СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


08.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, број 72 од 7.10.2019. године.

Усвојене су измене и допуне Закона о буџетском систему
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему усвојен је по хитном поступку, објављен је у "Сл. гл. РС", бр. 72/19 и примењује се од наредног дана од дана објављивања, тј. од 8. октобра 2019. године.
Неке од најзначајнијих измена и допуна Закона о буџетском систему односе се на:
- повећање зарада у јавном сектору од 8-15%, почев од плате за новембар 2019. године;
- усклађивање пензија на начин прописан законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање, почев од 2020. године;
- забрану запошљавања код корисника јавних средстава, чије важење је продужено до краја 2020. године;
- продужење рока за поступно увођење програмског буџета за здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република Србија, односно локална власт, до 2021. године;
- продужење рока за примену међународних рачуноводствених стандарда за јавних сектор (ИПСАС) до 2023. године...
О Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему писали смо у часопису „Буџетско рачуноводство“ бр. 19/2019, док ћемо детаљније о усвојеним изменама и допунама Закона о буџетском систему писати у наредном броју часописа.

Усвојенe су измене и допуне Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину
Закон о изменаме и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину – Ребаланс буџета за 2019. годину, усвојен је по хитном поступку, објављен је у „Сл. гл.РС“, бр. 72/19 и примењује се од наредног дана од дана објављивања, тј. од 8. октобра 2019. године.
Неке од најзначајнијих измена према Ребалансу буџета за 2019. годину односе се на:
- повећање зарада у јавном сектору, почев од плате за новембар 2019. године;
- додатно финансирање инфраструктурних и капиталних пројеката;
- промене по буџетским корисницима у оквиру раздела: 6 - Судови, 8 - Тужилаштва, 16 - Министарства финансија, 22 - Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и 30 - Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
О Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину писали смо у часопису „Буџетско рачуноводство“ бр. 19/2019, док ћемо о усвојеним изменама и допунама писати у броју 20/2019.

Усвојене су измене и допуне Закона о порезу на додату вредност
Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност и објављен у „Сл. гл. РС“ бр. 72/19. Ступа на снагу 15. октобра 2019. године, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године, осим одредаба чл. 7. и 8. и одредаба које садрже овлашћења за доношење подзаконских аката - које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.
Међу најзначајнијим изменама су:
- прописана је дефиниција вредносног ваучера и извршена је њихова подела на једнонаменске и вишенаменске из чега произилази њихов порески третман;
- усвојено је прецизирање правила за одређивање пореског дужника из члана 10. став 2. Закона о ПДВ на начин да се наведено правило примењује искључиво ако се промет врши између обвезника ПДВ евидентираних за обавезу плаћања ПДВ у складу са овим законом.
- уведено је пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес;
- прописано је који се промет добара и услуга не урачунава код утврђивања процента сразмерног пореског одбитка;
- усвојено је смањење износа вредности добара која страни путници отпремају у личном пртљагу који носе са собом у иностранство;
Подсећамо да смо о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ПДВ писали у часопису „Буџетско рачуноводстоу“ број 19/2019, док ћемо о усвојеним изменама и допунама Закона о ПДВ писати у броју 20/2019.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
Министарство финансија објавило је на свом сајту Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 10. октобра 2019. године, до 15,30 сати.

ВЕСТИ


Почела јавна расправа о Предлогу програма развоја е-управе
Министарство државне управе и локалне самоуправе покренуло је јавну расправу о Предлогу програма развоја електронске управе 2019-2020. чиме ће се допринети даљем развоју еСервиса и већем коришћењу еУправе у раду запослених.
Овај стратешки документ обухвата развој потребне инфраструктуре, обезбеђивање интероперабилности, стварање више еСервиса и развој отворених података. На реду даљих активности у овој области су и изградња Државног Дата центра у Крагујевцу, успостављање јединствене еПисарнице и еАрхиве, даљи развој информационе безбедности и стандарда који ће унапредити постојеће евиденције у електронској форми, као и унапређење праксе употребе еПотписа и еПечата.
Потребну документацију можете преузети овде.

________________________________________________
07.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 71 од 4.10.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 46 од 2.10.2019. године.

ВЕСТИЈавни позив општинама за програм успостављања јединственог управног места
Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је градовима, општинама и градским општинама јавни позив за пријаву пројеката који ће бити финансирати у оквиру Програма „Подршка у успостављању јединственог управног места (ЈУМ)“.
Овим Програмом са 45 милиона динара биће подржано до десет локалних самоуправа и градских општина. Средства могу да се користе за формирање и опремање јединственог управног места, реконструкцију и адаптацију простора, набавку неопходних техничких средстава за његово успостављање и остало.
Рок за пријаву је до 14. октобра 2019. године.
Детаљније можете погледати овде.


Oдговорност за поступање по препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја на високошколским установама
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 30. септембра 2019. године упутило препоруку високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на лични захтев продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија за још једну годину без реуписа и без наплате додатних трошкова за задржавање статуса студента.
Утврђивање актуелног статуса студената на уписаном студијском програму од значаја за упис у школску 2019/2020. годину у надлежности je високошколске установе, као и одлучивање о томе да ли ће високошколска установа применити препоруку овог министарства.

________________________________________________
04.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Министарство финансија објавило је на свом сајту Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 10. октобра 2019. године, до 15.30 сати.

ВЕСТИ


Почео нови шестогодишњи циклус спољашњег вредновања рада установа доуниверзитетског образовања
Други циклус спољашњег вредновања рада установа доуниверзитетског образовања почео је 1. октобра 2019. године. У наредних шест година биће вредноване све предшколске установе, основне и средње школе, а у односу на критеријуме успешности, установе ће добити независну процену о квалитету рада у кључним областима деловања.
Након првог циклуса вредновања извршене су анализе националног оквира квалитета и методологије вредновања, а резултат су унапређени стандарди и показатељи квалитета, нова мерила и норме за процену.
Сврха спољашњег вредновања је да се, давањем објективне и свеобухватне процене, помогне установи да одреди приоритете у даљем развоју.

Објављен Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
У складу са Законом о бесплатној правној помоћи, чија је примена почела 1. октобра, на интернет презентацији Министарства правде објављен је Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.
Регистар ће у наредном периоду бити редовно ажуриран.
Према Закону, Регистар води Министарство правде, као јединствену јавну електронску базу података, а грађани у тој бази могу да остваре увид у податке о адвокатима, локалним самоуправама, јавним бележницима, удружењима, правним факултетима и посредницима, који, према Закону, пружају бесплатну правну помоћ и бесплатну правну подршку.
Више о овој теми можете прочитати овде .

________________________________________________
03.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављенa су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 70 од 2.10.2019,
- Службени лист АП Војводине, број 41 од 25.9.2019,
- Службени лист Града Београда, број 80 од 24.9.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 81 од 25.9.2019. године.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
На сајту Министарства финансија објављен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица са Образложењем.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 6. октобра 2019. године, до 15,30 сати.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара
На сајту Министарства финансија објављен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 6. октобра 2019. године, до 15,30 сати.

________________________________________________
02.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављен je „Службени гласник РС”, број 69 од 27.9.2019. године.

ВЕСТИ


Јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи
Национална академија за јавну управу објавила је јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.
На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву.
Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку.
Рок за пријаву на јавни позив је 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије.

________________________________________________
30.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављен је Службени гласник РС, број 69 од 27.9.2019. године.

________________________________________________
27.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС – Просветни гласник, број 14 од 26.9.2019. и
- Службени лист АП Војводине, број 40 од 18.9.2019. године.

Објављени су Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, као и Нацрт закона о изменама и допунама Закона порезу на добит правних лица.
На сајту Министарства финансија објављени су Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, као и Нацрт закона о изменама и допунама Закона порезу на добит правних лица.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs .најкасније до 6. октобра 2019. године, до 15,30 сати.

Нова конта у Контном плану за буџетски систем
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски допуњен је новим субаналитичким контима на којима ће се од 3.10.2019. године евидентирати боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе, и новчане казне у фиксном износу, на основу прекршајног налога по Закону о заштити података о личности. Измењен је и опис субаналитичког конта на ком се евидентирају приходи установа социјалне заштите који се остварују по основу учешћа корисника, односно сродника у цени услуге.

Измене у платном промету у оквиру консолидованог рачуна трезора
Изменом Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора, која ступа на снагу 3.10.201. године, корисници јавних средстава Управи за трезор више не подносе налог за пренос на терет трасата за наплату чекова, ближе су дефинисани посебни корисници јавних средства којима не може да се врши пренос средстава од стране трећих лица на подрачуне отворене код Управе за трезор, уз рекламацију везану за Захтев за повраћај или прекњижење погрешно извршеног платног налога пружалац платних услуга више не може да доставља копију налога уплатиоца као доказ о насталој грешци, и промењен је начин поступања у случају када Управа погрешно изврши трансфер одобрења у корист подрачуна, односно рачуна који се воде у Управи или код других пружаоца платних услуга.
Детаљније у Буџетском рачуноводству 20/19.

Нови рачуни за уплату јавних прихода
Изменом Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, које су у примени од 3.10.2019. године, допуњен је План рачуна за уплату јавних прихода рачуном на који ће се уплаћивати боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и рачуном за уплату новчаних казни у фиксном износу на основу прекршајног налога по Закону о заштити података о личности. Прописана је и обавеза корисницима буџетских средстава да свакодневно врше пренос средства са рачуна за обједињену наплату јавних прихода на рачуне за уплату јавних прихода, а у случају да не изврше пренос, распоред средства ће извршити Управа за трезор.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 20/19.

ВЕСТИ


Инструкција о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику
Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 8. августа 2019. године Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управнопм постуку.
Инструкцијa за примену Правилника има за циљ да се усмери начин поступања овлашћених службених лица у државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна када врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара и евиденција у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
Инструкција се односи на период док надлежни орган, односно Канцеларија за информационе технологије и електронску управу не успостави модул на Порталу еУправа који омогућава одабир Начина коришћења података у поступку и подношење електронског захтева за приступ подацима из регистра у електронском облику.

Kонкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату, као и формулар за пријаву.
Министарство културе и информисања расписалo је Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату.
Конкурс траје до 25.10.2019. године.
Више о праву учешћа, критеријумима учешћа и вредновања пројекта можете прочитати овде.

________________________________________________
26.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 68 од 25.9.2019,
- Службени лист Града Новог Сада, број 44 од 18.9.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 45 од 19.9.2019. године.

ВЕСТИ


Одржан округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији
Министарство државне управе и локалне самоуправе и СКГО одржали су округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији којем је присуствовало око 30 представника локалних самоуправа.
Истакнута је потреба за изменом и допуном овог закона који уређује територијалну организацију Републике Србије, општина и градова, називе насељених места и катастерских општина, јер важећи закон не одговара реалном стању.
На измени овог закона ради посебна радна група коју чине, поред представника Министарства, и представници СКГО, Кабинета председнице Владе Србије, Републичког геодетског завода, Републичког завода за статистику и других државних органа.
Јавна расправа о Нацрту овог закона траје до 30. септембра.

Инструкција о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику
Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 8. августа 2019. године Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управнопм постуку.
Инструкцијa за примену Правилника има за циљ да се усмери начин поступања овлашћених службених лица у државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна када врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара и евиденција у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
Инструкција се односи на период док надлежни орган, односно Канцеларија за информационе технологије и електронску управу не успостави модул на Порталу еУправа који омогућава одабир Начина коришћења података у поступку и подношење електронског захтева за приступ подацима из регистра у електронском облику.

Kонкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату, као и формулар за пријаву.
Министарство културе и информисања расписалo је Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату.
Конкурс траје до 25.10.2019. године.
Више о праву учешћа, критеријумима учешћа и вредновања пројекта можете прочитати овде.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42