СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 8 - 15. 04. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Радно време, одмори и одсуства сходно Закону о запосленима у јавним службама (Распоред радног времена • Приправност • Скраћено радно време • Прековремени рад • Непуно радно време • Дежурство • Обавезе оснивача у праћењу трошкова организације рада јавних служби• Годишњи одмор • Евиденција доласка и одласка са посла • Персонални досије • Стручни испит и лиценца)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Јавне набавке мале вредности (Појам јавне набавке мале вредности • Поступак јавне набавке мале вредности без обзира на процењену вредност • Спровођење поступка јавне набавке мале вредности)

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Извршење сагласно Закону о општем управном поступку (Извршност решења • Врсте извршења • Управно извршење • Извршење преко другог лица • Извршење посредном и непосредном принудом • Противизвршење)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Прописи
▪ Израда Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државној управи (Доношење и садржина правилника • Врсте унутрашњих јединица и услови за њихово образовање • Подручне јединици органа, организационе јединице у иностранству и групе које се оснивају посебним актима)
▪ Kонкурси

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Kонкурси

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Промене у стандардима за самовредновање, оцењивање и спољашњу проверу квалитета високошколских установа (Промене у стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета • Промене у стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа)
▪ Kонкурси

ЗДРАВСТВО
▪ Накнада штете пацијенту од стране здравствене установе због грешке у вођењу документације (Претпоставке за утврђивање одговорности за штету насталу грешком у вођењу документације • Судска пракса)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи – постојећа и нова законска решења

КУЛТУРА
▪ Правни положај ликовне делатности у Србији (Правна уређеност ликовне делатности у Србији • Установе културе везане за област ликовне делатности у Србији)

НАУКА
▪ Прописи

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 8 - 15. 04. 2018. »

Број 7 - 01. 04. 2018. »

Број 6 - 15. 03. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42