СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 6/2020 - 25.03.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Дисциплинска одговорност запослених у јавном сектору

JАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Критерујими за доделу уговора у поступку јавне набавке (Врсте критеријума за доделу уговора • Резервни критеријум за доделу уговора • Правила за одређивање критеријума за доделу уговора • Значај правилног одређивања и примене критеријума за доделу уговора • Нови Закон о јавним набавкама)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Претварањe права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду – измене и допуне Закона

СИСТЕМИ КОНТРОЛА
▪ Достављање годишњег извештаја за 2019. годину о функционисању интерне финансијске контроле (Финансијско управљање и интерна контрола • Интерна процедура поступка консолидације годишњих финансијских извештаја)

ЗАШТИТА И ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА
▪ Поступак за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (Поступак пред органом власти • Казнене одредбе)

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Процедура консолидације годишњих финансијских извештаја директних буџетских корисника (Финансијско управљање и интерна контрола • Интерна процедура поступка консолидације годишњих финансијских извештаја)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа; о канцеларијском пословању органа државне управе (…)
▪ Начини достављања у управном поступку (Врсте достављања • Позивање као изузетак • Доставница • Време достављања)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину; задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода; изради Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине 2021-2035. године; расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине; измени Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине (…)
▪ Оснивачки капитал јединица локалне самоуправе у јавним предузећима (Улагање у капитал јавних предузећа и пренос права коришћења • Добра која се могу унети у капитал јавног предузећа и друштва капитала • Структура имовине јавног предузећа)
▪ Конкурс за: регресирање превоза ученика средњих школа; суфинансирање активности код поступака комасације; суфинансирање пројеката у области образовања; спровођење и развој услуга социјалне заштите (…)

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа: Правилник о упису ученика у средњу школу; Правилник о начину прилагођавања уџбеника
▪ Критеријуми за препознавање облика дискриминације у установама образовања и васпитања (Појам дискриминације и дискриминаторског понашања у установама образовања и васпитања • Облици дискриминације и њихова манифестација • Посебни облици дискриминације који могу да се појаве у процесу образовања и васпитања)
▪ Конкурс за: финансирање реализације програма „Фонд за таленте”; суфи-нансирање набавке опреме установа образовања; финансирање истражи-вачно-уметничког стваралаштва (…)

ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: преузимању оснивачких права над заводима који обављају здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите; преузимању оснивачких права над домовима здравља (…)
▪ Конкурс за: суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа

ПРАВОСУЂЕ
▪ Регистар новодонетих прописа: Допуна Јавнобележничке тарифе; Закон о допуни Закона о парничном поступку; Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима

СПОРТ
▪ Регистар новодонетих прописа о: изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спортаИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 10/2020 - 15.05.2020. »

Број 9/2020 - 29.04.2020. »

Број 8/2020 - 16.04.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42