СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 12 - 15. 06. 2018.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Измене и допуне Каталога радних места у јавним службама
▪ Новине у регулисању финансијске подршке породици са децом
▪ Поступaк уписа у катастар непокретности и водова регулисан законом
▪ Усклађена висина накнаде за време одсуства због војне обавезе
▪ Разврставање и опис радних места државних службеника
▪ Измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
▪ Инспекцијски надзор здравствене инспекције регулисан правилником
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
▪ Право на годишњи одмор
▪ Крајњи рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за порез на добит правних лица за 2017. годину је 29. јуни 2018.
▪ Подношење измењене појединачне пореске пријаве за порез по одбитку – Образац ППП-ПД
▪ Попуњавања порескe пријавe за утврђивање пореза на наслеђе и поклон ППИ-3 путем портала еПорези Пореске управе

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
▪ Обавезе јединица локалне самоуправе у планском систему Републике Србије

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
▪ Планирање као управљачки процес
▪ Опорезивање наслеђа и поклона
ПРЕДСТАВЉАМО
▪ Статус музеја у Србији

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ – Макроекономски показатељи ▪ Просечне зараде у Републици Србији ▪ Минимална зарада у 2018. ▪ Најнижа месечна основица за обрачун социјалних доприноса у 2018. години ▪ Јавне набавке

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 4 - 08. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42