П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 10  - 09.02.2024.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

178. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА И СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

179. Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


180. Одлука о престанку функције заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА


181. Конкурс за суфинансирање пројеката филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2024. години;
182. Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2024. годину.

________________________________________________

 Број 9  - 07.02.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВO


147. Правилник о додели средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2024. години

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

148. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управни за заједничке послове покрајинских органа
149. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управни за заједничке послове покрајинских органа
150. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управни за заједничке послове покрајинскихоргана

ПОСЕБАН ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


151. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох за 2024. годину
152. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох за 2024. годину
153. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Хрвата– Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2024. годину
154. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2024. годину
155. Решења о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2024. годину
156. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2024. Годину
157. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља Српска Црња у Српској Црњи
158. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2024. годину
159. Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2024. годину
160. Решење давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад
161. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2024. годину
162. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2024. годину
163. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2024. Годину
164. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова радних места Покрајинског завода за социјалну заштиту
165. Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2024. годину
166. Решење о давању сагласности на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2024. годину
167. решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000306384 2024
168. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 000306229 2024

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


169. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина, опреме и нематријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2024. годину
170. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката, опреме и израду пројектно-техничке документације установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2024. годину
171. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина – за 2024. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
172. Конкурс за доделу средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

173. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2024. години за децу и породицу
174. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2024. години за децу и породицу

УПРАВНИ ОДБОР КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ“ БОЧАР

175. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар
176. Конкурс за избор директора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

177. Јавни конкурс за публиковање радова у области родне равноправности

________________________________________________

 Број 8  - 05.02.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


130. Правилник о критеријумима за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини
131. Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини
132. Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко – уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

133. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена;
134. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


135. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2024. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

136. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике;
137. Јавни конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини;
138. Јавни конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту;
139. Јавни конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину;
140. Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини;
141. Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини;
142. Јавни конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“;
143. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

144. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2024. години;
145. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;
146. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена.

________________________________________________

 Број 7  - 31.01.2024.


ОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


121. Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришног музеја Војводине за 2024. годину
122. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2024. годину
123. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
124. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
125. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


126. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања-трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине а ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2024. годину
127. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања-трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду за 2024. годину
128. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2024. години

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

129. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години

________________________________________________

 Број 6  - 29.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


106. Одлука о изменама и допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
107. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

108. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 1, за први разред гимназије, на мађарски језик и писмо.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


109. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда ипредшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
110. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2024. години
111. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина-националних заједнице у АП Војводини у 2024. години
112. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница за 2024. годину
113. Јавни конкурс за суфинансирање потпројекта „Мултикултурализам на клик“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

114. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години
115. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научних и стручних скупова у 2024. години
116. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину
117. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству у 2024. години
118. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2024. години
119. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2024. годину
120. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организација Републике Српске у 2024. години

________________________________________________

 Број 5  - 24.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


56.Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
57.Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у покрајини Војводини у 2024. години
58.Одлука о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена у 2024. години

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

59. Решење о додели мандата кандидатима са изборних листа за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 17. и 30. децембра 2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАИЦОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


60.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине
61.Правилник о допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине
62.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области језичких компетенција ученика основних и средњих школа
63.Правилник о допуни Правилника о условима регресирања превоза ученика средњих школа у Аутономној покрајини Војводини
64.Правилник о допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини
65.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које развијају двојезичну наставу
66.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини
67.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине
68.Правилник о допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница
69.Правилник o допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за унапређивање положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције у Аутономној покрајини Војводини

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

70.Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода
71.Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода
72.Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
73.Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
74.Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
75.Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
76.Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
77.Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
78.Упутство корисницима средстава за реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


79.Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2024. годину
80.Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2024. годину
81.Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2024. годину
82.Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2024. годину
83.Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум” за 2024. годину
84.Решење о давању сагласности на План и програм рада Издавачког завода „Форум” за 2024. годину
85.Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2024. годину
86.Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2024. годину
87.Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2024. годину
88.Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2024. годину
89.Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ У ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


90.Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације
91.Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

92.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2024. години;
93.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2024. години
94.Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација, за јавне општинске о градске библиотеке у АП Војводини у 2024. години
95.Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
96.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2024. години
97.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката музичког стваралаштва у АП Војводини у 2024. години
98.Конкурс за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2024. години
99.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката сценског стваралаштва-позориште и уметничка игра у АП Војводини у 2024. години
100.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката визуелних уметности и мултимедије у АП Војводини у 2024. години
101. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина-националних заједница у АП Војводини

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

102.Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода
103.Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
104.Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
105.Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

________________________________________________

 Број 4  - 17.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


24. Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

25. Правилник о изменама Правилника о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

26. Правилник о условима за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњу са научноистраживачким организацијама Републике Српске

ПОСЕБАН ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


27. Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за 2024. годину
28. Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 2024. годину
29. Решење о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у текућу буџетску резерву
30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
35. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
37. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
38. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
39. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
40. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
41. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
42. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
46. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајин Војводине
47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
49. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за финансије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


51. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду
52. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


53. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/ опреме у 2024. години
54. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

55. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2024. години

________________________________________________

 Број 3  - 14.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


23. Укупан извештај о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаних 17. и 30. децембра 2023. године

________________________________________________

 Број 2  - 10.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


7. Покрајинска уредба о ближем уређивању одређених питања за спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у Аутономној покрајини Војводини
8. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за хитне капиталне поправке у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

9. Исправка Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години

ПОСЕБАН ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


10. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Бач у Бачу
11. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацји радних места Народног позоришта Суботица – Narodnog pozorišta Субатица-Népszínház Szabadka-Narodno kazalište Subotica
12. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 2024.годину
13. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2024.годину
14. Решење о давању сагласности на Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2024. годину
15. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2024. годину
16. Решење о давању сагласности на Финансијски план Српског народног позоришта за 2024. годину
17. Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2024. годину
18. Решење о давању сагласности на Финансијски план Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2024. годину
19. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2024. годину
20. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
21. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
22. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у број: 401-12025

________________________________________________

 Број 1  - 03.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2024. години
2. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години
3. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
4. Правилник о условима за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству
5. Правилник о условима за суфинансирање организовања научних и стручних скупова
6. Правилник о критеријумима за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42