СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 24 - 17.12.2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Одлагање примене Закона о запосленима у јавним службама (Обим измена Закона о запосленима у јавним службама • Последице одлагања примене Закона о запосленима у јавним службама)
▪ Новине у Закону о пензијском и инвалидском осигурању
▪ Поступак за заштиту од злостављања на раду - IV део (Окончање поступка посредовања • Кад поступак посредовања није успео • Садржај споразума о решавању спорног питања • Поступак за утврђивање одговорности запосленог • Мере за спречавање злостављања до окончања поступка и право на одбијање рада • Заштита учесника у поступку)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Ништавост уговора о јавној набавци (Појам ништавости уговора • Ништавост уговора о јавној набавци)
СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Закон о бесплатној правној помоћи (Услови и облици пружања бесплатне правне помоћи и случајеви у којима се она не може пружити • Пружалац, тражилац и корисник бесплатне правне помоћи • Регистар пружаоца бесплатне правне помоћи и правне подршке • Одсуство обавезе пружања бесплатне правне помоћи)
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
▪ Формати докумената и њихова припрема за поуздано електронско и дуготрајно чување (Постојеће стање • Предмет Уредбе • Облици докумената • Мере заштите информационог система руковаоца припреме)ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Прописи
▪ Управна инспекција (Нормативни оквир управне инспекције • Циљеви Закона о управној инспекцији и однос према другим законима • Појам и делокруг управне инспекције • Самосталност у раду, положај надзираног субјекта и сарадња • Организација рада • Ограничења инспектора у вршењу послова • Поверавање послова управне инспекције органима и организацијама града Београда • Садржина и предмет инспекцијског надзора)
▪ Акредитација, начин ангажовања и накнаде реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи (Акредитација реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања • Услови селекције и акредитација реализатора • Програм селекције и акредитације спроводилаца програма обуке • Начин ангажовања реализатора и накнаде за њихов рад • Начин утврђивања, обрачун и исплата накнада за рад акредитованих реализатора)
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Школски распуст и распуст – годишњи одмор запослених у школама (Школски распуст у основним школама • Школски распуст – годишњи одмор запослених у школама)
▪ Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (Прописани обрасци матичних књига • Вођење матичних књига • Чување матичних књига и списа • Издавање уверења и извода из матичних књига • Евиденција о издатим уверењима и изводима)
ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ Новине у контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга (Правни основ за контролу уговорних обавеза • Предмет контроле • Новине у правилнику о контроли)
▪ Актуелно: Очекиване новине у уговарању са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину (Шта подразумева модел планирања, извештавања и финансирања по ДСГ • Утврђивање варијабилног учинка)
НАУКА
▪ Прописи
КУЛТУРА
▪ Прописи
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ ПрописиИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42