СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 11 - 01. 06. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
ИЗДВАЈАМО
▪ Према Подацима о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2018. године („Сл. гл. РС” бр. 39 од 25.5.2018.) просечна зарада по запосленом у РС, исплаћена у марту 2018. године износи 68.251 динара, док просечна зарада без пореза и доприноса износи 49.400.
▪ Индекси потрошачких цена за април 2018. године („Сл. гл. РС” бр. 37 од 11.5.2018.) у односу на претходни месец износи 100,4. Годишњи индекс потрошачких цена за април 2018. (у односу на април 2017) износи 101,1.
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Престанак радног односа сходно Закону о запосленима у јавним службама (Престанак радног односа споразумом ▪ Престанак радног односа по сили закона ▪ Отказ који даје запослени ▪ Отказ који даје послодавац ▪ Поступак пре престанка радног односа и изрицање других мера ▪ Отказ због потреба послодавца ▪ Рок застарелости ▪ Одговорност запослених за лакше повреде обавеза из радног односа)

JAВНЕ НАБАВКЕ
▪ Јавна набавка по партијама (лотовима) – за и против (Подела предмета набавке на партије у Закону о јавним набавкама ▪ Позитивни аспекти поделе предмета набавке на партије ▪ Негативни аспекти поделе предмета набавке на партије)

СИСТЕМИ КОНТОРОЛА
▪ Допринос система интерне финансијске контроле успостављању рационалног пословања (Контролно окружење ▪ Управљање ризицима ▪ Контролне активности ▪ Информисање и комуникација ▪ Праћење и процена система)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Ка придруживању Републике Србије Европској унији (Кратак преглед европских интеграција ▪ Историјат односа Републике Србије и Европске уније ▪ Споразум о стабилизацији и придруживању ▪ Фазе у току приступних преговора ▪ Тело за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) ▪ Структура тела за координацију процеса приступања ▪ Национални ИПА координатори)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Финансирање унапређења енергетске ефикасности буџетским средствима у 2018. години (Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности циљеви програма ▪ Мере енергетске ефикасности дефинисане програмом за 2018. годину ▪ Начин финансирања ▪ Јавни позив за финансирање пројеката ▪ Обавезе јединица локалних самоуправа)
▪ Kонкурси за: доделу средстава за даровите студенте ▪ финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години ▪ финансирање развојноистраживачких пројеката ▪ подношење предлога за економске инфраструктурне пројекте ▪ подношење предлога за израду извођачких пројеката за економску инфраструктуру ▪ подношење предлога за израду планова детаљне регулације ▪ подношење предлога за локалне инфраструктурне пројекте ▪ доделу бесповратних срестава за финансирање израде планских докумената ▪ финансирање мера популационе политике

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Установе високог образовања и студије и студијски програми (Студије и студијски програми ▪ Установе које обављају делатност високог образовања)
▪ Kонкурси за: ученике средњих школа за постигнуте успехе на такмичењима

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи

КУЛТУРА
▪ Положај извођачких уметности у нашем правном систему (Правни акти у функцији уређења области извођачких уметности ▪ Остали облици правног уређења области извођачких уметности)

НАУКА
▪ Прописи

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42