Софтвер

 

„ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” развио је два самостална софтверска пакета намењена директним (Info Buk-1) односно индиректним (X-manager 3) буџетским корисницима. Оба софтвера се темеље на прописима који регулишу економско-финансијско пословање буџетских корисника уз уважавање законских измена.

Корисницима софтвера пружамо континуирану, стручну подршку која подразумева примену, одржавање и иновирање програмских пакета. Омогућено је да се програмски пакети прилагоде специфичностима пословања корисника.

Истовремено корисницима су омогућене и консултације са саветницима из економске Редакције ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА.

Поред наведених софтверских пакета у понуди је и софтвер - "X-manager за друга правна лица".

„Ирис” Друга правна лица


Софтвер за рачуноводство за друга правна лица садржи:


контни план за друга правна лица ( шифарници ) са помоћним шифарницима
финансијско књиговодство са главном књигом и генерисањем бруто биланса као и XML формат извештаја: Биланс успеха и Билас стања
аутоматско затварање конта главне књиге на крају пословне године, обрачун резултата и аутоматско отварање почетног стања за нову пословну годину;
вођење благајне са уплатним и исплатним налозима и благајничким дневником;
обрачуне примања физичких лица по основу уговора (ауторски хонорар, дело, допунски рад наставног особља)


Детаљни приказ »

 
„Info BUK-1”


Софтвер за директне кориснике буџетских средстава садржи:


јединствени систем буџетске класификације (шифарници)
процедуре плаћања
помоћне књиге и помоћне евиденције извештаје о захтевима и финансијске извештаје
модул за обрачуне трошкова по уговорима о делу, ауторским уговорима и уговорима о ангажовању наставног особља
консолидација са индиректним корисницима (образац бр. 5 и све потребне извештаје)
апропријације ( са захтевима за промену)
квоте ( са захтевима за промену)
процедуре преузимања обавеза са контролом квота и апропријација


Детаљни приказ »

 
„X-Manager 3”


Софтвер за индиректне кориснике буџетских средстава садржи:


јединствени систем буџетске класификације ( шифарници ) са помоћним шифарницима
финансијско књиговодство са главном књигом и генерисањем свих извештаја за периодично и годишње извештавање
евиденције благајничког пословања
робно-материјалне евиденције са обрачуном производње
евиденције улазних и излауних фактура сагласно Закону о ПДВ-у
кадровску евиденцију са обрачуном зарада
обрачуне примања физичких лица по основу уговора (ауторски хонорар, дело, допунски рад наставног особља )
евиденције основних средстава


Детаљни приказ »

 
Заједничке карактеристике софтверских пакета

 

Софтвери омогућавају како рад на једном рачунару тако и рад на више рачунара повезаних у мрежу. Начин рада у оба софтвера је једноставан јер су израђени тако да нема великих разлика у односу на рад са другим програмима у Windows окружењу.

Архивирање података је једноставно и брзо, врши се аутоматски у току рада (без изласка из програма), с тим да корисник може сам да одређује период архивирања.

Софтвери се континуирано усавршавају односно прилагођавају према динамици законских измена.


Контакт телефон:

(011) 2632-743

informatika@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42