Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


11.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 77 од 8.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о допуни Одлуке о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године (ступа на снагу 9. септембра 2023)
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
3. КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
4. ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
5. ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину (ступа на снагу 9. септембра 2023)
6. ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годину

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАДРЖАВНА УПРАВАПочела израда Нацрта закона о Матичном регистру
На основу члана 77. ст. 2. и 3. Закона о државној управи и члана 32. Закона о планском систему Републике Србије, Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује отпочињање рада на изради Нацрта закона о Матичном регистру и полазне основе за израду тог нацрта, те позива заинтересовану јавност на достављање писаних предлога/примебада на исти.
Предлози/примедбе се уносе у образац у прилогу и достављају на имејл адресу: registri.lsamouprava@mduls.gov.rs закључно са 14. септембром 2023. године.
Полазне основе и Образац за предлоге можете преузети овде.

________________________________________________
08.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 76 од 7.9.2023. године.,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 34 од 29.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ступа на снагу 15. септембра 2023, осим одредаба чл. 2, 3. и 4. овог закона које се примењују од 1. јануара 2024. године)
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дуалном образовању (ступа на снагу 15. септембра 2023)
3. ЗАКОН о измени Закона о просветној инспекцији (ступа на снагу 15. септембра 2023)
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије (ступа на снагу 15. септембра 2023)
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о високом образовању (ступа на снагу 15. септембра 2023)
6. ЗАКОН о измени и допуни Закона о култури (ступа на снагу 15. септембра 2023)
7. ЗАКОН о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу (ступа на снагу 15. септембра 2023, а примењује се од 15. септембра 2024)
8. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину (ступа на снагу 29. августа 2023)
9. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину (ступа на 6. августа 2023)
10. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину (ступа на 6. августа 2023)
11. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2023. годину (ступа на 6. августа 2023)
12. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години (ступа на снагу 29. августа 2023)
13. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години (ступа на 6. августа 2023)
14. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих код малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину (ступа на 6. августа 2023)
15. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“; (ступа на 6. августа 2023)
16. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково); (ступа на 6. августа 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕУ Министарству правде потписани протоколи о размени података у поступку постављања привремених заступника
На основу Уставом и законом зајамченог права странака на закониту, једнаку и правичну заштиту њихових права, у Министарству правде су потписани:
 Протокол о размени података у поступку постављења привременог заступника у парничном, ванпарничном и извршном поступку, и
 Протокол о размени података у поступку постављења привременог заступника у управном поступку.
Потписаним протоколима ближе се уређује начин достављања захтева председника суда или надлежног суда, надлежног органа управе, јавног извршитеља или јавног бележника за обавештење о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као привремени заступник у парничном, ванпарничном, извршном или управном поступку. Такође, протоколима се уређују и начин обавештења адвокатске коморе о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као привремени заступник, као и мере информационе безбедности и заштите података о личности у поступку постављања привремених заступника у парничном, ванпарничном, извршном и управном поступку.
Протоколи су ступили на снагу даном потписивања.

________________________________________________
07.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен je „Службени гласник РС” бр. 75 од 6.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину (ступа на снагу 7. септембра 2023)
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама (ступа на снагу 14. септембра 2023, а примењује се од 1. октобра 2023)
3. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава (ступа на снагу 7. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАЈавни позив за установе које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава за унапређење рада ученичких задруга
Министарство просвете расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга установама које врше делатност средњег образовања и васпитања у Републици Србији.
Средства која Министарство опредељује овим Програмом могу се користити за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.
На јавни позив могу да се јаве установе које су основале ученичке задруге у складу са Правилником о ученичким задругама.
Рок за подношење комплетне документације је 13. октобра 2023. године.
Детаљније прочитајте овде.

КУЛТУРА
Скупштина Србије усвојила три закона у области културе
Народна скупштина Републике Србије је усвојила три законска решења из области културе: Закон о изменама и допунама Закона о култури, Закон о филмском и осталом аудио-визуелном наслеђу и Закон о потврђивању Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије.
Усвојеним изменама Закона о култури, предвиђено је да Задужбина Светог манастира Хиландара уђе у ред субјеката који уживају посебну бригу државе у области културе узимајући у обзир значај који Хиландар има за културу, историју и традицију српског народа.
Поред субјеката у култури који су већ препознати у Закону о култури, изменом и допуном Закона о култури је и Задужбина Светог манастира Хиландара препозната као добротворна, културна и образовна установа која ужива посебну бригу државе.
Поред Светог манастира Хиландара, друга законска измена односи се на период важења Стратегија развоја културе па ће се, уместо са тренутно важећим решењем за десет година, усвојеном изменом доносити за период од пет година.

ЗДРАВСТВО
Обележен почетак твининг пројекта „Јачање капацитета здравственог сектора за надзор над заразним болестима у Србији”
Твининг пројекат Министарства здравља „Јачање капацитета здравственог сектора за надзор над заразним болестима у Србији”, који спроводе фински Институт за здравље и социјалну заштиту и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, а финансира Европска унија свечано је отворен у Београду.
Твининг има за циљ да подржи преузимање, усвајање и спровођење законодавства ЕУ, размену добрих пракси насталих у ЕУ из постојећих и будућих земаља чланица ЕУ, на принципу учења кроз рад.

________________________________________________
06.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен je „Службени гласник РС” бр. 74 од 5.9.2023. године.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАПодршка примени Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ даје прве резултате
Закључак конференције на којој су представљени резултати подршке предшколским установама у увођењу нових Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ је да је, како би се осигурало да сва деца имају приступ квалитетном, инклузивном предшколском васпитању и образовању, потребно даље системско деловање, дугорочно улагање, међусекторска координација и мотивисани професионалци за рад са децом.
Подршка овим установама пружена је кроз четворогодишњи пројекат Министарства просвете „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који финансира Светска банка.
Нова програмска концепција подржава учење деце у свакодневним рутинама, игри и истраживању. За примену нове програмске концепције обучено је више од 95 одсто професионалаца запослених у јавним и приватним предшколским установама и основним школама, док су запослени у јавним установама добили подршку и кроз менторство и хоризонталну размену. Подједнако је значајна подршка повезивању са професионалцима из основног образовања кроз обуку „На заједничком путу учења” у циљу обезбеђивања континуитета подршке деци и породицама.

________________________________________________
05.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 73 од 1.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (ступа на снагу 9. септембра 2023, примењује се на обрачун и исплату плата почев од плате за септембар 2023. године)
2. ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Уљма и Николинци (ступа на снагу 9. септембра 2023)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
4. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству (ступа на снагу 2. септембра 2023)
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања (ступа на снагу 2. септембра 2023)
6. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју (ступа на снагу 2. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕ


Министарка правде са повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Министарка правде састала се са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Током разговора, указано је на значај рада Повереника у заштити права која у оквиру својих законских надлежности штити. Изражена је спремност даљег унапређења сарадње између Министарства правде и Повереника и разматране могућности унапређења постојећих законских решења, како би се рад овог независног органа учинио још ефикаснијим.

КУЛТУРА


Расписан конкурс за представљање Србије на 60. Бијеналу у Венецији 2024.
Расписан је конкурс за предлог пројекта за представљање Републике Србије на 60. Међународној изложби савремене уметности у Венецији од 20. априла до 24. новембра 2024. године.
Конкурс за избор пројекта који ће представљати Србију у павиљону „Србија” у Ђардинима у Венецији у име Министарства културе Републике Србије раписао је Музеј савремене уметности и Фондација Музеја.
На конкурс се могу пријавити уметници/кустоси (ауторски тимови), са независне сцене, као и из установа културе. Потребно је да имају запажене активности као што су самостална излагања, ауторски пројекти, групна излагања, или коауторски пројекти, реализовани у значајним домаћим, регионалним и међународним музејима и центрима савремене уметности, као и на значајним регионалним и међународним манифестацијама.
Конкурс је отворен од данас, 2. септембра до 2. октобра 2023. године.
Детаљне информације у вези са расписаним конкурсом и документација налазе се овде.

________________________________________________
05.09.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАКУЛТУРАУнеско прихватио кандидатуру словачког наивног сликарства за репрезентативну листу

На свечаном отварању 2. Фестивала словачког наивног сликарства у Србији истакнуто је да је Унеско прихватио кандидатуру Србије да словачко наивно сликарство упише на Унескову репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа, као и да очекује да ће коначна одлука бити донета током 2024. године.
У оквиру фестивала словачког наивног сликарства отворена је и изложба „Реформатори словенске писмености и језика код словенских народа у Европи“ која је организована у сарадњи са Форумом словенских култура, међународном организацијом која ради на промоцији културе земаља словенског простора.
Такође, у оквиру Форума словенских култура посебно се истиче едиција 100 словенских романа.

________________________________________________
01.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 72 од 31.8.2023. године
- „Просветни гласник” бр. 13 од 31.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. СТРАТЕГИЈА заштите података о личности за период од 2023. до 2030. годинe
2. ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, примењује се од 1. септембра 2023, осим одредаба које се односе на педагошке асистенте које почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента)
3. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у августу 2023. године
4. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике (ступа на снагу 1. септембра 2023)
5. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
6. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
7. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за физику (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
8. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
10. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
11. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
12. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
13. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
14. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)
15. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 1. септембра 2023, а примењује се од 1. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Влада Србије усвојила измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
Влада РС усвојила је Измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Изменама се предлаже увећање коефицијента утврђених за обрачун и исплату плата запослених у основним и средњим школама, предшколским установама, као и запосленима у ученичком и студентском стандарду, чија је обрачуната основна плата нижа од износа минималне зараде утврђене за територију Републике Србије. Увећање коефицијенaта за обрачун и исплату плата за поједина радна места предлаже се како би се заједно са ефектима планираног повећања основице од 5,5% за запослене у просвети, у складу са прописима о буџету, обезбедило повећање плата ових запослених изнад износа минималне зараде.
Овим изменама Уредбе предлаже се и промена основа за увећање коефицијента за део запослених у стручним службама Републичког фонда за здравствено осигурање, имајући у виду промене у надлежностима Републичког фонда за здравствено осигурање.

ПРОСВЕТА


Од 1. септембра отвара се Психосоцијално саветовалиште у Дечјем културном центру Београд
Oд 1. септембра у Дечјем културном центру Београд функционисаће Психосоцијално саветовалиште које спроводи и координише Институт за ментално здравље у оквиру пројекта „Кризна психосоцијална подршка заједници”.
Саветовалиште је намењено деци, младима, родитељима и наставницима, а услуге се пружају сваким радним даном од 10 до 18 часова.
Ученици млађи од 15 година морају доћи у пратњи родитеља који даје сагласност за пружање услуге. Саветовалиште је бесплатно, није потребан никакав упут, а за сада ни заказивање.

ЗДРАВСТВО


Почела јавна расправа поводoм Нацрта закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства
Министарство здравља је, у сарадњи са Радном групом за измену регулаторног оквира за израду E-картона, припремило Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.
Јавна расправа поводом овог Нацрта почела је 28. августа и траје до 18. септембра 2023. године. Нацрт је доступан заинтересованој јавности преко сајта Министарства здравља, као и на порталу е-консултације.
Потреба за доношењем новог Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства јавила се сходно утврђеним приоритетима Владе Републике Србије, од којих је један и развој дигитализације у здравству.
По спроведеној јавној расправи, размотриће се сви пристигли предлози и у складу са тим, предложити најоптималнија решења у овој области.

________________________________________________
31.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Просветни гласник” бр. 12 од 30.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке (ступа на снагу 31. августа 2023)
2. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност (ступа на снагу 31. августа 2023)

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42