СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Актуелне информације
 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

06. 12. 2017.

У скупштинској процедури је и Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (даље: Предлог буџета за 2018. годину) пројектовани су планирани приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2018. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.


Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине пројектовани за 2018. Годину већи су за 7,83% у односу на Буџет за 2017. Годину, а пројектовани укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину Републике Србије пројектовани за 2018. годину већи су за 5,08% у односу на Буџет за 2017. Годину (Закон о буџету Републике Србије за 2017. Годину, „Сл. гл. РС“, бр. 99/16).

Планирани буџетски дефицит за 2018. годину планиран је у износу од 1.799.875.000 динара, што је за 94,06% мање у односу на 2017. годину.

Предлогом буџета за 2018. годину опредељено је укупно 1.854.184.884.000 динара расхода и издатака, укључујући издатке за отплату главнице дуга, по корисницима и програмима, који су исказани у колони 8 Посебног дела буџета. Буџетом за 2017. годину опредељено је укупно 1.951.753.892.000 динара. Планирани расходи и издаци укључујући и издатке за отплату главнице дуга предложени Буџетом за наредну годину мањи за 5% у односу на 2017. годину.

По доношењу Закона о буџету РС за 2018. годину од стране Народне скупштине, детаљније ћемо писати о донетом буџету и обавезама буџетских коринсика у његовом извршењу, у Буџетском рачуноводству бр. 1/18.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42