Остала издања

 

Поред континуираног праћења правно – економског пословања буџетских корисника путем петнаестодневих часописа „Правни саветник” са „Подсетником за директора” и билтена „Буџетско рачуноводство” (као и посебних прилога чије објављивање диктирају законодавне активности и потребе њихове примене у пракси), „Образовни информатор” издаје и посебне публикације чија проблематика, по обиму и значају захтева самостално издање у виду приручника, коментара прописа, збирки законске регулативе и осталих издања.

Наведене публикације имају за циљ да сагледају практичну примену новодонетих законских решења и да их својим стручним инструкцијама детаљно и потпуно приближе практичној примени и свакодневном раду правника и рачуновођа буџетских установа.

Поједине публикације из издавачког опуса наше куће намењене су стручном образовању и усавршавању директора, рачуновођа и секретара ради унапређења њиховог рада, а самим тим и унапређења пословања буџетске установе.

Збирка одабраних прописа и стручних текстова о примени Закона о јавним набавкама (са поклон ЦД-ом)


Након великог интересовања и потреба наших корисника, припремили смо Збирку одабраних прописа и стручних текстова о примени Закона о јавним набавкама. Збирку смо издали у циљу практичне помоћи свим буџетским корисницима како би и надаље успешно спроводили поступке јавних набавки.


• 3.550,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 4.650,00 дин за осталу клијентелу.


Садржај »

Цена: 3550,00 динара
"Канцеларија за јавне набавке ОИ"


Kомпанија Образовни информатор промотивно представља пакет под називом ,,Канцеларија за јавне набавке ОИ“ који садржи:
• СТРУЧНО ИЗДАЊЕ - Збирка одабраних прописа и стручних текстова о примени закона о јавним набавкама
• ПОКЛОН ЦД - са моделом Правилника о јавним набавкама
• ТРИ СНИМКА ВЕБИНАРА – подељених на три модула који обрађују поступне кораке на порталу Јавних набавки:

• 9.990,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 12.990,00 дин за осталу клијентелу.


Садржај »

Цена: 9.990,00 динара
НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО – ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА (V ИЗДАЊЕ)


V измењено и допуњено издање приручника Буџетско рачуноводство II – Примена контног плана са примерима књижења, садржи ажуриране примере усаглашене са изменама и допунама прописа из области буџетског рачуноводства, али и осталих прописа чијом се применом обезбеђују подаци који се евидентирају у оквиру буџетског рачуноводства (нпр. порески прописи и др.).
У приручнику је дата детаљна разрада контног плана за буџетске кориснике по класама, од 000000 до 900000, у оквиру којих су приказани примери књижења који се најчешће срећу у пракси. Поред детаљног приказа билансних карактеристика класа и рачуна, наведени су и сви релевантни прописи који се користе у раду.
Изменама Уредбе о буџетском рачуноводству које су ступиле на снагу 21. марта 2020. године, прописан је изузетак од примене готовинске основе код вођења примљених средства од донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у девизама, што је такође обухваћено овим издањем приручника.
Верујемо да ће овај приручник, као и претходни, бити прихваћен у пракси као неопходна помоћ у свакодневном раду и надамо се да ће бити на нивоу очекиваних захтева свих корисника који имају обавезу да примењују прописе из области буџетског рачуноводства.

Цене :

• 6.230,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 8.900,00 дин за осталу клијентелу.Редакција


Садржај »

Цена: 6.230,00 динара
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (ЈАНУАР 2021.)


Oво измењено и допуњено издање Контног плана за буџетски систем (јануар 2021.) настало је на основу измена које су донете Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, а ступиле су на снагу 23.12.2020. године.
Овим правилником уређено је неколико новина, од којих издвајамо:
- допуњен је назив извора финансирања 13 и 15;
- отворен нови субаналитички конто за евидентирање расхода по основу текућих субвенција пословним банкама по гарантној шеми (452112),
- отворен нови субаналитички конто за евидентирање прихода које остварују индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије (742317),
- обрисан субаналитички конто на ком су се евидентирали приходи по основу накнада за коришћење шума и шумског земљишта (741526).
Сматрамо да смо на тај начин пружили сваком рачуновођи у буџетском систему неопходан алат ажуриран са најновијим изменама, који је и лаган за свакодневну употребу.
Све измене класификација објављених у овом правилнику надаље ћемо редовно пратити и објављивати у нашем часопису БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО.

Редакција


Садржај »

Цена: 2.000,00 динара
РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)


• 800,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 1.200,00 дин за осталу клијентелу.


Садржај »

Цена: 800,00 динара
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42