*/
 

„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 17/2020 - 01.09.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Солидарна помоћ запосленима - Општи правни оквир и специфичности по делатности утврђене посебним колективним уговорима
▪ Питања и одговори (Одговори на питања у вези са применом плана превентивних мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Централизоване и повремене заједничке јавне набавке (Организација и начин обављања послова централизованих јавних набавки • Тело за централизоване јавне набавке • Погрешна интерпретација из праксе • Повремене заједничке јавне набавке)
СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Почиње са применом Закон о спречавању корупције
ЗАШТИТА И ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА
▪ Приказ разјашњења најважнијих института Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и спорних питања из праксе (Орган јавне власти • Информација од јавног значаја • Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја • Поступак пред органом власти)
НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Модел споразума о спровођењу заједничког поступка јавне набавке
ДЕЛАТНОСТИ
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи; ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе; ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи школе; усвајању стандарда квалификације „Техничар за полимере”; усвајању стандарда квалификације „Индустријски мехатроничар – специјалиста”; усвајању стандарда квалификације „Сарадник у дигиталним медијима” (…)
▪ Организација и реализација образовно-васпитног рада у 2020/2021. години (Стручно упутство за основне школе • Стручно упутство за средње школе • Радно време наставника • Мере заштите здравља ученика и запослених у основним и средњим школама)
▪ Планирање у основним и средњим школама (Годишњи план рада • Развоjни план установе • Школски програм • Обавезе директора установе • Надлежност органа управљања • Казнене одредбе • Планирање у садашњој ванредној ситуацији)
ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 2/2021 - 15.01.2021. »

Број 1/2021 - 31.12.2020. »

Број 24/2020 - 15.12.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42