СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 2/2020 - 31.01.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ (предлози и нацрти)
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Предлог Закона о безбедности и здрављу на раду (Новине у појмовним одређењима • Обавезе послодавца • Права и обавезе запослених • Организовање безбедности и здравља на раду код послодавца • Поступање у случају повреде на раду • Прелазне и завршне и казнене одредбе у предлогу Закона)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Покретање поступка јавне набавкe према важећем и новом Закону (Одлука о покретању поступка • Образовање комисије за јавну набавку • Конкурсна документација • Покретање поступка јавне набавке према новом Закону)
ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Управљање становима солидарности (правни следбеник фондова солидарности и располагање средствима) – (Фондови за солидарну стамбену изградњу и њихови правни следбеници управљање становима солидарности • Статусне промене и права и обавезе уговорних страна • Располагање средствима солидарности)
НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Нормативно уређивање заштите података о личности (Смернице за израду интерног нормативног акта)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: утврђивању Листе делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја; утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину; утврђивању Стандардних уговорних клаузула (…)
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: управљању отпадом; заштити и унапређењу животне средине; подстицајима у пољопривреди и руралном развоју; буџету и Кадровском плану АП Војводине; буџетском фонду АП Војводине; пројектима и додели средстава; програмима подстицања и подршке регионалног и локалног развоја (…)
ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије; изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања; изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању; изменама и допунама Закона о дуалном образовању; допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (…)
▪ Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
▪ Образовно-васпитни рад у гимназији по програму интерна-ционалне матуре (International Baccalaurate Diploma Programme – IBDP)
▪ Педагошки и андрагошки асистент према новом Правилнику
▪ Новине у стручно-педагошком надзору у установама образовања
ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину; Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2020. годину; уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину; Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе; Плану мреже здравствених установа (…)
▪ Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
▪ Конкурс за: суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама
КУЛТУРА
▪ Регистар новодонетих прописа о: изменама и допунама Закона о култури; Закон о архивској грађи и архивској делатности (…)
▪ Конкурси за: пројекате културне сарадње на Западном Балкану; суфинансирање пројеката у области културе (…)


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број7/2020 - 30.03.2020. »

Број 6/2020 - 25.03.2020. »

Број 5/2020 - 28.02.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42