П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 21  - 15.03.2024.


Акти Града

1.Пословник Привременог органа Града Београда
2.Решење о разрешењу Скупштине Привредног друштва за чување и негу деце у породици „Беби сервис Београд” д.о.о.
3.Решење о именовању председника и чланова Скупштине Привредног друштва за чување и негу деце у породици „Беби сервис Београд” д.о.о.
4.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

________________________________________________

 Број 20  - 14.03.2024.


Акти Града

1.Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2024. године

Акти градских општина Врачар

2.Одлука о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу и породицу из буџета Градске општине Врaчар за 2024. годину
3.Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар за 2024. годину
4.Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Врачар
5.Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Управе Градске општине Врачар
6.Решење о измени Решења о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Земун

7.Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар –март 2024. године

Акти градских општина Барајево

8.Решење о утврђивању престанка рада на положају заменика начелника Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Лазаревац

9.Решење о утврђивању престанка мандата Комисије за планове
10.Решење о образовању Комисије за планове
11.Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
12.Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Центра за културу Лазаревац
13.Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
14.Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
15.Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2024. годину

________________________________________________

 Број 19  - 11.03.2024.


Акти Града

1.Одлука о изради Просторног плана градске општине Барајево
2.Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу топловода и електроенергетског кабла између препумпне станице „Остружница” и топлотног извора „Сурчинско поље”, градска општина Сурчин
3.Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје између улица Таковске, Архиепископа Данила, Булевара краља Александра и Ташмајданског парка, градска општина Палилула
4.Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивне гасне мреже у градској општини Гроцка – северна зона
5.План детаљне регулације за део блока између улица Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, градска општина Звездара
6.Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља „Плави хоризонти”, општина Земун

Исправкe

7.Исправка Одлуке о привременом финансирању Града Београда за период јануар – март 2024. године
8.Исправка Одлуци о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар – март 2024. године

________________________________________________

 Број 18  - 08.03.2024.


Акти Града

1.Извештај о раду омбудсмана Града Београда за 2023. годину
2.Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу топловода и електроенергетског кабла између препумпне станице „Остружница” и топлотног извора „Сурчинско поље”, градска општина Сурчин

Акти градских општина Стари град

3.Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању Градске општине Стари град за период јануар–март 2024. године

________________________________________________

 Број 17  - 07.03.2024.


Акти Града

1.Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана градске општине Барајево
2.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивне гасне мреже у градској општини Гроцка – северна зона
3.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица Таковске, Архиепископа Данила, Булевара краља Александра и Ташмајданског парка, Градска општина Палилула

Акти градских општина Младеновац

4.Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар–март 2024. године

Акти јавних предузећа и других организација

5.Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда
6.Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

________________________________________________

 Број 16  - 03.03.2024.


Акти Града

1.Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда
2.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним школама у Београду

Акти градских општина Обреновац

3.Решење о давању сагланости на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца о ценовнику стручних услуга предузећа са одлуком

________________________________________________

 Број 15  - 29.02.2024.


Акти градских општина Стари град

1.Привремени кадровски план Градске општине Стари град за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Сурчин

2.Прва измена Одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Сурчин за период јануар–март 2024. године

________________________________________________

 Број 14  - 20.02.2024.


Акти Града

1.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти градских општина Гроцка

2.Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивне гасне мреже у градској општини Гроцка – јужна зона

Акти градских општина Младеновац

3.Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Младеновац
4.Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Градске општине Младеновац у сталном саставу
5.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Обреновац

6.Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о првој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Сурчин

7.Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Сурчин за 2024. годину
8.Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи културе – Културни центар Сурчин
9.Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти јавних предузећа и других организација

10.Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд – (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 13  - 20.02.2024.


Акти Града

1.Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда
2.Одлука о измени Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
3.Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавногкомуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
4.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Београда”
5.Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Београда”
6.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајнопредузеће „Београд”
7.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
8.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски воз и метро” Београд
9.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски воз и метро” Београд 3 Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора ЈКП „Београд-пут”
10.Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Београд пут”
11.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”
12.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”
13.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП
14.Решење о именовању вршиоца дужности директора Урбанистичкогзавода Београда ЈУП
15.Решење о престанку функције заменика градског правобраниоцаГрада Београда
16.Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Ветерина Београд” на Ценовник услуга зоохигијене које се финансирају из буџета Града Београда са Ценовником
17.Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животнусредину Плана детаљне регулације за блок између улица: Поенкареове, Јована Авакумовића, Булевар деспота Стефана и Митрополита Петра, градска општина Палилула
18.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између Конављанске улице и Улице топчидерски венац и комплекса „Музеја историје Југославије”, градска општина Савски вена

Акти градских општина Сурчин

19.Закључак о давању сагласности Туристичкој организацији Градске општине Сурчин на Одлуку са Одлуком

Исправкe

20.Исправка Решења о именовању два члана Школског одбора Трговачке школе Београд

________________________________________________

 Број 12  - 08.03.2024.


Акти Града

1.Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду
2.Одлука о изради плана генералне регулације за проширење депоније Термоелектране „Никола Тесла − А”, Градска општина Обреновац
3.Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс „Београдског вунарског комбината” између улица Вишњичке, Вука Врчевића и Железничке 1, градска општина Палилула
4.Одлука о изради плана детаљне регулације за део Блока 63 између улица: Нехруове, Јапанске и Европске, Градска општина Нови Београд
5.Одлука о изради плана детаљне регулације православног гробља у Сурчину, градска општина Сурчин
6.Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Алтина 2” у Земуну, за блокове 81Б и 82
7.Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град, за Блок 35
8.Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Установе социјалне заштите „Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју”
9.Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд”
10.Решења о разрешењу и именовању школских одбора у поједним основним и средњим школама у Београду

Акти градских општина Вождовац

11.Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Вождовац за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Врачар

12.Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Установе Спортско-рекреативно образовни центар„Врачар” Београд – у ликвидацији за 2023. годину
13.Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” – у ликвидацији за 2023. годину
14.Програм унапређења социјалне заштите на територији градске општине Врачар у 2024. години
15.Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Врачар

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42