СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 5/2020 - 28.02.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Право на годишњи одмор (Регулисање права на годишњи одмор по основу Закона о раду • Сразмерни део годишњег одмора • Коришћење годишњег одмора у деловима • Распоред коришћења годишњег одмора • Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор)
JАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Квалитетна припрема конкурсне документације и успешна стручна оцена понуда – каузалитет (О (пред)условима за припрему прихватљиве понуде • Израда упутства у вези са припремом понуде • Специфичности у вези са дефинисањем додатних услова за учешће у поступку јавне набавке • Конкурсна документација према новом Закону о јавним набавкама)
СИСТЕМИ КОНТРОЛА
▪ Годишње финансијско извештавање корисника буџетских средстава
ЗАШТИТА И ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА
▪ Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја
НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Модел Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја индиректних корисника буџетских средстава

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама странаца којима се привремени боравак у Републици Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка; Правилник о испиту за инспектора (…)
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: утврђивању Програма управљања водама у 2020. години; утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину; (…)
▪ Јединица локалне самоуправе као солидaрни дужник у вези са вршењем оснивачких права у јавним предузећима (Појам и циљеви оснивања јавног предузећа • Одговорност јавног предузећа за своје обавезе • Права и обавезе јединица локалне самоуправе на основу Закона о локалној самоуправи • Права и обавезе јединица локалне самоуправе на основу Закона о облигационим односима • Поједини случајеви солидарне одговорности у судској пракси)
▪ Конкурс за: финансирање службених употреба језика и писма националних мањина; суфинансирање пројеката стратешког значаја у области регионалног развоја; суфинансирање израде планске документације (…)
ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: безбедности и заштити деце при кориш-ћењу информационо-комуникационих технологија; испиту и стручном усавршавању просветних саветника (…)
▪ Основе за уређивање безбедности деце и ученика у установама образовања и васпитања (Забрана дискриминације • Забрана насиља, злостављања и занемаривања • Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство)
ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама; садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2020. годину; највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (…)
КУЛТУРА
▪ Регистар новодонетих прописа о: Закон о Меморијалном центру „Старо сајмиштеˮ
▪ Практични ефекти донетих измена и допуна Закона о архивској грађи и архивској делатности (Систем заштите архивске грађе и документарног материјала • Услови и начин коришћења архивске грађе • Организација, надлежност и делатност)
▪ Конкурс за: суфинансирање дигитализације и архивирања филмског и аудио визуелног материјала
НАУКА
▪ Конкурс за: суфинансирање организовања научно-стручних скупова
ПРАВОСУЂЕ
▪ Регистар новодонетих прописа о: накнади трошкова у судским поступцима; организацији и поступку електронског јавног надметања


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

18/2020 - 15.09.2020. »

Број 17/2020 - 01.09.2020. »

Број 14-15/2020 - 20.07.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42