СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


26.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

Влада Србије усвојила Предлог закона о попису становништва који представља најважнији статистички извор појединачних података о становништву једне државе. Пописом ће бити утврђен укупан број становника, домаћинстава и станова у Републици Србији и њихов распоред по управним окрузима, градовима, општинама и насељеним местима и обезбедиће се поуздани подаци о виталним, етничким, економским, образовним, миграционим и другим обележјима становништва.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу
Изменама закона предвиђа се могућност да у будућности страна правна лица која обављају послове клиринга и салдирања могу обављати ове услуге и за домаће хартије од вредности, односно државне обвезнице под условима које ће уредити Закон о тржишту капитала, што ће довести до веће доступности хартија од вредности деноминованих у динарима страним инвеститорима, приближавање стандардима ЕУ, смањење трошкова финансирања, и бољу диверсификацију инвеститора у домаће хартије од вредности. Предвиђени су и прецизнији и ближи услови задуживања локалних самоуправа који ће довести до боље контроле њиховог задуживања.
Предложене измене и допуне Закона о јавном дугу ступиће на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС".

ВЕСТИ


Нови портал еПорези
На сајту Пореске управе објављена је информација о новој верзији портала еПорези која треба да омогући квалитетније коришћење електронских сервиса и истовремено унапреди пословање Пореске управе.
Приступ порталу еПорези обавља се на исти начин као и до сада – помоћу Квалификованог електронског сертификата и актуелне верзије апликације еПорези.
Функционалности постојећих електронских сервиса на порталу еПорези у потпуности су доступне.
Сва питања у вези електронских сервиса као и сугестије и коментаре на рад портала еПорези, корисници могу послати електронском поштом на адресу eporezi@purs.gov.rs.________________________________________________
25.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, број 82 од 22.11.2019. године.

30. новембар - рок за уплату најмање 50% добити јавних предузећа по завршном рачуну за 2018. годину у буџет Републике Србије.
Уз сагласност Владе обавезу по основу уплате добити немају јавна предузећа или други облици организовања која донесу одлуку о покривању губитка из добити, односно она која повећају капитал, а расположива ликвидна средства употребе за финансирање инвестиција.

СТАТИСТИКА


Просечна зарада за септембар 2019. године.
Према подацима Републичког завода за статистику, просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2019. године износила је 74.160,00 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 53.698,00 динара.


________________________________________________
22.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Данас нема новообјављених службених гласила.

Потисан Меморандум о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примене метода за мирно решавање радних спорова
Меморандум о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примене метода за мирно решавање радних спорова потписан је између Србије, Републике Српске, Црне Горе и Северне Македоније.
Меморандум представља оквир за усаглашавање метода у области мирног решавања радних спорова на принципима и процесима досадашње добре праксе и искуства потписника, уважавајући специфичности правних система и правне праксе свих Страна потписница. Меморандумом се дефинишу основни појмови везани за мирно решавање радних спорова.
Меморандум је ступио на снагу 10. октобра 2019.

ВЕСТИ


Почела јавна расправа о Предлогу стратегије развоја правосуђа 2019-2024.
Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја правосуђа за период од 2019. до 2024. године почела је и трајаће до 10. децембра.
Министарство правде позива релевантне државне органе, представнике цивилног друштва, стручну јавност и друге заинтересоване да се укључе у јавну расправу.
Доношење нове стратегије представља окончање реформског процеса и стварање услова за развојни континуитет, очување и унапређење квалитета правосуђа, као и јасан и предвидив оквир за праћење досадашњих постигнућа и стварање услова за њихову одрживост.
Детаљније о овој теми можете прочитати овде.

Програм Преквалификације за ИТ доступан и за особе са инвалидитетом
Програм Преквалификације за ИТ је покренут на предлог Министарског савета за информационе технологије и иновационо предузетништво. Овај круг програма намењен је особама са инвалидитетом са територије Града Београда које су мотивисане да развију знање и вештине за запошљавање у ИТ сектору, без обзира на узраст, врсту образовања или претходно радно искуство.
До сада је обучено 2000 полазника, са циљем да као будући јуниор програмери лакше пронађу посао у ИТ сектору. Проценат оних који су до сада нашли запослење је преко 30%.
Програм Преквалификације за ИТ има за циљ развој знања, вештина и компетенција особа са инвалидитетом за запошљавање у ИТ сектору, реализацијом програма обуке за основе веб програмирања и стицање практичног искуства кроз програм праксе.
Ово је први пут да Програм преквалификације за ИТ укључује особе са инвалидитетом, а спроводи се уз помоћ Канцеларије за информационе технологије и електронску управу у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) и Удружењем Форум младих са инвалидитетом.

Субвенције за заштиту природних добара
Министарство заштите животне средине потписало је уговоре са 21 управљачем заштићених подручја у Србији, којима се додељују преостала средства у износу од преко 23 милиона динара која су намењена субвенционисању заштићених природних добара од националног интереса.
Министарство је у 2019. години за заштиту природе доделило субвенције у укупном износу од око 230 милиона динара.
У Србији је проширена територија под заштитом на близу осам одсто њене територије, а до сада је проглашено преко 460 заштићених подручја, од чега су 83 заштићена подручја од националног значаја.
Ове и претходне године проглашено је нових седам заштићених подручја, а до краја године очекује се доношење још седам нових уредби о заштити.

________________________________________________
21.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист Града Београда”, број 99 од 8.11.2019. године.

________________________________________________
20.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист АП Војводине, број 48 од 13.11.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 101 од 12.11.2019. године.

Донесен je Правилник о Јединственом информационом систему просвете којим се прописују ближи услови и начин успостављања Јединственог информационог система просвете, регистара установа, акредитованих високошколских установа, акредитованих студијских програма, запослених у установама и високошколским установама, деце, ученика, одраслих и студената, вођења, прикупљања, уноса, ажурирања и доступности података који се уносе у регистре, као и врсте статистичких извештаја на основу података из регистара.
Правилник ступа на снагу 23.11.2019. године.

Усвојен je Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја којим се прописују ближи услови у погледу поступкa доделе јединственог образовног броја (ЈОБ) приликом првог уписа детета у предшколску установу, ученика и одраслог у основну и средњу школу и студента у високошколску установу.
ЈОБ се формира за потребе вођења одговарајућег регистра у ЈИСП и заштите података о личности, при чему ЈОБ прати његовог носиоца кроз све степене образовања и представља кључ за повезивање свих података о носиоцу из ЈИСП-а.
Правилник ступа на снагу 23.11.2019. године.

ВЕСТИ


Нове електронске услуге у области стручних испита
Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи активности које имају за циљ успостављање апликативног софтвера са модулима за подршку управном одлучивању, организовање и спровођење стручних испита и вођење евиденције о положеним испитима.
Ово софтверско решење омогућиће у целини имплементирање електронског управног поступања и електронске комуникације (услуге електронске управе) у раду са корисницима који подносе захтеве за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара.
Захтев за евидентирање корисника, са попуњеним обрасцем и експортом квалификованог електронског сертификата у CER формату доставља се Министарству државне управе и локалне самоуправе, најкасније до 29. новембра 2019. године.
Више о овој теми можете видети овде.

________________________________________________
19.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС – Међународни уговори, број 13 од 18.11.2019,
- Службени лист Града Београда, број 100 од 12.11.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 53 од 13.11.2019. године.

Предлог закона о допунама Закона о јавним предузећима упућен у скупштинску процедуру
Предлог Закона о допунама Закона о јавним предузећима упућен је у скупштинску процедуру на усвајање. Законом се уводе и додатни разлози за разрешење директора поред већ постојећих, предвиђа се време спровођења изборне кампање искључиво ван радног времена. Предвиђене су и казнене одредбе за прекршај одговорног лица у јавном предузећу и прописане новчане казне за одговорна лица која прекрше правила од 50.000 до 150.000 динара.

ВЕСТИ


Редизајн мале матуре, тест на сваке две године
Министарство просвете саопштило је да је у плану редизајн модела мале матуре у оквиру кога је предвиђено да се ученици тестирају на сваке две године. Тест ће бити сличан малој матури, али прилагођен нивоу знања ученика другог, односно четвртог разреда.

Јавни позив Центра за промоцију науке
Центар за промоцију науке објавио је јавни позив за израду интерактивних научних експоната који ће се налазити у парковима науке, а чији је циљ промоција и популаризације науке и технике.
На позив који је отворен до 8. децембра 2019. године у 17 часова могу се пријавити све техничке и уметничке школе и факултети, удружења и друге организације.
У оквиру Јавног позива Центар за промоцију науке пружиће финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у текућој години.
Више информација можете видети овде.

________________________________________________
18.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 81 од 15.11.2019,
- Службени лист Града Београда, број 97 од 1.11.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 98 од 5.11.2019. године.

________________________________________________
14.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас су објављена следећа службена гласила:
- Службени лист АП Војводине, број 47 од 6.11.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 96 од 31.10.2019. године.

ВЕСТИ


Инфо дани о ЕУ програмима
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство за европске интеграције и Министарство финансија у оквиру Пројекта „Подршка учествовању у ЕУ програмима“, организују Инфо дане о ЕУ програмима.
Тим стручњака са искуством у аплицирању и имплементацији пројеката финансираних из ЕУ програма, одржаће презентације о могућностима аплицирања, о начинима за проналажење адекватних партнера, као и подобности за аплицирање са конкретним пројектом за циљани програм.
Инфо дани су намењени представницима предузећа, агенција за регионални развој, пословних удружења и организација, локалних самоуправа, факултета, научних институција, невладиних организација и свима другима који су заинтересовани да аплицирају за учешће у неком ЕУ програму.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
XIII ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА


13.12.2019. године,
(петак)
Београд, Сава ЦентарПрактикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42