П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 38  - 20.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1068. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години;
1069. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини;
1070. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1071. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години;

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

1072. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2024. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1073. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину;
1074. Решење о давању сагласности на измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1075. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1076. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1077. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1078. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1079. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
1080. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Српског народног позоришта, Нови Сад;
1081. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1082. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1083. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама;
1084. Решење о именовању вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама;
1085. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија;
1087. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија;
1088. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија;
1089. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 401-84/2023-41;
1090. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве , 127 број: 401 84/2023-150;
1091. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-5;
1092. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-6;
1093. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-7;
1094. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-8;
1095. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-9;
1096. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-10;
1097. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-11;
1098. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-12;
1099. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-155;
1100. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-156;
1101. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-159;
1102. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-160;
1103. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-161;
1104. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-162;
1105. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-163;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1106. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години;
1107. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини;
1108. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1109. Одлука о измени Јавног конкурса за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1110. Измена Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

________________________________________________

 Број 37  - 13.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1032. Покрајинска уредба o грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1033. Правилник о додели средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1034. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години
1035. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине-манифестације

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1036. Решење о постављењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
1037. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
1038. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
1039. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1040. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1041. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
1042. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину
1043.Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину
1044. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2023. годину
1045. Решење о престанку дужности директорa Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ Зрењанин
1046. Решење о именовању вршиоца дужности директорa Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ Зрењанин
1047. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ада у Ади
1048. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Ада у Ади
1049. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
1050. Решење о именовању чланова Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
1051. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 102-401-88/2023-4

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

1052. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1053. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1054. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1055. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКИХ ПРИЗНАЊА


1056. Јавни позив за подношење предлога за доделу награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРOПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1057. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2023. годину-дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1058. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1059. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години
1060. Конкурс за стицање права на коришћење знака „Најбоље из Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1061. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1062. Конкурс за доделу средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години
1063. Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1064. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, за суфинансирање израде планске документације
1065. Јавни позиви јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години
1066. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине
1067. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години.

________________________________________________

 Број 36  - 06.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


989. Правилник о измени Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину
990. Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

991. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години
992. Правилник о измени Правилника за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

993. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


994. Решење о разрешењу дужности заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
995. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
996. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
997. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
998. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2023. годину
999. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2023. Годину 1000. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Нови Кнежевац (са стационаром)
1001. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Кањижа
1002. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet за 2023. годину
1003. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину
1004. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину
1005. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Тител у Тителу
1006. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Тител у Тителу
1007. Решење о именовању чланице Надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
1008. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-138
1009. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-139
1010. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-140
1011. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-141
1012. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-142
1013. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-143
1014. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-144
1015. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-145
1016. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-146
1017. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-147
1018. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-148
1019. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-149
1020. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-150
1021. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-151
1022. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-152
1023. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-153
1024. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-154

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1025. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад у Бачу
1026. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „Солидарност“ у Панчеву

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1027. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години
1028. Одлука о измени Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1029. Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини
1030. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
1031. Јавни конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања објеката у АП Војводини.

________________________________________________

 Број 35  - 08.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ


970. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
971. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
972. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
973. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2023. годину;
974. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програмуподршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
975. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
976. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни
Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих код малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
977. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“;
978. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково);
979. Покрајинска скупштинска одлука о заштити предела изузетних одлика „Кањишки јараши“;
980. Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја“;
981. Покрајинска скупштинска одлука о заштити парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

982. Правилник о условима за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

983. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ


984. Одлука о престанку мандата члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;
985. Одлука о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;
986. Одлукао престанку мандата члана Савета Грађевинског факултета у Суботици;
987. Одлука о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


988. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеника Додатак из историје мађарског народа уз уџбеник Историја за осми разред основне школе писан на мађарском језику и писму.

________________________________________________

 Број 34  - 30.08.2023.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

953. Решење о именовању администратора Писарнице и Система управљања документима покрајинских органа;
954. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра Врбас у Врбасу;
955. Решење о именовању директора Геронтолошког центра Врбас у Врбасу;
956. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
957. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
958. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица;
959. Решење о давању сагласности на измене Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2023. годину;
960. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2023. годину;
961. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2023. годину;
962. Решење о давању претходне сагласности за расписивање јавног конкурса за именовање директора Завода за културу војвођанских Хрвата;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


963. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Техника и технологија 5, уџбеника за пети разред основне школе и другог наставног средства за пети разред писано на мађарском језику и писму;
964. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Хемија 8, писано на румунском језику и писму;
965. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Дигитални свет 4, уџбеника за четврти разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
966. Решење о одобравању издавања и употребе превода џбеничког комплета Природа и друштво 4, уџбеника за четврти разред основне школе и другог наставног средства, писан на румунском језику и писму;
967. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеничког комплета Словачки језик и уџбеника Словачки језик и језичка култура за осми разред основне школе и другог наставног средства, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


968. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса основног и средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


969. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“.

________________________________________________

 Број 33  - 10.08.2023.


ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
931. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
932. Правилник за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у Аутономној покрајини Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
933. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
934. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
935. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Града Новог Сада број: 6-2/2023-267/7-I од 30. јуна 2023. године;
936. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2023. годину;
937. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2023. годину;
938. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2023. годину;
939. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину о расподели нето добити из 2022. године;
940. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за смештај одраслих и старијих лица са интелектуалним потешкоћама Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука;
941. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда;
942. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда;
943. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-133;
944. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-134;
945. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-135;
946. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-136;
947. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-137;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

948. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеничког комплета Читанка 2 и Мађарски језик и култура изражавања (уџбеник и радна свеска), за други разред средње школе на мађарском језику и писму;
949. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Техника и технологија 5, уџбеник за пети разред основне школе на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
950. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за финансирање и суфинансирање реализације пројектних активности из области заштите животне средине – решавање проблема неадекватног одлагања
отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
951. Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
952. Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години.

________________________________________________

 Број 32  - 27.07.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


899. Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

900. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области саобраћаја;
901. Правилник о поступку доделе бесповратих средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

902. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије у АП Војводини у 2023. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


903. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
904. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу,јавно информисање и односе с верским заједницама;
905. Решење о постављењу на положај вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
906. Решење о давању сагланости на друге измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са србима у региону за 2023. годину;
907. Решење о давању сагласности на II измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
908. Решење о давању сагласности на II измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
909. Решење о давању сагласности на измене Програма рада Педагошког завода Војводине за 2023. годину;
910. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2023. годину;
911. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Војводине „Милош Црњански“;
912. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
913. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Русина;
914. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Суботица – Narodnog pozorišta Subatica – Nepsinhaz Szabadka – Narodnog kazališta Subotica за 2023. годину;
915. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин;
916. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин;
917. Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица“Геронтолошки центар“ у Панчеву;
918. Решење о именовању члана Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица“Геронтолошки центар“ у Панчеву;
919. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-03;
920. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-131;
921. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-132;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

922. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеника Додатак из националне историје Румуна уз уџбеник Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе, писан на румунском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

923. Решење о давању сагласности на именовање директора Центра за социјални рад Општине Рума;
924. Решење о давању сагласности на именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „Опово“ у Опову;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


925. Одлука о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

926. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области саобраћаја;
927. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

928. Јавни позив за пријављивање пројеката израде докумената јавних политика у форми секторских стратегија, програма, планова и акционих планова за јединице локалне самоуправе са подручја АП Војводине из домена изворне надлежности;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

929. Јавни позив за финансирање стручне праксе;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

930. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АП Војводини у 2023. години.

________________________________________________

 Број 31  - 19.07.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


873. Одлука о измени Одлуке о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
874. Правилник о измени Правилника о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2023 години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

875. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


876. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
877. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

878. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
879. Решење о постављењу на положај вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
880. Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин;
881. Решење о именовању директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин;
882. Решење о давању сагласности на Ценовник услуга шумске механизације који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
883. Решење о давању сагласности на Ценовник утовара, истовара и превоза дрвних сотимената који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
884. Решење о давању сагласности на Статут Опште болнице Врбас, Врбас;
885. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за културу војвођанских Хрвата;
886. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
887. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
888. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
889. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
890. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-123;
891. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-124;
892. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-125;
893. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-127;
894. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-128;
895. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-129;
896. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-130;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО


897. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

898. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години.

________________________________________________

 Број 30  - 12.07.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

830. Одлука о образовању и именовању Координационалног тела за заштиту деце и ученика од насиља;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

831. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене;
832. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

833. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

834. Правилник о дисциплинској одговорности запослених у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


835. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
836. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2023. годину;
837. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања доо „Парк Палић“, Палић за 2023. годину;
838. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2022. годину;
839. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј;
840. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину;
841. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину;
842. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2023. годину;
843. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин;
844. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2023. годину;
845. Решење о разрешењу члана Управног одбора Спомен-збирке Павла Бељанског, Нови Сад, из реда запослених;
846. Решење о именовању члана Управног одбора Спомензбирке Павла Бељанског, Нови Сад;
847. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-5;
848. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-102;
849. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-103;
850. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-104;
851. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-105;
852. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-106;
853. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-107;
854. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-109;
855. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-110;
856. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-111;
857. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-112;
858. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-113;
859. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-114;
860. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-115;
861. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-116;
862. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-117;
863. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-118;
864. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-119;
865. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-120;
866. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-121;
867. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-122;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


868. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

869. Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

870. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије;
871. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

872. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе.

________________________________________________

 Број 29  - 05.07.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


795. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите изаштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

796.Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


797.Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


798.Исправка Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024 годину;
799.Исправка Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024 годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


800.Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
801. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
802.Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
803.Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
804. Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
805. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Туристичке организације Војводине за 2022. годину;
806. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину коју је донела скупштина друштва доо „Пословни инкубатор Зрењанин“;
807.Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Завршном рачуну за 2022. годину коју је донела скупштина привредног друштва „Пословни инкубатор доо Сента“;
808.Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Установе – Центра за привредно – технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2023. године;
809.Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Установе – Центра за привредно – технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2023. године;
810. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину, због истека мандата;
811.Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину;
812. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину, због истека мандата;
813.Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину;
814.Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин, представника оснивача;
815. Решење о именовању председника и Надзорног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин, представника оснивача;
816.Решење о престанку мандата председнику Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
817. Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
818. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, представника оснивача;
819 Решење о именовању председника Надзорног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, представника оснивача;
820.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-101;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


821. Решење о давању сагласности за именовање директорке Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин у Ковину;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


822.Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини у 2023. години;
823.Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња;
824. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања;
825.Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава Центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

826. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине;
827. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете;
828.Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


829.Одлука о измени Конкурса за доделу средстава засуфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42