СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА: Сагласност Министарства просвете за организовање семинара и стручних скупова

13. 12. 2017.


Овим вас са задовољством обавештавамо да је од 28.11.2017. ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР и званични организатор семинара и стручних скупова који се односе на нове прописе у области образовања и васпитања – на основу сагласности (Обавештење) Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно министра просвете, Младена Шарчевића.
Захваљујемо се на поверењу и најављујемо још успешнију сарадњу са доносиоцима најважнијих одлука за функционисање овог сегмента нашег друштва.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ Објављени прописи

12. 12. 2017.

-УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа (ступа на снагу 19. децембра 2017)

У Уредби о Плану мреже здравствених установа („Сл. гл. РС”, бр. 42/06...92/15) измењен је члан 21. којим је сада за остваривање законом утврђених права на болничку здравствену заштиту у Републици Србији предвиђено 38.541 болничких постеља, односно до 5,5 постеља на 1.000 становника, као и члан 30. став 2. којим је прописано да се продужена рехабилитација из области поменутих индикационих подручја обезбеђује у 19. наведених установа. Уредба је после члана 35. допуњена са два нова поглавља, од којих се прво односи на установе које спроводе цитолошку дијагностику за организовани скрининг рака грлића материце, а друго на установе у којима се спроводи организација лечења зависности од дрога. Уз Уредбу је дат и Списак територијалног распореда постељних капацитета здравствених установа у Републици Србији.

-УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (ступа на снагу 12. децембра 2017)

-ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. Годину (ступа на снагу 19. децембра 2017)

-ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци (ступа на снагу 19. децембра 2017)

-ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (ступа на снагу 19. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

-ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја (ступа на снагу 1. јануара 2018)

________________________________________________

Скупштина наставља расправу о буџету Србије за 2018.

08. 12. 2017.

Скупштина Србије и данас, 8. децембра 2017. године, наставља расправу о буџету Србије за 2018. годину. Пред посланицима је и пакет закона о запосленима у јавном сектору.

________________________________________________

Предлози измена у РИНО

08. 12. 2017.

У циљу унапређења система праћења и спровођења надзора над измиривањем обавеза субјеката јавног сектора у комерцијалним трансакцијама, у роковима прописаним Законом o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС”, бр. 119/12 и 68/15), предложене су измене овог закона, које се пре свега односе на увођење обавезе регистровања фактура и других захтева за исплату, издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.
Повериоци ће бити дужни да издате фактуре и друге захтеве за исплату, у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, пре њиховог достављања дужницима региструју у Централном регистру фактура, који ће водити Mинистарство финансија – Управа за трезор.
Опширније у броју 1/18 БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА.

________________________________________________

Српско коло на Листи УНЕСКО

08. 12. 2017.

Међувладин комитет за очување нематеријалног културног наслеђа уписао је српску традиционалну народну игру коло на Листу Репрезентативног нематеријалног културног наслеђа човечанства УНЕСКО-а.

________________________________________________

Европска унија одлучила да се у преговорима са Републиком Србијом отворе још два поглавља – 6 и 30

07. 12. 2017.

Амбасадори земаља чланица Европске уније су на састанку у Бриселу одржаном 6.децембра 2017.године одлучили да међувладиној конференцији земаља чланица заказаној за 11.децембар 2017. године предложе да у преговорима са Републичком Србијом о њеном придруживању Европској унији отпочну преговори о још два поглавља – Поглављу 6-Компанијско право и Поглављу 30-Економски односи са иностранством

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

07. 12. 2017.

Службени гласник РС бр. 110 од 01.12.2017.године

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета Републике Србије (Ступа на снагу 14.децембра 2017.године)

________________________________________________

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

06. 12. 2017.

У скупштинској процедури, се налази Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Предлаже се више измена овог закона, од којих издвајамо:
» детаљније «

________________________________________________

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

06. 12. 2017.

У скупштинској процедури је и Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (даље: Предлог буџета за 2018. годину) пројектовани су планирани приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2018. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

» детаљније «

________________________________________________

ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

06. 12. 2017.

Влада Републике Србије донела је и Предлог закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, који је упућен Народној скупштини на усвајање.

Овим предлогом предвиђа се могућност исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије у 2017. години, а која ће се моћи вршити на основу одлуке Владе. Према Образложењу овог предлога закона, створиле су се могућности да се на основу одлуке Владе запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије изврши исплата једнократног износа, а за спровођење овог закона обезбеђена су средства у буџету Републике Србије за 2017. годину.
» детаљније «

________________________________________________


XI ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

15.12.2017. Београд, Сава Центар

Програм »          Пријава »


на тему
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРАВНО-ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018.
ГОДИНИ


(Власинско језеро, хотел „Нарцис“ – 21-22.12.2017.)

Програм »          Пријава »

„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ"


НОВИ ТЕРМИН !!!


Београд, просторије Образовног инфоматора, Цара Лазара 5А
26. децембар 2017. године (уторак)
(са почетком у 10.00 часова)


Програм »          E-Пријава »
                             Пријава »


„РУКОВОЂЕЊЕ: ЉУДСКИ РЕСУРСИ“
(ТЕМАТСКИ ЦИКЛУС: УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ НА РАДНОМ МЕСТУ
- ВEШTИНE РУКOВOЂEЊА - TИПOЛOГИJA ЛИЧНOСTИ И КOMУНИКAЦИJA У TИMУ
- КAКO EФИКAСНO ВOДИTИ ИНTEРВJУ ЗA ПOСAO – Сeлeкциoни интeрвjу?
- MOБИНГ И ДИСКРИMИНAЦИJA НA РAДНOM MEСTУ)

Прва тема: УПРAВЉAЊE СTРEСOM НA РAДНOM MEСTУ
26. децембар 2017. године
(уторак)
(Београд, Узун Миркова 3, Т.Ц. „Сингидунум”, етажа – 2, локал бр. 5
(са почетком у 10 .00 часова)

Програм »          Пријава »
ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА


Београд, просторије Образовног инфоматора, Цара Лазара 5А 27.12.2017. (среда) (са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 23/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 23/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 23/2017.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42