„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 21 - 02.11.2018.
 


ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Права по основу пензијског и инвалидског осигурања (Старосна пензија - Превремена старосна пензија - Инвалидска пензија - Породична пензија - Нoвчaнa нaкнaдa зa тeлeснo oштeћeњe - Накнада погребних трошкова - Новчана накнада за помоћ и негу другог лица)
▪ Поступак за заштиту од злостављања на раду - I део (Злостављање на раду и у вези са радом - Понашања која могу представљати злостављање на раду)
▪ Коришћење здравствене заштите осигураних лица у иностранству (Упућивање у иностранство од стране послодавца - Издавање потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству - Рок важности потврде - Коришћење здравствене заштите у иностранству - Право на помагала и имплантате за време привременог боравка у иностранству - Упућивање на лечење у иностранство)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Интегритет у поступцима јавних набавки (Ризици повреде интегритета)

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
▪ Нацрти закона о централном регистру становништва и закона о заштити података о личности (Нацрт закона о централном регистру становништва Републике Србије - Нацрт закона о заштити података о личности - Шта закон подразумева под податком о личности)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Прописи
▪ Радно-правна заштита државних службеника – жалбене комисије (Надлежност жалбених комисија, рок за одлучивање и право на управни спор)
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Модели одлука ЈЛС за потребе утврђивања пореза на имовину за 2019. годину
▪ Ненаменски јавни приходи јединица локалне самоуправе (Накнаде на основу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама - Накнаде на основу Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду)
ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Утврђивање права на индивидуални образовни план (ИОП), његову примену и вредновање (Право на ИОП - Прикупљање података и формирање документације - Мере индивидуализације - Предлог за утврђивање права - Садржај - Врсте - Израда и доношење - Примена - Вредновање и измена - Заштита података и евиденција и документација)
ЗДРАВСТВО
▪ Поново су донете измене у уговарању са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
ЗАШТИТА
▪ Прописи
КУЛТУРА
▪ Прописи
▪ Правне претпоставке за остваривање сопствених прихода установа културе (Извори финансирања културе - Прописи од значаја за остваривање сопствених прихода установа културе - Начини стицања сопствених прихода - Коришћење сопствених прихода)
▪ Ефекти досадашње примене Закона о култури (Проблеми у про-цедури доношења Закона о култури - Проблеми у примени Закона о култури - Очекивани ефекти у примени Закона о култури у наредном периоду)
ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи
СТАВОВИ ПРАВНЕ СТРУКЕ
▪ ХХ Сусрети установа (Закључци -„Прилози реформи јавног сектора” )


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 9/2021 - 29.04.2021. »

Број 8/2021 - 14.04.2021. »

Број 7/2021 - 26.03.2021. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42