СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 10 - 13.05.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ

▪ ТЕМА БРОЈА: ПРАВНИ ОСНОВ ИСПЛАТЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Уводне напомене
▪ I. РЕГИСТАР ПРОПИСА који уређују област плата
▪ II. ПЛАТЕ/ЗАРАДЕ
• Појам и елементи зараде према Закону о раду
• Mинималнa зарадa у 2018. години
• Плате државних службеника и намештеника
• Плате запослених у јавним службама
• Плате изабраних и постављених лица и запослених у јединицама локалне самоуправе
• Плата приправника
• Зараде резидената Републике Србије – лица запослених код дипломатских и страних представништава и лица упућених на рад у иностранство

▪ III. ДОДАЦИ/УВЕЋАЊА/УМАЊЕЊА
• Додатак на плату за време проведено на раду – минули рад
• Увећање плате за време државних и верских празника
• Приправност и рад по позиву – утврђивање висине права и обрачун плате
• Додатак на плату за дежурство, прековремени и преконормни рад
• Додатак на плату за ноћни рад и рад у сменама
• Умањења зараде

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Конкурси
ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Приказ Правилника о организовању наставе у природи и екскурзије у основној школи и организовању екскурзије у средњој школи (Појам наставе у природи и екскурзије, циљеви и задаци • Садржаји и програми наставе у природи и екскурзије • Носиоци припреме, организације и извођења наставе у природи и екскурзије • Услови за извођење наставе у природи и екскурзије • Реализација наставе у природи и екскурзије • Избор агенције за реализацију наставе у природи и екскурзије • Безбедност путовања • Извештај о извођењу наставе у природи, односно екскурзије)
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар 63
▪ Новине у Посебном колективном уговору за социјалну заштиту у Репу-блици Србији (Приправници • Приправност, рад по позиву и прековремени рад • Годишњи одмор • Плаћено одсуство • Неплаћено одсуство • Представник запослених за безбедност и здравље на раду • Додатак на плату • Накнада плате • Накнада трошкова • Друга примања • Услови за рад синдиката • Прелазне и завршне одредбе)
СПОРТ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »

18/2020 - 15.09.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42