П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 47  - 14.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1365. Пословник Покрајинске изборне комисије

________________________________________________

 Број 46  - 08.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1354. Одлука којом се утврђују Општи програм обуке за2024. годину и Програм обуке руководилаца за 2024. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1355. Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање великог јубилеја: Двеста година од рођења Бранка Радичевића;
1356. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Кикинди;
1357. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Кикинди;
1358. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2023. годину;
1359. Решење о давању сагласности на Одлуку Школског одбора, број: 01-939 од 10. октобра 2023. године, о доношењу Статута Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ Руски Крстур;
1360. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 401-84/2023-190;
1361. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-194;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1362. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Бечеј у Бечеју;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


1363. Одлука о измени јавног конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије;
1364. Одлука о измени јавног конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете.

________________________________________________

 Број 45  - 06.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1318. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1319. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица;
1320. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период 2023-2025;
1321. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1322. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1323. Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1324. Покрајинска скупштинска одлука о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу које има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области радних односа службеника и намештеника;
1325. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1326. Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1327. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1328. Покрајинска скупштинска одлука о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1329. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома, у Аутономној покрајини Војводини, за 2024. годину;
1330. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1331. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1332. Покрајинска скупштинска одлука о Програму процене функционалног статуса у току рехабилитацијепацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета, у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1333. Покрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1334. Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1335. Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2024. години;
1336. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1337. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1338. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1339. Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за спровођење годишњег одгајивачког програм у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1340. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Аутономну покрајину Војводину за 2024. годину;
1341. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2024. годину;
1342. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1343. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1344. Одлука о избору председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1345. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
1346. Одлука о потврђивању мандата посланику у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
1347. Одлука о престанку мандата заменика Покрајинскогзаштитника грађана – омбудсмана за националних мањина;
1348. Одлука о избору заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана;
1349. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1350. Одлука о разрешењу и именовању сталног састава Покрајинске изборне комисије;
1351. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора за изборну кампању;
1352. Одлука о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


1353. Јавни позив за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност

________________________________________________

 Број 44  - 01.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1280. Одлука о измени Одлуке о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1281. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;
1282. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1283. Решење o престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине/националне заједнице;
1284. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1285. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар;
1286. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2023. годину;
1287. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског извештаја Друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор – Business Incubator Нови Сад и утврђивању добити за 2022. годину;
1288. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Алибунар“ у Алибунару;
1289. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
1290. Решење о именовању вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
1291. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Хрвата;
1292. Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Хрвата;
1293. Решење о разрешењу директора установе Студентски културни центар у Новом Саду;
1294. Решење о именовању директора установе Студентски културни центар у Новом Саду;
1295. Решење о престанку дужности директора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
1296. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
1297. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
1298. Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
1299. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору;
1300. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору;
1301. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
1302. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
1303. Решење о разрешењу председника Управног одбора Дома здравља „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици;
1304. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору;
1305. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору;
1306. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
1307. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
1308. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште у Пландишту;
1309. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-190;
1310. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-191;
1311. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-192;
1312. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-193;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


1313. Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине;
1314. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена;
1315. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1316. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2023. години;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

1317.Јавни конкурс за доделу студентских стипендија у школској 2023/2024 години.

________________________________________________

 Број 43  - 25.10.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1236. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1237. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређења положаја жена;
1238. Усклађени динарски износи из тарифе покрајинских административних такси;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1239. Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1240. Решење o престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1241. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1242. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1243. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1244. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1245. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1246. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
1247. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
1248. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1249. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1250. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1251. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1252. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1253. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1254. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1255. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1256. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
1257. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
1258. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
1259. Решење којим се овлашћује Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈП „Војводинашуме“;
1260. Решење о престанку дужности директора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1261. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1262. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;
1263. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;
1264. Решење о давању сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање директора Завода за културу војвођанских Мађара;
1265. Решење о давању сагласности на Правилник о трећој измени Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево;
1266. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности -поклон збирке Рајка Мамузића за 2023. годину;
1267. Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ за 2023. годину;
1268. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ за 2023. годину;
1269. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Житиште у Житишту;
1270. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-8;
1271. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-9;
1272. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-184;
1273. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-185;
1274. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-186;
1275. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-187;
1276. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-188;
1277. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-189;

ОГЛАСНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1278. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1279. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2023. години.

________________________________________________

 Број 42  - 18.10.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1202. Правилник о другој измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;

НАДЗОРНИ ОДБОР Д ЈУП „БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“ БЕЛА ЦРКВА

1203. Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби предела изузетних одлика „Караш-Нера“;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1204. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине;
1205. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2023. годину;
1206. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2023. годину;
1207. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Музеја Војводине за 2023. годину;
1208. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводинеn за 2023. године;
1209. Решење о давању сагласности на Статут Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ у Панчеву;
1210. Решење о давању сагласности на Статут Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;
1211. Решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. о расподели нето добити из 2022. године;
1212. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
1213. Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Вршац, Вршац;
1214. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник;
1215. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља Вршац у Вршцу;
1216. Решење о разрешењу члана Управног одбора nВојвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
1217. Решење о именовању члана Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
1218. Решење о именовању члана Надзорног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину;
1219. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-7;
1220. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-88/2023-24;
1221. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-88/2023-25;
1222. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-84 од 07.06.2023. године;
1223. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-101 од 05.07.2023. године;
1224. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-177;
1225. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-178;
1226. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-179;
1227. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-180;
1228. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-181;
1229. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-182;
1230. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-183;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1231. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеничког комплета Физика за осми разред основне школе, писано на румунском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


1232. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за децу и породицу;
1233. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за децу и породицу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1234. Одлука о измени и допуни Јавног позива за набавку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023. години;
1235. Одлука о другој измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години

________________________________________________

 Број 41  - 11.10.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1177. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1178. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности;
1179. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1180. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1181. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1182. Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину;
1183. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину;
1184. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину;
1185. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину;
1186. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Народног позоришта Суботица – Narodnog pozorišta Subatica – Népszínház Szabadka – Narodnog kazališta Subotica за 2023. годину;
1187. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину;
1188. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2023. годину;
1189. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2023. годину;
1190. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-6;
1191. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-170;
1192. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-176;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1193. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета основног и средњег образовања – набавка опреме – видео надзора у функцији промовисања и унапређења безбедности ученика за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


1194. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину;
1195. Измена Јавног конкурса за суфинансирање образованих програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1196. Одлука о измени конкурса за доделу средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години;
1197. Одлука о измени конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;
1198. Измена конкурса за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1199. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2023. години;
1200. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години.

ОПШТИНА ТИТЕЛ

1201. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 40  - 04.10.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1142. Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине;
1143. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године;
1144. Покрајинска скупштинска одлука о начину рада домова ученика и средњих школа с домом ученика, са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине;
1145. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“;
1146. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1147. Правилник за набавку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1148. Правилник о допуни Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије;

УПРАВНИ ОДБОР КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

1149. Правилник о додели студентских стипендија;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1150. Одлука о престанку мандата члана Савета Економског факултета у Суботици;
1151. Одлука о именовању члана Савета Економског факултета у Суботици;
1152. Одлука о престанку мандата члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1153. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине– националне заједнице;
1154. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање,прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1155. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице;
1156. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1157. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1158. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1159. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2023. годину;
1160. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2023. годину;
1161. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину;
1162. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2023. годину;
1163. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2023. годину;
1164. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2022. годину за „Агробизнис инкубатор доо Сремска Митровица“, Сремска Митровица;
1165. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Српска Црња у Српској Црњи;
1166. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Српска Црња у Српској Црњи;
1167. Решење о разрешењу члана Управног одбора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију Нови Сад;
1168. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда;
1169. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда;
1170. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1171. Решење о именовању члана Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1172. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-88/2023-23;
1173. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-3;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1174. Јавни позив за набавку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


1175. Јавни конкурс за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1176. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 39  - 27.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


1111. Правилник о ближем уређивању изгледа обрасца извода из службене легитимације и службене значке инспектора у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1112. Правилник о измени Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1113. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Спомен – збирке Павла Бељанског за 2023. годину;
1114. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Спомен – збирке Павла Бељанског за 2023. годину;
1115. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Позоришног музеја Војводине за 2023. годину;
1116. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2023. годину;
1117. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2023. годину;
1118. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-13;
1119. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-14;
1120. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-15;
1121. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-16;
1122. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-17;
1123. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-19;
1124. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-20;
1125. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-21;
1126. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-22;
1127. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-164;
1128. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-165;
1129. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-167;
1130. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-168;
1131. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-169;
1132. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-171;
1133. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-172;
1134. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-173;
1135. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-174;
1136. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-175;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1137. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години;
1138. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2024. години – манифестације;
1139. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1140. Јавни конкурс за уступање на коришћење дела рибарског подручја „Бачка“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1141. Измена конкурса за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину.

________________________________________________

 Број 38  - 20.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1068. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години;
1069. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини;
1070. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1071. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години;

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

1072. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2024. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1073. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину;
1074. Решење о давању сагласности на измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1075. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1076. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1077. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1078. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1079. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
1080. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Српског народног позоришта, Нови Сад;
1081. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1082. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1083. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама;
1084. Решење о именовању вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама;
1085. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија;
1087. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија;
1088. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија;
1089. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 401-84/2023-41;
1090. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве , 127 број: 401 84/2023-150;
1091. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-5;
1092. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-6;
1093. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-7;
1094. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-8;
1095. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-9;
1096. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-10;
1097. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-11;
1098. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-12;
1099. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-155;
1100. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-156;
1101. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-159;
1102. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-160;
1103. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-161;
1104. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-162;
1105. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-163;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1106. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години;
1107. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини;
1108. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1109. Одлука о измени Јавног конкурса за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1110. Измена Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42