СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 12 - 15. 06. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
Издвајамо: Уредба о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гл. РС” бр. 43) ▪ Закон о Централној евиденцији стварних власника („Сл. гл. РС” бр. 41/18)
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Право на годишњи одмор (Регулисање права на годишњи одмор по основу Закона о раду ▪ Сразмерни део годишњег одмора)
▪ Измене и допуне каталога радних места у јавним службама (Каталог радних места пратећих и помоћно-техничких послова ▪ Остали стручни послови ▪ Каталог радних места у просвети ▪ Каталог радних места у социјалној заштити ▪ Каталог радних места у области туризма)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Поступaк уписа у катастар непокретности и водова регулисан законом (Разлози за доношење закона ▪ Кључни елементи закона)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Прописи (Одлука о избору министра финансија –„Сл. гл. РС” бр. 40 од 29.5.2018)
▪ Разврставање и опис радних места државних службеника (Разврставање положаја и извршилачких радних места ▪ Опис радних места и поступак разврставања)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи (Издвајамо: Покрајинска уредба о Изменама и допуни Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине – „Сл. лист АП Војводине” бр. 26 од 31.5.2018)
▪ Kонкурси за: унапређење енергетске ефикасности ▪ подршку отварању регионалних иновационих startap центара ▪ унапређење радних и управљачких капацитете

ПРОСВЕТА
▪ Прописи (Издвајамо: Допуна Каталога уџбеника – „Сл. гл. РС” бр. 41 од 31.5.2018)
▪ Исхрана деце предшколског узраста у предшколским установама (Услови и начин остваривања исхране деце ▪ Нормативи исхране деце у предшколској установи)
▪ Орган управљања у установама образовања и васпитања (Састав органа управљања ▪ Именовање органа управљања ▪ Поступак избора органа управљања ▪ Мандат органа управљања ▪ Разрешење органа управљања ▪ Привремени орган управљања ▪ Надлежност органа управљања ▪ Начин одлучивања органа управљања)

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи (Издвајамо: Правилник о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана – „Сл. гл. РС” бр. 44 од 8.6.2018)
▪ Измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину (Измене у текстуалном делу правилника о уговарању ▪ Измене предрачуна средстава даваоцима здравствених услуга)
▪ Инспекцијски надзор здравствене инспекције регулисан правилником (Посебни елементи и критеријуми за процену ризика ▪ Инспекцијски надзор здравствене инспекције)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи (Правилник о критеријумима за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите – „Сл. гл. РС” бр. 42 од 1.6.2018)

КУЛТУРА
▪ Правни статус музеја у Србији (Типологија музеја ▪ Утицај правне уређености на развој музеја у Србији ▪ Правни акти којима се регулише статус музеја у Србији)

СПОРТ
▪ Прописи (Правилник допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта – „Сл. гл. РС” бр. 44 од 8.6.2018)

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Прописи (Издвајамо: Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима – „Сл. гл. РС” бр. 44 од 8.6.2018)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 4 - 06. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42