СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 10 - 15.05.2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
• Промене апропријација у току извршења буџета и измене финансијских планова буџетских корисника у 2019. години
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Просвета
• Организовањe наставе у природи и екскурзије у основној школи и организовање екскурзије у средњој школи
Социјална заштита
• Новине у посебном колективном уговору за социјалну заштиту у Републици Србији

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
• ТЕМА БРОЈА: Правни основ исплате плата запослених у јавном сектору
- Уводне напомене
I. ПЛАТЕ/ЗАРАДЕ
- Појам и елементи зараде према Закону о раду
- Минимална зарада у 2019. години
- Плате државних службеника и намештеника
- Плате запослених у јавним службама
- Плате изабраних и постављених лица и запослених у јединицама локалне самоуправе
Плата приправника
- Зараде резидената Републике Србије
II. ДОДАЦИ/УВЕЋАЊА/УМАЊЕЊА
- Додатак на плату за време проведено на раду – минули рад
- Увећање плате за време државних и верских празника
- Приправност и рад по позиву – утврђивање висине права и обрачун плате
- Додатак на плату за дежурство, прековремени и преконормни рад
- Додатак на плату за ноћни рад и рад у сменама
- Умањења зарадеПРОПИСИ: Избор прописа донетих између два броја који су од значаја за управљање пословним системима у јавном сектору

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ


ПРИЛОГ
Из садржаја ПРАВНОГ САВЕТНИКА и БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА (бр.10/19)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 15-16 - 15.08.2019. »

Број 13-14 - 18.07.2019. »

Број 12 - 15.06.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42