СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 22 - 15. 11. 2017.
 

▪ Реч уредника

ПРОПИСИ
▪I. Прописи донети између два броја
1. Прописи за пословање свих корисника јавних средстава
2. Прописи за пословање појединих делатности
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Права по основу пензијског и инвалидског осигурања (Права пооснову пензијског и инвалидског осигурања ▪ Превремена старосна пензија ▪ Старосна пензија ▪ Стаж осигурања са увећаним трајањем ▪ Инвалидска пензија ▪ Породична пензија ▪ Право на накнаду погребних трошкова ▪ Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица)
▪ Решавање колективних радних спорова применом Закона о мирном решавању радних спорова – препорука Владе (Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ▪ Мирно решавање колективних радних спорова ▪ Покретање поступка мирења пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова ▪ Поступак мирења)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Услови за учешће у поступку јавне набавке (Појам и врсте услова за учешће у поступку јавне набавке ▪ Одређивање услова за учешће ▪ Одређивање услова за учешће у поступку када је предмет јавне набавке обликован по партијама ▪ Пропусти наручиоца у вези са сачињавањем конкурсне документације у вези услова за учешће у поступку јавне набавке)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Имовина задужбина и фондација (Историја задужбинарства у Србији – традиција и гашење ▪ Обнављање рада задужбина – Закон о становању из 1992. ▪ Имовина задужбина – Закон о враћању одузете имовине и обештећењу из 2011. године ▪ Имовина задужбина и фондација – Закон о задужбинама и фондацијама из 2010. године ▪ Имовина задужбина – Закон о становању и одржавању зграда из 2016. године)

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Појединачна акта за попис имовине и обавеза буџетских корисника са стањем на дан 31.12.2017 - примери

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Примена еЗУП – Модели административних поступака (Увод – информациони систем еЗУП ▪ Модели административних поступака ▪ Употреба модела административних поступака ▪ Коришћење модела административних поступака ▪ Уочени проблеми у примени еЗУП процеса и административних метода)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Преузимање локалних службеника у државне органе

ПРОСВЕТА
▪ Промене у стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа (Поступак за акредитацију високошколских установа ▪ Стандарди за акредитацију високошколских установа)

ЗДРАВСТВО
▪ Судском одлуком утврђена је обавеза здравственој установи да пропише одређени лек (Странке у поступку и садржина тужбеног захтева ▪ Докази изведени у поступку ▪ Утврђено чињенично стање ▪ Одбрана тужених изнета у поступку ▪ Одлуке судова у парничном поступку ▪ Разлози првостепене пресуде о делимичном одбијању тужбеног захтева ▪ Разлози другостепене пресуде о преиначењу ▪ Дозвољеност тужбе ▪ Постојање правног интереса ▪ Пасивна легитимација)

КУЛТУРА
▪ Утицај Закона о утврђивању надлежности АП Војводина на културу (Утицај Закона о утврђивању надлежности АП Војводина на културу ▪ Област културе ▪ Заштита културних добара ▪ Задужбине и фондације ▪ Библиотечка делатност и издавање публикација)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 13-14 - 15. 07. 2018. »

Број 12 - 15. 06. 2018. »

Број 11 - 01. 06. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42