СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 21 - 31. 10. 2017.
 

▪ Реч уредника

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја
1. Прописи за пословање свих корисника јавних средстава
2. Прописи за пословање појединих делатности
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Привремена спреченост за рад и спречавање злоупотребе овог права (Законски основ привремене спречености за рад ▪ Мере контроле предвиђене Законом ▪ Контролне активности покренуте од стране ресорних министарстава)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Закуп стана у јавној својини под непрофитним условима као вид стамбене подршке (Закуп стана као вид стамбене подршке ▪ Давање стана у јавној својини у закуп под условима непрофитног закупа ▪ Уговор о закупу под условима непрофитног закупа ▪ Непрофитна закупнина ▪ Јединствена методологија обрачуна непрофитне закупнине)

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Ток поступка до доношења првостепеног решења (Заједничке одредбе ▪ Непосредно одлучивање и привремене мере ▪ Испитни поступак ▪ Претходно питање ▪ Усмена расправа)

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању (Увод ▪ Области електронског пословања регулисане законом ▪ Инспекцијски надзор и казнене одредбе ▪ Планирана подзаконска акта)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Преузимање и стручно усавршавање државних службеника (измене и допуне Закона о државним службеницима) (Преузимање службеника ▪ Стручно усавршавање државних службеника)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Mодели одлука ЈЛС за потребе утврђивања пореза на имовину
▪ Прибављање и отуђење непокретности у јавној својини у јединицама локалне самоуправе (Располагање стварима у јавној својини ▪ Надлежност за одлучивање о располагању стварима у јавној својини ▪ Отуђење непокретности у јавној својини ▪ Прибављање објеката непосредном погодбом ▪ Отуђење објеката по цени која је нижа од тржишне)

КУЛТУРА
▪ Правна уређеност области естраде (Однос естраде и културе ▪ Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству ▪ Циљ одлука владе о проширеном дејству посебног колективног уговора)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 13-14 - 15. 07. 2018. »

Број 12 - 15. 06. 2018. »

Број 11 - 01. 06. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42