П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 28  - 28.07.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


784. Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке
документације водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2023. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


785. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
786. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

787. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Дигитални свет 3, уџбеника за трећи разред основне школе писан на хрватском језику и писму;
788. Решење о одобрењу издавања и употребе Додатка из националне историје румунског народа уз уџбеник Историја за осми разред основне школе, писан на румунском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

789. Решење о давању ловишта „Босут“ на газдовање;
790. Решење о давању ловишта „Језера“ на газдовање;
791. Решење о давању ловишта „Студва“ на газдовање;
792. Решење о давању ловишта „Сава“ на газдовање;

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

793. Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


794. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2023. години

________________________________________________

 Број 27  - 22.06.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


734. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
735. Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године;
736. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110kV ТС Перлез – ТС Жабаљ;
737. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење;
738. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
739. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
740. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
741. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


742. Одлука о престанку мандата заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета;
743. Одлука о избору заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета;
744. Одлука о престанку мандата заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова;
745. Одлука о избору заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова;
746. Одлука о престанку мандата директора Покрајинског завода за равноправност полова; 747. Одлука о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова;
748. Одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду;
749. Одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду;
750. Одлука о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
751. Одлука о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
752. Одлука о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду;
753. Одлука о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду;
754. Одлука о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду;
755. Одлука о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду;
756. Одлука о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду;
757. Одлука о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду;
758. Одлука о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду;
759. Одлука о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду;
760. Одлука о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици;
761. Одлука о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици;
762. Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду;
763. Одлука о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду;
764. Одлука о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду;
765. Одлука о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду;
766. Одлука о разрешењу чланова Савета Природно – математичког факултета у Новом Саду; 767. Одлука о именовању чланова Савета Природно – математичког факултета у Новом Саду; 768. Одлука о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину; 769. Одлука о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину; 770. Одлука о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици;
771. Одлука о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици;
772. Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
773. Одлука о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
774. Одлука о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору;
775. Одлука о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору;
776. Одлука о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици;
777. Одлука о именовању чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


778. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права - Признање „ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“;
779. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања – Признање „Ђорђе Натошевић“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

780. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

781. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова – Признање „Милица Томић“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАM
782. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање „Лазар Дунђерски“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

783. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање „Момчило Тапавица“.

________________________________________________

 Број 26  - 21.06.2023.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА И СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА


713. Анекс V Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


714. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
715. Решење о давању сагласности на Правилник о четвртим изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Бачка Паланка;
716. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“, Ковин;
717. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Шид“ у Шиду;
718. Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2023. годину;
719. Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма рада Туристичке организације Војводине за 2023. годину;
720. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Багремара“;
721. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара“;
722. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-56;
723. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-92;
724. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-93;
725. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-94;
726. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-95;
727. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-96;
728. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-97;
729. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-98;
730. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-99;
731. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-100;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

732. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника са одабраним историјским изворима Историја 3, уџбеника за трећи разред гимназије општег типа и друштвено – језичког смера писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


733. Јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања пројеката – за капитална улагања, која реализују управљачи заштићених подручја

________________________________________________

 Број 25  - 14.06.2023.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


668. Одлука о изменама Одлуке о образовању Радне групе за имплеметацију електронске управе у органе, службе и управе Аутономне покрајине Војводине;
669. Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у надлежности Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


670. Исправка Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину;
671. Исправка Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


672. Решење о именовању вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
673. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
674. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
675. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
676. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа Вршац;
677. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа Вршац;
678. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina,Зрењанин;
679. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina, Зрењанин;
680. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Средњошколског дома Нови Сад;
681. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Средњошколског дома Нови Сад;
682. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица;
683. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица;
684. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“, Нови Сад;
685. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“, Нови Сад;
686. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института Биосенс истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема;
687. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института Биосенс истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема;
688. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије;
689. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије;
690. Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју, представника оснивача;
691. Решење о именовању председника и члана Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју, представника оснивача;
692. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину;
693. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину;
694. Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковни студија у Новом Саду;
695. Решење о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковни студија у Новом Саду;
696. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду;
697. Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду;
698. Решење о разрешењу чланова Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду;
699. Решење о именовању чланова Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду;
700. Решење о разрешењу члана Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно – технолошки парк Нови Сад“;
701. Решење о именовању члана Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно – технолошки парк Нови Сад“;
702. Решење о укидању решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-1;
703. Решење о преносу средстава број: 401-85/2023-4;
704. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-28;
705. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-87;
706. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-88;
707. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-90;
708. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-91;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


709. Решење о постављењу сталног судског тумача за знаковни језик;
710. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за буњевачки језик;
711. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за мађарски језик;
712. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словеначки језик.

________________________________________________

 Број 24  - 08.06.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


654. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. године;
655. Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“;
656. Покрајинска скупштинска одлука о приступању Аутономне покрајине Војводине Савезу Алпе – Јадран;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

657. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


658. Одлука о престанку мандата члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

659. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
660. Решење о разрешењу председника Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
661. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Ковин“ у Ковину;
662. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-02;
663. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-83;
664. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-84;
665. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-85;
666. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-86;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


667. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2023. годину

________________________________________________

 Број 23  - 31.05.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


616. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2023/2024. години;
617. Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2023/2024. години;
618. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2023/2024. години;
619. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2023/2024. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


620. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину;
621. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


622. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
623. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

624. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
625. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
626. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
627. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
628. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
629. Решење о именовању вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
630. Решење о престанку дужности директора Завода за културу војвођанских Словака;
631. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Словака;
632. Решење о престанку дужности директора Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад;
633. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
634. Решење о разрешењу председника Управног одбора
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, представника оснивача;
635. Решење о именовању председника Управног одбора
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен;
636. Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Пољопривредне школе са домом ученика Бачка Топола;
637. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ у Старој Пазови;
638. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
639. Решење о давању сагласности на Статут Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
640. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2022. годину;
641. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и пословању Креативног центра „Хертеленди Бајић“ Бочар за 2022. годину;
642. Решење о давању сагласности на измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
643. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
644. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2022. годину;
645. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Завршном рачуну за 2022. годину, коју је донела Скупштина ДОО „Пословни инкубатор Суботица“ Суботица;
646. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве , број: 401-84/2023-80;
647. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве , број: 401-84/2023-81;
648. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве , број: 401-84/2023-82;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


649. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита;
650. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за украјински језик;

ОГЛАСНИ ДЕО
ОДБОР ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


651. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


652. Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно – теничке документације;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


653. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама.

________________________________________________

 Број 22  - 24.05.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

604. Одлука о службеним путовањима у иностранство;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

605. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;
606. Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


607. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-76;
608. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-77;
609. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-78;
610. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-79;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

611. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
612. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
613. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


614. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;
615. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години.

________________________________________________

 Број 21  - 17.05.2023.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


598. Решење о измени решења о образовању Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине;
599. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити за 2022. годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


600. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Града Суботице, Суботица;
601. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА


602. Решење о измени решења о образовању комисије за полагање стручног испита запослених у музејској делатности у Музеју Војводине у Новом Саду;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ


603. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2023. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније.

________________________________________________

 Број 20  - 10.05.2023.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


579. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа;
580. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину;
581. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Словака за 2022. годину;
582. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-66;
583. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-67;
584. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-68;
585. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-69;
586. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-70;
587. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-71;
588. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-72;
589. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-73;
590. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-74;
591. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-75;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

592. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Математика 5, уџбеника за пети разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
593. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Историја 8, уџбеника за осми разред основне школе писан на румунском језику и писму;
594. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Биологија 8, уџбеника за осми разред основне школе писан на русинском језику и писму;
595. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


596. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

597. Јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројеката – за текућа улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2023. године

________________________________________________

 Број 19  - 05.05.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


555. Одлука о образовању Радне групе за израду предлога акта о класификацији документарног материјала са роковима чувања;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

556. Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2023. години;
557. Правилник о измени Правилника за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


558. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад за 2022. годину;
559. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Хрвата за 2022. годину;
560. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна за 2022. годину;
561. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину;
562. Решење о престанку дужности директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора;
563. Решење о именовању директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора;
564. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин;
565. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин;
566. Решење о именовању члана Управног одбора Музеја Војводине, Нови Сад;
567. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ у Беочину;
568. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара;
569. Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара;
570. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-65;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

571. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Дигитални свет 3, уџбеник за трећи разредосновне школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


572. Јавни конкурс за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

573. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности крозпрераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2023. години;
574. Одлука о измени Конкурса за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ


575. Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2023. години;
576. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2023. години;
577. Јавни позив за финансирање стручне праксе.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

578. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42