СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 23 - 30. 11. 2017.
 

▪ Реч уредника

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја
1. Прописи за пословање свих корисника јавних средстава
2. Прописи за пословање појединих делатности
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Решавање индивидуалних радних спорова применом Закона о мирном решавању радних спорова (Мирно решавање индивидиалних радних спорова – арбитража ▪ Поступак арбитраже пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Доказивање услова за учешће у поступку јавне набавке (Доказивање обавезних услова за учешће – модалитети ▪ Доказивање обавезних услова путем достављања одговарајућих доказа ▪ Доказивање обавезних услова путем изјаве понуђача ▪ Доказивање обавезних услова путем Регистра понуђача ▪ Доказивање обавезних услова путем интернет адреса ▪ Доказивање додатних услова за учешће ▪ Доказивање путем доказа поднетих у другим поступцима)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Утврђивање минималног износа за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде (Обавеза одржавања зграде ▪ Поверавање и финансирање послова одржавања зграде ▪ Преузимање послова одржавања зграде ради остварења јавног интереса ▪ Утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде ▪ Критеријуми за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде ▪ Начин плаћања трошкова одржавања зграде)

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Mодели интерних аката ЈЛС у сврху ефикасније примене Закона о улагањима (Модел одлуке о образовању пројектог тима ▪ Модел пословника о раду пројектог тима ▪ Утврђивање инвестиционог програма)

ДЕЛАТНОСТИ
ПРОСВЕТА
▪ Новине у законима који уређују предшколско, основно и средње образовање и васпитање (Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању ▪ Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању ▪ Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању)

ЗДРАВСТВО
▪ Прaвнa рeгулaтивa вeзaнa зa рaд здравствених устaнoвa у oблaсти мeнтaлнoг здрaвљa (Спeцифичнoсти у рaду здрaвствeних устaнoвa)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прaвнa рeгулaтивa вeзaнa зa рaд устaнoвa сoциjaлнe зaштитe у oблaсти мeнтaлнoг здрaвљa (Спeцифичнoсти у рaду устaнoвa сoциjaлнe зaштитe ▪ Meђусeктoрскa сaрaдњa)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 23 - 30. 11. 2017. »

Број 22 - 15. 11. 2017. »

Број 21 - 31. 10. 2017. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42