Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


19.02.2024.

ПРОПИСИ

Обајвљена су следећа гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 11 од 14.2.2024. године,
- „Службени гласник РС” бр. 12 од 15.2.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (ступа на снагу 22. фебруара 2024)
2. УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024. години (ступа на снагу 22. фебруара 2024)
3. ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Крушевац (ступа на снагу 22. фебруара 2024)
4. ПРАВИЛНИК о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (ступа на снагу 22. фебруара 2024)
5. ПРАВИЛНИК о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у оквиру ИПАРД III програма (ступа на снагу 15. фебруара 2024)
6. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 22. фебруара 2024)
7. ТАРИФА накнада за емитовање интерпретација са снимака издатих на носачима звука и слике које наплаћује ГОС – Глумачка организација Србије (ступа на снагу 22. фебруара 2024, а примењује се од 1. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Објављен Јавни позив за финансирање ЕУРЕКА пројеката за 2024. годину
На основу Меморандума о разумевању између ЕУРЕКА и Секретаријата и земаља чланица ЕУРЕКА иницијативе потписаног дана 28.6.2002. године, којим је Република Србија постала пуноправна чланица ЕУРЕКА програма Министарство науке, технолошког развоја и иновација расписује Јавни позив за финансирање ЕУРЕКА пројеката за 2024. годину.
Сврха Јавног позива за финансирање ЕУРЕКА мрежних пројеката је да омогући организацијама које послују у Републици Србији да у потпуности учествују у међународним ЕУРЕКА мрежним пројектима и подстакне њихово учешће у свим технолошким областима ЕУРЕКА програма.

________________________________________________
14.02.2024.

ПРОПИСИ

Обајвљена су следећа гласила:
- „Службени лист АП Војводине” бр. 9 од 7.2.2024. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 10 од 9.2.2024. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника je:
Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 9.2.2024.године, а примењује се од 11.2.2024. године)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Донети нови правилници о оцењивању ученика у установама основног и средњег образовања и васпитања и о друштвено-корисном раду
Министарство просвете објавило је нове правилнике о оцењивању ученика у установама основног и средњег образовања и васпитања, као и Правилник о друштвено-корисном раду, односно хуманитарном раду.
Правилници су донети ради усаглашавања са изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, који је усвојен у новембру прошле године и предвиђа бројчано оцењивање владања у основним и средњим школама, почев од 2. разреда основне школе.
Правилницима се прецизирају поступање и критеријуми оцењивања владања ученика, које се врши два пута у полугодишту и утиче на општи успех ученика.
Приликом закључивања оцене из владања, одељењско веће ће узимати у обзир и ангажовање ученика у ваннаставним активностимa, у планирању и реализацији превентивних активности, његово понашање према другим ученицима и запосленима и извршавање школских обавеза, изостанке, изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере.
Објављен је и Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања. Сврха друштвено-корисног рада у школама је развијање емпатије, солидарности и сарадње и активизма.
Ускоро ће бити објављене процедурe поступања установа образовања и васпитања у кризним догађајима, које ће бити део Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Поред тога, припремљен је и приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“ и обуке у циљу оснаживања запослених за благовремено реаговање у кризним ситуацијама.

________________________________________________
13.02.2024.

ПРОПИСИ

Обајвљен је „Просветни гласник” бр. 2 од 13.2.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику (ступа на снагу 21.2.2024.године)
2. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке (ступа на снагу 21.2.2024.године)
3. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за физику (ступа на снагу 21.2.2024.године)
4. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ступа на снагу 21.2.2024.године)
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за спорт (ступа на снагу 21.2.2024.године)
6. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју (ступа на снагу 21.2.2024.године)
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност (ступа на снагу 21.2.2024.године)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Градовима и општинама за пројекте и успостављање ЈУМ-ова више од пола милијарде динара из буџета МДУЛС
Министарство државне управе и локалне самоуправе ће и ове године са више од пола милијарде динара буџетских средстава финансирати пројекте јединица локалне самоуправе и успостављање јединствених управних места у градовима и општинама широм Србије.
Министарство је објавило три јавна позива за све јединице локалне самоуправе, и то: Јавни позив за расподелу средстава, Јавни позив за доделу годишњих награда за најбоље општинске, односно градске управе у 2023. години и Јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу подршке јединицама локалне самоуправе и градским општинама за успостављање и унапређење јединственог управног места.
Такође, МДУЛС ће финансијски подржати увођење еУправе и савремених информационих технологија у рад органа јединица локалне самоуправе.
Рок за подношење пријава за расподелу средстава и за доделу годишње награде за најбољу општинску, односно градску управу је до 22. фебруара у поноћ, а рок за подношење захтева за доделу средстава за успостављање ЈУМ-а је до 26. фебруара у поноћ.

НАУКА


Објављен Јавни позив за остваривање програма подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад у 2024. години
Министарство науке, технолошког развоја и иновација упућује јавни позив за остваривање програма подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад у 2024. години
Министарство науке, технолошког развоја и иновација у 2024. години су/финансира следеће програмске активности:
1. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација;
2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству;
3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства;
4. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства;
5. стипендирање младих истраживача - ученикa завршних разреда (III и IV) средње школе који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским);

________________________________________________
12.02.2024.

ПРОПИСИ

Обајвљен је „Службени гласник РС” бр. 10 од 9.2.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2024. години (ступа на снагу 11.2.24)
2. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години (ступа на снагу 11.2.24)
3. УРЕДБА о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије (ступа на снагу 18.2.24)
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама (ступа на снагу 18.2.24)
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1056/2024
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1057/2024
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1064/2024
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1066/2024
ПРАВИЛНИК о критеријумима за остваривање права на олакшицу и ближи поступак остваривања права на олакшицу плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја (ступа на снагу 18.2.24)
ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања (ступа на снагу 17.2.24)
ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању(ступа на снагу 17.2.24) просвета (ступа на снагу 17.2.24)
ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (ступа на снагу 17.2.24)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Стипендије Владе Републике Азербејџан за академску 2024/2025. годину
Министарство просвете, у сарадњи са Амбасадом Републике Азербејџан у Београду, обавештава заинтересоване да је Министарство науке и образовања Републике Азербејџан расписало конкурс за стипендије страним држављанима за академску 2024/2025. годину.
У питању су стипендије за све нивое студија, тј. основне, мастер, докторске, као и за програме основног медицинског образовања и специјализације.
Стипендије покривају трошкове школарине, здравственог осигурања као и месечни новчани износ.

ЗДРАВСТВО


Министарство здравља представило Платформу за збрињавање ургентних стања
Министарство здравља Републике Србије је, у сарадњи са здравственим установима у Београду, у циљу побољшања здравствених услуга, развило централизовану Платформу за збрињавање ургентних стања.
Платформа омогућава ефикаснију размену медицинске документације и бржу комуникацију између хитних служби, максималну заштиту података, уз бржу дијагностику и правовремено лечење и збрињавање пацијената.
На овај начин обезбеђује заштићена комуникација између информационих система, медицинска документација се прослеђује у реалном времену, док се употребом СМС нотификације постиже бржа размене информација.
Платформа је за сада имплементирана у 5 здравствених установа у Београду: у УКЦ Србије, КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, КБЦ „Звездара“, КБЦ „Бежанијска коса“ и КБЦ „Земун“. У наредних 10 дана у пројекат ће се укључити и Институт за ортопедију Бањица и Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, док ће друга фаза имплементације пројекта укључити и Завод за ургентну медицину Београд.

________________________________________________
09.02.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу акционог плана за период од 2024. до 2025. године, за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године
Јавна расправа о Предлогу акционог плана за период од 2024. до 2025. године, за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе за период од 2021. до 2025. године одржава се у периоду од 8. до 27. фебруара 2024. године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, представнике Сталне конференције градова и општина, еминентне стручњаке у овој области, представнике привредног и цивилног сектора, представнике невладиних организација, академске заједнице и друге заинтересоване стране да узму учешће у овој јавној расправи и дају коментаре, сугестије и предлоге.
Током трајањa јавне расправе, примедбе, предлози и сугестије могу се доставити Министарству на имејл registri.lsamouprava@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са напоменом на коверти: „Јавна расправа“.
У оквиру јавне расправе, одржаће се и онлајн Округли сто у четвртак, 22. фебруара 2024. године, са почетком у 12 часова, путем платформе Microsoft Teams.

________________________________________________
08.02.2024.

ПРОПИСИ

Објављени су следећа службена гласила:
- „Службени лист АП Војводине” бр. 7 од 31.1.2024. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 8 од 5.2.2024. године.

Прописи од важности за пословање буџетских корисника:
1. Правилник о критеријумима за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 13. фебруара 2024)
2. Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 13. фебруара 2024)
3. Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко – уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине (ступа на снагу 13. фебруара 2024)

________________________________________________
07.02.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Представљен пројекат "ЕУ за здравствени систем Србије"
У Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" представљен је пројекат "ЕУ за здравствени систем Србије". Овај пројекат, који за циљ има јачање капацитета здравственог система Србије у складу са ЕУ и међународним стандардима, финансира Европска унија.
Министарство здравља интензивно ради на томе да дигитализација здравствених услуга отвори једну потпуно нову еру у здравству Србије, а тим поводом је приказана и презентација о томе шта је урађено и шта се планира на пољу дигитализације здравственог система Србије.
Овим пројектом ће бити реконструисане и модернизоване лабораторије, набављена опрема и обучен менаџмент за реаговање у кризним ситуацијама.

НАУКА


Портал еНаука oбара рекорде
Министарство науке, технолошког развоја и иновација објавило је да дигитални портал еНаука има преко 700.000 научних резултата на једном централизованом месту.
Портал еНаука тренутно је доступан за скоро 20.000 активних истраживача. Овај импресиван број резултата сведочи о њиховом изузетном раду, као и раду НИО уредника широм земље, чији допринос научном пољу постаје свеприсутан и лакше доступан. Научноистраживачке организације такође су имале кључну улогу у постизању овог значајног броја, показујући висок ниво посвећености и сарадње у оквиру система еНаука.
Министарство остаје посвећено пружању континуиране подршке свим истраживачима и научоистраживачким организацијама како бисмо заједно градили напредну, транспарентну, и иновативну научну заједницу.

________________________________________________
06.02.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 9 од 5.2.2024. године.
Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:
1. ПРАВИЛНИК о обрасцу извештаја о наплаћеним накнадама за коришћење јавних добара (ступа на снагу 13. фебруара 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Обука просветних саветника о менталном здрављу младих
На скупу поводом тродневне обуке „Унапређивање компетенција запослених у систему образовања у области заштите менталног здравља младих“, у организацији Министарства просвете у сарадњи са Институтом за ментално здравље и Заводом за унапређивање образовања и васпитања, присуствовало је 46 просветних саветника из свих школских управа.
Учесници обуке ће добити приручник „Ментално здравље у школи“ које је припремио Институт за ментално здравље, приручник Министарства просвете „Поступање установа васпитања и образовања у кризним догађајима“ и водич „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“ (водич за запослене у установама образовања и васпитања) који су припремили Министарство просвете и Центар за интерактивну педагогију.
Расписан Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима и удружењима за студенте за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години
Министарство просвете расписало је Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години.
На овај начин Министарство подржава реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2024. години, и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и организовање одмора и опоравка студената.
Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда и која остварују своје активности на територији Републике Србије.
Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом је до 20. фебруара 2024. године.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42