*/
 

„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 18 - 15.09.2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Права запослених по основу трудноће и порођаја и неге детета са освртом на накнаду зараде/плате
(Радноправни статус трудница; Радноправни статус запослених који се налазе на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета; Посебна заштита од отказа запослених трудница и запослених на породиљском и одсуству са рада ради неге детета; Накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; Модели аката)
▪ Питања и одговори: Закључивање уговора о привременим и повременим пословима; Закључивање уговора о делу; Попуњавање ПРМ обрасца; Заснивање радног односа на неодређено време; Право на годишњи одмор запосленог на замени; Право на годишњи одмор запосленог који одлази у пензију; Исплата оствареног права на солидарну помоћ након смрти запосленог

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Банкарска гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки
(Појам, правна природа и поступак издавања банкарске гаранције; Врсте банкарских гаранција; Банкарска гаранција у систему јавних набавки Републике Србије)
▪ Питања и одговори: Измене и допуне плана набавки; Ангажовање лица за члана комисије за јавну набавку; Оквирни споразум; Критеријум за доделу уговора

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Новине у регулисању грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

(Грађевинско земљиште у јавној својини покрајине; Отуђење грађевинског земљишта и његова вредност; Давање грађевинског земљишта у закуп; Међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини; Установљавање права стварне службености; Размена грађевинског земљишта; Деоба грађевинског земљишта; Стављање акта о располагању грађевинским земљиштем ван снаге; Сагласности)

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Дигитална трансформација
(Дигитална трансформација насупрот оптимизацији; Стратегија Дигиталне трансформације; Подршка менаџмента; Како почети дигиталну трансформацију?)

ДЕЛАТНОСТИ
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

▪ Прописи ▪ Конкурси за финансирање захтева за мале локалне пројекте

ПРОСВЕТА
▪ Прописи

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ Нове измене у уговарању са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
(Измене прерачуна средстава установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите; Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље; Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту; Предрачун средстава осталим здравственим установа из плана мреже)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи
▪ Осврт на Нацрт измена и допуна Закона о социјалној заштити

КУЛТУРА
▪ Прописи
▪ Поступак именовања органа установе културе
(Именовање директора и вршиоца дужности директора установе културе; Именовање чланова и председника управног и надзорног одбора установе културе)

НАУКА
▪ Прописи

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

СПОРТ
▪ Конкурси за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 2/2021 - 15.01.2021. »

Број 1/2021 - 31.12.2020. »

Број 24/2020 - 15.12.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42