СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Остала издања

 

Поред континуираног праћења правно – економског пословања буџетских корисника путем петнаестодневих часописа „Правни саветник” са „Подсетником за директора” и билтена „Буџетско рачуноводство” (као и посебних прилога чије објављивање диктирају законодавне активности и потребе њихове примене у пракси), „Образовни информатор” издаје и посебне публикације чија проблематика, по обиму и значају захтева самостално издање у виду приручника, коментара прописа, збирки законске регулативе и осталих издања.

Наведене публикације имају за циљ да сагледају практичну примену новодонетих законских решења и да их својим стручним инструкцијама детаљно и потпуно приближе практичној примени и свакодневном раду правника и рачуновођа буџетских установа.

Поједине публикације из издавачког опуса наше куће намењене су стручном образовању и усавршавању директора, рачуновођа и секретара ради унапређења њиховог рада, а самим тим и унапређења пословања буџетске установе.

Практикум „РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА”, друго издање, мај 2018.


II издање практикума „Регистровање фактура у централном регистру фактура“, допуњено je избором одговора на питања, и инструктивним текстом о начину на који је у апликацији „Централни регистар фактура” могуће извршити измену фактура, а што је као могућност у ову апликацију уведено 27.3.2018. године.

Овај практикум пружа одговоре на питања:
- који привредни субјекти имају обавезу уноса фактура у ЦРФ;
- који корисници јавних средстава имају обавезу уноса фактура у ЦРФ;
- према којим субјектима-корисницима јавних средстава се уносе фактуре у ЦРФ;
- шта се сматра а шта не сматра комерцијалном трансакцијом,
- како се користи ЦРФ.

Наруџбеница


Садржај »

Цена: 1.000,00 динара
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ИЗДАЊЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ


Садржи пречишћени текст Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/16), који је ступио на снагу 1.3.2016. године.
Пречишћени текст Правилника омогућава вам једноставније праћење многобројних измена у пракси.


Цена са попустом за претплатнике: 1.500,00 динара.

Наруџбеница


Садржај »

Цена: 2.000,00 динара
АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ОКВИР ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА


· Аналитика рачуна по Контном оквиру за друга правна лица · Разлике између старог и новог Контног оквира за друга правна лица (Табела за прекњижавање) · Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица. Aналитички рашчлањени рачуни Контног оквира олакшаће рад рачуновођама и омогућити им пуну примену новог Контног оквира за друга правна лица.

Цена са попустом за претплатнике: 720,00 динара.

Наруџбеница


Садржај »

Цена: 950,00 динара
Практикум „ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ” (са практичним примерима)


Практикум је заснован на законском оквиру за опорезивање имовине, начину утврђивања пореза на имовину и допуњен практичним примерима попуњавања пореских пријава за порез на имовину. У Практикуму су сабране и практичне инструкције за начин утврђивања пореза на наслеђе и поклон, као и пореза на пренос апсолутних права са реалним примерима попуњавања пореских пријава и за ову врсту пореза.


Цена са попустом за претплатнике: 1.600,00 динара.

Наруџбеница


Садржај »

Цена: 2.000,00 динара
ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са ЦД-oм)


Од аутора са дугогодишњим искуством у примени прописа који се односе на спровођење јавних набавки добијте праве инструкције, савете и одговоре на питања која Вас муче у пракси:

Како исправно применити многобројне прописе у припреми и спровођењу јавне набавке?
Како испланирати набавке?
Како одредити врсту поступка, покренути поступак, сачинити конкурсну документацију, одговарати на жалбе, закључити уговор?
На шта треба обратити пажњу приликом евидентирања и извештавања, шта се контролише и које су одговорности/казне за кршење прописа?

На ЦД-у пронађите неопходне прописе, мишљења и једноставно применљиве моделе документације!


Цена са попустом за претплатнике: 3.900,00 динара.

Наруџбеница


Садржај »

Цена: 5.600,00 динара
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО – ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА (IV издање)


Приручник је намењен, пре свега, рачуновођама који рачуноводствене послове обављају у државним органима и јавним службама, буџетским инспекторима који врше контролу и ревизију пословања корисника буџетских средстава, студентима који желе да стекну практична знања о примени рачуноводства у пракси, полазницима курсева и школа за стицање знања, односно за усавршавања из области рачуноводства и свима онима који су на било који начин у вези са рачуноводственим пословима.


Цена са попустом за претплатнике: 6.230,00 динара.

Наруџбеница


Садржај »

Цена: 8.900,00 динара
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42