„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 8 - 15.04.2019.
 

ПРОПИСИ /
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Нерадни дани за васкршњи (ускршњи) празник и Празник рада (1. мај) и права запослених (Нерадни дани за васкршњи празник и Празник рада (1. мај) • Права запослених који (не) раде у дане празника • Остваривање права на накнаду зараде/плате према организацији рада код послодавца • Остваривање права на увећану зараду/плату према организацији рада код послодавца)
▪ Престанак радног по основу радне способности понашања запо-сленог (са моделима аката) (Отказ због неостваривања резултата рада и одсуства потребних знања и способности • Отказ због учињеног кривичног дела на раду или у вези са радом • Отказ због невраћања на рад по истеку неплаћеног одсуства или мировања радног односа)
▪ Приказ новина у здравственом осигурању (Систем и начела здравственог осигурања • Осигурана лица обавезног здравственог осигурања • Стицање и утврђивање својства осигураног лица и матична евиденција • Права из обавезног здравственог осигурања • Здравствена заштита која се не обезбеђује у обавезном здравственом осигурању • Коришћење здравствене заштите у иностранству и упућивање на лечење у иностранство • Обезбеђивање и остваривање права из обавезног здравственог осигурања • Заштита права • Финансирање обавезног здравственог осигурања • Уговарање здравствене заштите, контрола спровођења закључених уговора и накнада штете у обавезном здравственом осигурању • Казнене одредбе • Прелазни режим)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Јавне набавке у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Конкурси
ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Поступак за избор директора (Ток поступака • Послови комисије Послови школског одбора • Поступање надлежног министарства)
▪ Промене у стандардима и поступуку за акредитацију студијских про-грама – II део (Стандарди за акредитацију студијских програма првог и другог степена високог образовања)
▪ Конкурси
ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар2
▪ Новине у систему здравствене заштите (Појам и систем здравствене заштите • Друштвена брига за здравље становништва • Стратегија развоја здравствене заштите • Начела здравствене заштите • Пружање здравствене заштите • Делатност и организација здравствених установа • Здравствене установе на примарном и секундарном нивоу здравствене заштите • Здрав-ствене установе на терцијарном нивоу и на више нивоа здравствене заштите • Органи здравствене установе у јавној својини • Статут и унутрашња организација здравствене установе • Стручни органи у здравственој установи • Стручна тела на нивоу РС • Стицање и располагање средствима • Здравствени радници и здравствени сарадници • Провера квалитета стручног рада и акредитација • Сукоб интереса • Здравствена заштита странаца • Надзор над радом здравствене установе, другог правног лица и приватне праксе • Казнене одредбе • Прелазни режим)
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
КУЛТУРА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
СПОРТ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Конкурси


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

број 5/2021 - 26.02.2021. »

Број 4/2021 - 12.02.2021. »

Број 3/2021 - 31.01.2021. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42