СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 19/2020 - 01.10.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средставa

ОБЛАСТИ

COVID 19
▪ Отворена питања поводом мера за спречавањe и сузбијање заразне болести COVID-19 „корона вируса” (Забрана јавног окупљања • Заштита безбедности и здравља од заразне болести COVID-19 „корона вируса” • Заштита безбедности и здравља на раду запослених • Ванредна ситуација у градовима и општинама)

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Заштита од злостављања на раду - појам злостављања и извршиоца злостављања (Појам запосленог • Појам извршиоца злостављања • Појам злостављања на раду и у вези са радом • Понашања која могу представљати злостављање на раду)

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
▪ Нове обавезе послодаваца поводом превентивних мера за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима (Разлози за доношење измена Правилника • Прописи у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији • Казне за непримењивање превентивних мера)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Измена уговора о јавној набавци у складу са новим Законом о јавним набавкама и објављивање на Порталу јавних набавки

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Приказ нове Уредбе о локацијским условима

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: начину одређивања и пасивизирања јединственог матичног броја грађана; начину подношења обавештења о учешћу у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку чији је исход закључивање уговора са органом јавне власти; поклонима јавних функционера; Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функционера

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: локацијским условима; расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години (…)

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања; критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања; степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама; допуни Каталога уџбеника за први разред средње школе - гимназија и средње стручне школе; допуни Каталога уџбеника за други разред средње школе - гимназија и средње стручне школе; броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години (…)
▪ Актуелно: Повереник у вези организовања наставе на даљину са аспекта Закона о заштити података о личности
▪ Финансирање педагошког асистента (Измене у Правилнику о основном образовању • Измене у Правилнику за средње школе • Заједничке одредбе)

ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42