба да попуне табеле у којима ће навести уџбенике који ће се користити у следећој школској години, као и број примерака који одговара броју ученика школе и да их проследе Секретаријату за образовање и дечју заштиту и Министарству просвете.
Процедура предвиђа да, на предлог свих стручних већа школе, Наставничко веће доноси одлуку о избору изабраних уџбеника. О избору школа обавештава надлежно министарство и Градски секретаријат, на основу којег ће се вршили дистрибуција уџбеника за наредну школску годину.
Ђаци основних, а ове године први пут, и средњих школа ће добити бесплатне уџбенике за наредну школску годину за све предмете, што до сада није била пракса пошто су се у комплету налазиле књиге из основних предмета.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАМинистарство определило значајна средства за рад Црвеног крста
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и генерални секретар Црвеног крста Србије потписали су Споразум о сарадњи за 2023. годину у вредности 820 милиона динара.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања определило је средства која су намењена социјално угроженим категоријама становништва у Србији.
Средствима која су опредељена биће збринуто најмање 32.700 корисника Народних кухиња у 77 градова и општина.
Поред Народних кухиња, средствима Министарства, подршка ће бити усмерена и на породичне пакете хране и хигијене за социјално најугроженије породице у Србији.
Ове године подршка је усмерена на финансијску подршку за опоравак и летовање за најмање 710 деце у одмаралиштима Црвеног крста у Нишу, Александровцу, Бачкој Паланци, Сомбору, Вршцу и у Баошићима Црној Гори.

________________________________________________
27.06.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 26 од 21.6.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:
 Анекс V Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине (ступио на снагу 21.6.2023. године)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Почели пријемни испити на факултетима у Београду
Пријемни испити у првом уписном року на факултетима Универзитета у Београду почели су јуче и трајаће до петка, 30 јуна.
У првом уписном року на 31 факултет пријавило се укупно 18.088 кандидата, а највеће интересовање је за Факултет организационих наука (ФОН), а затим за Стоматолошки, Архитектонски, Медицински и Електротехнички факултет.
Кад је реч о студијским програмима, највеће интересовање је, као и прошле године, за Психологију на Филозофском факултету - 547 кандидата за 116 места (4,71).
Најмање пријављених кандидата је на Факултету за физичку хемију, Физичком факултету и Техничком факултету у Бору.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42