Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


25.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Уручени уговори у области здравствене заштите удружењима грађана
Министарство здравља уручило је укупно 27 уговора удружењима грађана којима су одобрена средства Министарства након спроведеног Јавног позива за финансирање пројеката за реализацију Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“.
У оквиру Пројекта 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ у 2023. години уручени су уговори представницима 17 удружења грађана, док су у оквиру Пројекта 0012 „Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите“ у 2023. години уручени уговори представницима 10 удружења грађана.

________________________________________________
24.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 60 од 21.7.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 22. јула 2023)
2. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт (ступа на снагу 22. јула 2023, а примењује се до 31. октобра 2023)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6513/2023
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6514/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6515/2023
6. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја ради привлачења директних улагања (ступа на снагу 22. јула 2023)
7. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о порезу на додату вредност (ступа на снагу 22. јула 2023)
8. ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску биљну производњу (ступа на снагу 22. јула 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАДРЖАВНА УПРАВАРеформом јавне управе до „Управе по мери свих нас“
Министарство државне управе и локалне самоуправе, као национални координатор реформе јавне управе у Србији, обележава шест година од покретања првог софтвера за размену података и електронских докумената између органа управе.
Систем који је почео као е-ЗУП, данас у свом ширем опсегу представља Сервисну магистралу органа (СМО).
Сервисна магистрала органа је „електронски поштар“ који већ шест година ефикасно шаље документе између органа јавне управе.
Захваљујући спроведеној реформи јавне управе грађани су од органа јавне управе примили три милиона електронских решења, односно аката у своје еСандуче.
Такође, услугом „Плати“ на Порталу еУправa, грађани десет милиона пута нису морали да иду у банку или пошту да плате таксе за услуге МУП-а или порез на промет возила. Све то обавили су онлајн платним картицама, односно електронским или мобилним банкарством. Услуга „Плати‟ део је система еПлаћање+ преко ког се могу платити и друге административне таксе.
Један од примера успешно спроведене реформе јесте и поступак уписа деце у основну школу. Захваљујући информационом систему еУпис, данас родитељи приликом уписа деце у основну школу не достављају ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља све преко СМО.
Такође, приликом промета некретнина сва документација се прибавља електронским путем.
Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије у сарадњи са свим органима управе, а уз подршку Европске уније, наставиће да ради на реформи јавне управе.

ОМЛАДИНАУсвојен Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године
Влада РС усвојила је Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године.
Акциони план операционализује општи и посебне циљеве постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања конкретних мера и активности, те прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и изворе финансирања.
Средства која су планирана за имплементацију Акционог плана за период од 2023. до 2025. године износе 10.648.263.494,00 динара.
У 2023. години, као првој години имплементације Акционог плана, планирана су средства у износу од 3.201.116.142,00 динара.
Акциони план за период од 2023. до 2025. године можете преузети овде.

________________________________________________
21.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
20.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 59 од 19.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године
2. Правилник о раду Службе за откривање ратних злочина (ступа на снагу 27. јула 2023.)
3. Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 27. јула 2023.)
4. Правилник о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 27. јула 2023.)

Објављен је „Службени лист АПВ” бр. 30 од 12.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене (ступа на снагу 12. јула 2023.)
2. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије (ступа на снагу 12. јула 2023.)
3. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе (ступа на снагу 12. јула 2023.)
4. Правилник о дисциплинској одговорности запослених у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (ступа на снагу 20. јула 2023.)

________________________________________________
19.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
18.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 58 од 14.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2024. години
2. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ–Краљево (ступа на снагу 22. јула 2023.)
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6287/2023
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6290/2023
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6293/2023
6. Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља (ступа на снагу 15. јула 2023.)
7. Правилник о допуни Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта (ступа на снагу 22. јула 2023.)
8. Правилник o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 22. јула 2023.)
9. Индекси потрошачких цена за јун 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


Конкурс за доделу средстава за програме националних мањина из области културе
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије расписало је Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области културе, који је отворен до 16. августа.
Специфичан циљ конкурса је унапређење, неговање и јачање културно-језичког идентитета националних мањина у Републици Србији.
Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.
Право учешћа на конкурсу имају установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина; организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије, као и задужбине, фондације и конференције универзитета, односно академија струковних студија.
Пријаве са прописаном документацијом послати поштом на адресу: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд, са назнаком: Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине у 2023. години, или предати лично у писарници Министарства, на наведеној адреси.
На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу подносиоца пријаве.
Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу, неће бити разматране.

________________________________________________
17.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.


ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАЗначајан раст броја запослених на нивоу државе
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије Никола Селаковић изјавио је данас да Србија бележи раст броја запослених у односу на 2012. годину за 502.000 људи.
Број запослених 2012. године износио 1.865.000, док је почетком јуна 2023. године забележено 2.367.000 запослених.
Министар је истакао да раст броја запослених утиче на повећање буџетских средстава и БДП-а, што доприноси изградњи нових ауто-путева, брзих пруга, школа, болница, отварању нових радних места, односно отварању нових фабрика.
Он је указао на то да је последњих 11 година направљен озбиљан искорак када је реч о запошљавању, посебно у време демографске регресије и пада броја становништва.
Према његовим речима, на читавом Балкану дошло је до смањења броја становника, па и у Србији, али је број запослених на нивоу наше државе значајно порастао.
Селаковић је оценио да је, и поред раста броја запослених у Србији, приметно да и на овом сајму запошљавања недостају одређени професионални профили а то су занатлије.
Димитров је истакао да школе за то не постоје, број становника опада и да се данас налазимо у ситуацији да је све мање оних који се одлучују за занатске послове, иако су они далеко више плаћени него што су то икада били, чак плаћенији од оних са факултетским образовањем.

Од 1. јула повећан родитељски додатак
Министарство за бригу о породици и демографију Владе Републике Србије саопштило је да родитељски додатак за рођење првог детета од 1. јула износи 366.122,62 динара, што је предвиђено Решењем о номиналним износима родитељског додатка, паушала за набавку опреме за дете, једнократне помоћи за рођење другог и трећег детета и дечјег додатка и цензуса за остваривање права на дечји додатак од 1. јула, који је потписала министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић.
Износи родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете, цензус за остваривање права на дечји додатак и износ дечјег додатка усклађују се два пута годишње, 1. јануара и 1. јула, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике Србије, у претходних шест месеци.
Родитељски додатак за друго дете, који се исплаћује у 24 рате, сада износи 324.772,08 динара, за треће дете, који се исплаћује у 120 рата, 1.948.632,48 динара, а за четврто дете 2.922.948,72 динара у 120 рата.
Једнократна помоћ за рођење другог и трећег детета за децу рођену 1. јула 2023. године и касније износи 122.040,87 динара, док паушал за набавку опреме за дете износи 6.766,09 динара, наводи се у саопштењу.

________________________________________________
14.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ” бр. 29 од 5.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите изаштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2023. години (ступа на снагу 6. јула 2023.)
2. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине (ступа на снагу 5. јула 2023.)
3. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години (ступа на снагу 5. јула 2023.)
Исправка Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024 годину (ступа на снагу 31. маја 2023.)
4. Исправка Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024 годину (ступа на снагу 31. маја 2023.)

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42