*/
 

„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 19 - 01.10.2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Плаћено одсуство запослених у јавном сектору (Регулисање плаћеног одсуства Законом о раду ▪ Регулисање плаћеног одсуства у делатностима ▪ Прилог: Решење о плаћеном одсуству)
▪ Права државних службеника при промени уређења државних органа (Органи државне управе у Републици Србији ▪ Измена правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу ▪ Доношење новог правилника ▪ Промена уређења система државних органа ▪ Положај нераспоређених државних службеника ▪ Посебне одредбе о нераспоређеним државним службеницима из органа државне управе и служби Владе)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Меница као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки (Појам и правна природа менице ▪ Битни менични елементи ▪ Меница у систему јавних набавки Републике Србије)

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
▪ Потреба доношења интерних аката за ИКТ безбедност (Значај информација ▪ Одговорност организације ▪ Законска регулатива ▪ Обавезе организације ▪ Казнене одредбе)

ДЕЛАТНОСТИ
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

▪ Прописи
▪ Наменскo коришћење средстава од накнада које остварују јединице локалне самоуправе (Природна богатства, добра од општег интереса и добра у општој употреби ▪ Накнаде на основу Закона о пољопривредном земљишту ▪ Накнаде на основу Закона о шумама ▪ Накнаде прописане Законом о заштити животне средине ▪ Накнаде које се плаћају на основу Закона о комуналним делатностима ▪ Накнада прописана Законом о заштити природе ▪ Накнаде на основу Закона о туризму ▪ Накнаде прописане Законом о планирању и изградњи ▪ Накнаде прoписане Законoм о путевима ▪ Накнада на основу Закона о бањама ▪ Накнаде на основу Закона о водама ▪ Накнада за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производње нафте и гаса)

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Oблици друштвено-корисног и хуманитарног рада с обзиром на врсту изречене васпитне мере ученику (Циљеви и задаци друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ▪ Организација, место и време остваривања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ▪ Активности уз изречену васпитну меру за лакшу повреду обавеза ученика, њихово праћење, време трајања и учесталост ▪ Активности уз изречену васпитно-дисциплинску меру за тежу повреду обавеза ученика ▪ Активности уз изречену васпитно-дисциплинску меру за повреду забране прописане Законом ▪ Евидентирање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавање о његовим ефектима)
▪ Норматив исхране ученика у основној школи (Организација и контрола исхране у основним школама ▪ Планирање исхране у основним школама ▪ Норматив исхране ученика у основној школи)

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ Сопствени приходи у здравственим установама (Правни основ за стицање сопствених прихода ▪ Услуге за које се могу остварити сопствени приходи)

КУЛТУРА
▪ Поступак ревизије и отписа библиотечко-информационе грађе и извора (Поступак ревизије библиотечко-информационе грађе и извора ▪ Отпис библиотечко-информационе грађе и извора)

НАУКА
▪ Образовање Фонда за науку (Предмет Закона и основни појмови, циљеви и принципи ▪ Правни положај и послови Фонда ▪ Финансирање и средства Фонда ▪ Органи Фонда ▪ Програми Фонда ▪ Пројекти Фонда ▪ Општи акти Фонда ▪ Јавност рада Фонда ▪ Обављање стручно-административних послова)

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 2/2021 - 15.01.2021. »

Број 1/2021 - 31.12.2020. »

Број 24/2020 - 15.12.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42