СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 6 - 15. 03. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Положај директора јавне службе сходно Закону о запосленима у јавним службама (Именовање директора • Вршилац дужности директора • Уговор са директором • Престанак дужности директора • Удаљење директора са дужности • Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима директора • Заменици, односно помоћници директора)
▪ Уредба о изменама и допунама Уредбе о каталогу радних места - II део (Каталог радних места пратећих и помоћно-техничких послова • Послови услужних делатности • Остали стручни послови • Остали послови подршке)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Преговарачки поступак јавне набавке из техничких, уметничких или разлога повезаних са заштитом искључивих права (Појам и услови за спровођење преговарачког поступка из техничких, уметничких или разлога повезаних за заштитом искључивих права • Када постоје технички, уметнички и разлози повезани са заштитом искључивих права – примери из праксе)

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Решење о утврђивању назива радног места – модел

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Прописи
▪ Организација и поље деловања Агенције за борбу против корупције (Правни оквир • Надлежности агенције • Органи агенције • Видови могуће корупције • Поступак одлучивања о повреди закона о агенцији • Обавеза повраћаја имовинске користи • План интегритета)

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Упис ученика и деце у образовно-васпитне установе (Упис деце у предшколску установу • Упис ученика у основну школу • Упис ученика у средњу школу • Упис у школу за образовање ученика са сметњама у развоју и упис у основну музичку, односно основну балетску школу)

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи
▪ Право на дечији додатак – постојећа и нова законска решења
▪ Конкурси

КУЛТУРА
▪ Преглед субјеката у култури са освртом на могућности суфинансирања путем конкурса (Практичан значај утврђивања статуса субјеката у култури • Правна регулација положаја субјеката културе)

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 6 - 13. 03. 2019. »

Број 5 - 28. 02. 2019. »

Број 4 - 06. 02. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42