СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 1. - 03.01.2020.
 

ПРОПИСИ


▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ (предлози и нацрти)


ОБЛАСТИ


РАДНИ ОДНОСИ
▪ Ограничење запошљавања и јавном сектору (Ограничење за¬по-шља¬вања у 2020. години у складу са Законом о буџетском систему • Но¬во запо¬шља¬вање и додатно радно ангажовање уз сагласност • Запошљавање без сагла¬сности Kомисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавих средстава)
▪ Одлагање примене Закона о запосленима у јавним службама (Обим измена Закона о запосленима у јавним службама • Последице одла-га¬ња примене Закона о запосленима у јавним службама)
▪ Привремено агенцијско запошљавање (Уређење привременог рада у Србији до доношења Закона о агенцијском запошљавању • Привремено запошљавање у складу са Законом о агенцијском запошљавању)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Доношење плана јавних набавки за 2020. годину (Кораци у планирању набавки • Доношење плана • План јавних набавки • Објављивање плана јавних набавки)

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Финансијски план као акт буџетског корисника
▪ Прилог: Модел Правилника о финансијском планирању индиректног буџет¬ског корисника
▪ Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о попису
▪ Прилог: Модел Одлуке о усвајању извештаја о попису


ДЕЛАТНОСТИ


ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: финансирању политичких активности; спречавању корупције; Агенцији за борбу против корупције; интерном тржишту рада државних органа; поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка; стандардима професионалног понашања јавних извршитеља

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре оштећене или порушене услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, која је у надлежности јединице локалне самоуправе; поступању по пријавама и притужбама на рад запослених у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице; утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2020. годину …
▪ Обавезе локалних власти уређене одредбама о извршавању буџета Републике Србије за 2020. годину

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа o: педагошком асистенту и андрагошком асистенту; стручно-педагошком надзору
▪ Посебан колективни уговор за високошколске устанoве

ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања; начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица; обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
▪ Надлежности и начин рада лекарских комисија (Новине у правилнику о раду лекарских комисија • Надлежности рада првостепене и другостепене ле¬кар¬ске комисије • Надлежности лекарских комисија • Начин рада лекарских коми¬сија)
▪ Доношењe финансијских планова здравствених установа

НАУКА
▪ Регистар новодонетих прописа о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама

СПОРТ
▪ Регистар новодонетих прописа о Листи забрањених допинг средстава

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Регистар новодонетих прописа о јавним предузећима

ПРИЛОГ
▪ Државни и верски празници у 2020. години
ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »

Број 11/2020 - 01.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42