СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 4 - 15. 02. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја
Прописи за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Новине у колективним уговорима у јавном сектору (посебни колективни уговори за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и за социјалну заштиту у Републици Србији)
▪ Попуњавање радних места и спречавање сукоба интереса у јавним службама сходно Закону о запосленима у јавним службама (Начин попуњавања радних места • Премештај запослених • Споразум о преузимању • Спречавање сукоба интереса)
▪ Измене и допуне Уредбе о каталогу радних места (Каталог радних места пратећих и помоћно-техничких послова • Правни, кадровски и административни, финансијски и рачуноводствени послови • Послови: јавних набавки и комерцијале; информационих система и технологија; инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите; транспорта и логистике)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Негативне референце у систему јавних набавки у Републици Србији (Генеза негативне референце у законодавном оквиру јавних набавки Републике Србије • Основи за примену негативних референци)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Новине у Закону о јавној својини - III део (Предмети посебне вредности • Евиденција ствари у јавној својини)

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Осврт на предлог првог закона који уређује електронску управу

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Прописи
▪ Повереник за информације од јавног значаја као гарант слободног приступа информацијама од јавног значаја (Уставно и законско утемељење слободног приступа информацијама од јавног значаја • Садржина права на слободан приступ информацијама од јавног значаја (…)
▪ Конкурси

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Конкурси

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Промене у стандардима и поступку за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања - II део (Стандарди за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања)
▪ Дисциплинска одговорност ученика (Одговорност ученика • Лакше и теже повреде обавеза ученика • Одговорност родитеља • Васпитно-дисциплински поступак • Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика)
▪ Конкурси

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. годину (Циљеви здравствене заштите • Здравствене потребе осигураних лица • Мере здравствене заштите, активности и услуге здравствене службе • Приоритети за спровођење здравствене заштите)
▪ Конкурси

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи
▪ Постојећа и нова законска решења у вези финансијске подршке породици са децом (Право на породиљско одсуство, одсутво са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета)

НАУКА
▪ Прописи

КУЛТУРА
▪ Прописи
▪ Дигитализација библиотечко-информационе грађе и извора (Потреба дигитализације културних добара • Дигитализација библиотечко-информационе грађе)
▪ Конкурси

СПОРТ
▪ Прописи
▪ Конкурси

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 6 - 13. 03. 2019. »

Број 5 - 28. 02. 2019. »

Број 4 - 06. 02. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42