„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 9 - 01.05.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ

▪ Престанак радног односа због повреде радне обавезе и непоштовања радне дисциплине (са моделима аката) (Случајеви повреде радне обавезе односно непоштовања радне дисциплине • Поступак у случају отказа уговора о раду) 6
▪ Одговори на питања (ЈМБГ као елемент уговора о раду • Стицање права на старосну пензију и престанак радног односа • Поступак у случају неоправданог изостајања са рада)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Јавне набавке у области одбране и безбедности (Предмет јавних набавки у области одбране и безбедности • Предмети набавки у области одбране и безбедности на које се ЗЈН не примењује • План набавки и извештаји о спроведеним набавкама у области одбране и безбедности • Поступак јавне набавке у области одбране и безбедности)
СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Извршење на заради/плати и другим сталним новчаним примањима (Примена прописа на извршење на заради/плати • Појам зараде и висина ограни-чења извршења • Предлог за извршење и решење о извршењу • Администра-тивна забрана • Редослед намирења потраживања • Промена послодаваца и одговорност послодавца за неисплаћене рате)

ДИГИТАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Унапређење учешћа жена у ИКТ сектору (Програм за оснаживање жена у области информационо-комуникационих технологија за период 2019–2020. године) (Одређење основних појмова • Оријентација популације ка ИКТ – Србија и свет • Циљеви и активности предвиђени програмом • Остварена пракса у Србији • Обезбеђивање родне равноправности • Оснаживање ИКТ делатности код жена • Уместо закључка)

ДЕЛАТНОСТИ

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар1
▪ Kонкурси

ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар4
▪ Одговорност ученика и родитеља и васпитно-дисциплински по-ступак (Обавезе ученика • Теже повреде обавеза ученика • Одговорност родитеља • Васпитно-дисциплински поступак • Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика)
▪ Промене у стандардима и поступку за акредитацију студијских про¬гра¬ма – III део

ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Новине у обављању апотекарске делатности (Дефинисање апотека-рске делатности • Оснивање и организација апотекарске установе и забрана обављања делатности • Оснивање и организација апотеке приватне праксе и забрана обављања делатности • Апотека дома здравља и апотека као орга-низациони део друге здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите • Болничка апотека • Одговорни магистар фармације)

KУЛТУРА
▪ Конкурси


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

број 5/2021 - 26.02.2021. »

Број 4/2021 - 12.02.2021. »

Број 3/2021 - 31.01.2021. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42