Софтвер

 

„ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” развио је софтверске пакете намењене директним и индиректним буџетским корисницима. Софтвери се темеље на прописима који регулишу економско-финансијско пословање буџетских корисника уз уважавање законских измена.

Корисницима софтвера пружамо континуирану, стручну и техничку подршку која подразумева примену, одржавање и иновирање програмских пакета. Омогућено је да се програмски пакети прилагоде специфичностима пословања корисника.

Истовремено корисницима су омогућене и консултације са саветницима Економске редакције „ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА“.

"ИКС-БУК / ИБК" - иновирани „X-Manager 3”


РАЧУНОВОДСТВЕНИ СОФТВЕР ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ садржи:


 


Наш јединствени софтвер намењен је раду индиректних буџетских корисника који се стално усавршавају, у сарадњи са надлежним министарствима и стручним лицима из министарстава, а у циљу добијања најадекватнијег дигиталног алата који прати све трендове и промене у функционисању буџетског система. Обезбеђена је стручна и ИТ подршка.


Софтвер Икс-Бук за индиректне кориснике буџетских средстава омогућује унос плана и праћења извршења плана за период који изабере корисник, по изворима финансирања по избору корисника. Омогућује генерисање података за Регистар запослених у ЦРОСО, Пореску управу и ИСИБ (Захтеве за преузимање обавеза и Захтеве за плаћање).


ИКС-БУК софтвер за индиректне кориснике буџетских средстава омогућава вођење:
 
 Благајне
финансијско књиговодство са главном књигом и генерисањем свих извештаја за периодично и годишње извештавање
 
 главне књиге и генерисање извештаја, картица, биланса и Обрасца 5 (постоји могућност
мапирања Обрасца 5 за кориснике на различитим нивоима власти)
 
 помоћне књиге основних средстава и ситног инвентара
 
 помоћне књиге излазних рачуна (купаца)
 
 помоћне књиге улазних рачуна (добављача)
 
 пореских евиденција, обрачуна ПДВ и генерисање образаца ПОПДВ и ПППДВ у xml формату, компатибилних са Пореском управом
 
 помоћне књиге залиха за материјал, робу за даљу продају и готове производе
 
 евиденције производње
 
 обрачуна зарада, накнада трошкова и свих осталих примања из радног односа
 
 примања лица ван радног односа
 
 могућност вођења разних помоћних евиденција које корисник може организовати
системом аналитичких евиденција (путем шифарника аналитика) у оквиру главне књиге


 


Софтвер се константно унапређује и ажурира, у складу са прописима. Информације о новинама у софтверу добијате директним приступом нашем серверу преко интернета, од наша подршка брине да ваш рад буде ефикаснији и лакши!


Обуку за рад у софтверу ИКС-БУК можете погледати овде.


Детаљни приказ »

 
„Info BUK-1”


Софтвер за директне кориснике буџетских средстава садржи:


јединствени систем буџетске класификације (шифарници)
процедуре плаћања
помоћне књиге и помоћне евиденције извештаје о захтевима и финансијске извештаје
модул за обрачуне трошкова по уговорима о делу, ауторским уговорима и уговорима о ангажовању наставног особља
консолидација са индиректним корисницима (образац бр. 5 и све потребне извештаје)
апропријације ( са захтевима за промену)
квоте ( са захтевима за промену)
процедуре преузимања обавеза са контролом квота и апропријација


Детаљни приказ »

 
„Ирис” Друга правна лица


Софтвер за рачуноводство за друга правна лица садржи:


контни план за друга правна лица ( шифарници ) са помоћним шифарницима
финансијско књиговодство са главном књигом и генерисањем бруто биланса као и XML формат извештаја: Биланс успеха и Билас стања
аутоматско затварање конта главне књиге на крају пословне године, обрачун резултата и аутоматско отварање почетног стања за нову пословну годину;
вођење благајне са уплатним и исплатним налозима и благајничким дневником;
обрачуне примања физичких лица по основу уговора (ауторски хонорар, дело, допунски рад наставног особља)


Детаљни приказ »

 
Заједничке карактеристике софтверских пакета

 

Софтвери омогућавају како рад на једном рачунару тако и рад на више рачунара повезаних у мрежу. Начин рада у софтверима је једноставан, јер су израђени тако да нема великих разлика у односу на рад са другим програмима у Windows окружењу.

Архивирање података је једноставно и брзо, врши се аутоматски у току рада (без изласка из програма), с тим да корисник може сам да одређује период архивирања.

Софтвери се континуирано усавршавају односно прилагођавају према динамици законских измена.


Контакт телефон:

(011) 3615-100

informatika@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42