СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 7 - 01. 04. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
ТЕМА БРОЈА: Правни основ примања запослених у јавном сектору
▪ Уводне напомене
I. РЕГИСТАР ПРОПИСА који уређују област плата
II. ПЛАТЕ/ЗАРАДЕ
▪ Појам и елементи зараде према Закону о раду
▪ Mинималнa зарадa у 2018. години
▪ Плате државних службеника и намештеника
▪ Плате запослених у јавним службама
▪ Плате изабраних и постављених лица и запослених у јединицама локалне самоуправе
▪ Плата приправника
▪ Зараде резидената Републике Србије – лица запослених код дипломатских и страних представништава и лица упућених на рад у иностранство
III. ДОДАЦИ/УВЕЋАЊА/УМАЊЕЊА
▪ Додатак на плату за време проведено на раду – минули рад
▪ Увећање плате за време државних и верских празника
▪ Приправност и рад по позиву – утврђивање висине права и обрачун плате
▪ Додатак на плату за дежурство, прековремени и преконормни рад
▪ Додатак на плату за ноћни рад и рад у сменама
▪ Умањења зараде
_______________________________________________

▪ Новине у колективним уговорима у јавном сектору (Продужење рока важења посебног колективног уговора за државне органе • Продужење рока важења ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије • Посебан колективни уговор о изменама и допунама посебног колективног уговора за државне органе)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давање у закуп ствари у јавној својини (Основне одредбе Уредбе • Давање ствари у јавној својини у закуп • Поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда • Прибављање других имовинских права, као и уступање искоришћавања других имовинских права непосредном погодбом • Поступак уступања других имовинских права • Поступак прибављања других имовинских права • Права и обавезе стицалаца других имовинских права)

НОРМАТВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Модели аката: Решење о праву и висини солидарне помоћи • Решење о праву и висини јубиларне награде • Решење о праву на разлику између износа накнаде зараде и основне зараде (удаљење)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Прописи
▪ Kонкурси

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Kонкурси

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Промене у стандардима и поступку за акредитацију студијских програма докторских студија уметности (Поступак за акредитацију студијских програма • Стандарди за акредитацију студијских програма докторских студија уметности)
▪ Kонкурси

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ Садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципација за 2018. годину (Садржај и обим права у 2018. години • Здравствена заштита уз плаћање партиципације • Здравствена заштита која се обезбеђује у пуном износу без плаћања партиципације • Накнада трошкова и највиши годишњи износ партиципације)

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42