СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Актуелне информације
 

Председница Народне скупштине Републике Србије, Маја Гојковић, заказала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине за среду, 6. децембра.

05. 12. 2017.

Предложено је да на дневном реду седнице буду:

1. Предлог закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину,

2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину,

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину,


4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину,

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему,

6. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину,

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност,

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица,

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама,

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини,

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,

14. Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма,

15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма,

16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ,

17. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој,

18. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој,

19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији,

20. Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају,

21. Предлог закона о финансијској подршци породици са децом,

22. Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду,

23. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,

24. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца,

25. Предлог закона о запосленима у јавним службама,

26. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,

27. Предлог закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,

28. Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору,

29. Предлог закона о измени Закона о уређењу судова,

30. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење)
и
31. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42