П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 23  - 23.04.2023.


Акти Града

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда
Одлука о изради плана детаљне регулације за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане „Миријево” и топлане „Вишњичка бања”, градске општине Палилула и Звездара
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” Београд
Решење о давању сагласности Секретаријату за јавни превоз да једнострано због јавног интереса раскине Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду број Града XXXIV-08-401.1-7од 14. маја 2021. године и број Приватног партнера 163/2021 од 17. маја 2021. године, са Анексом 1 број Града XXXIV-08-401.1-7 од 18. фебруара 2022. године и број Приватног партнера 72/2022 од 21. фебруара 2022. године,закљученим са Приватним партнером – Конзорцијумом којег чини група понуђача: 1. KENTKART SOUTHEAST EUROPE DOO BEOGRAD, Макензијева 24, Београд, матични број 20514841, ПИБ 106037154, 2. KENT KART ANADOLU ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ из Истанбула, Турска, матични број 869487 и 3. KENT KART EGE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ из Истанбула, Турска, матични број 388815
Аутентично тумачење одредаба члана 23. став 1. и члана 24. Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 63/16, 50/18, 26/19 и 52/19)
Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку којом се утврђује цена услуге санације дивљих депонија на јавним површинама са Одлуком
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане „Миријево” и топлане „Вишњичка бања”, Градске општине Палилула и Звездара

________________________________________________

 Број 27  - 19.05.2023.


Акти Града

Решење о измени Решења о образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију града Београда

Акти градских општина Стари град

Одлука о промени Статута Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допуни Пословника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину
Одлука о додели награда и других јавних признања Градске општине Стари град
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Стари град
Решење о престанку мандата директору „Староградске фондације”
Решење о именовању директора „Староградске фондације”
Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду омбудсмана градске општине Стари град за 2022. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2022. године
Решење о усвајању Извештаја Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2022. године

Акти градских општина Обреновац

Одлука о образовању јединица цивилне заштите

Акти градских општина Сурчин

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Сурчин
Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију ГО Сурчин

________________________________________________

 Број 22  - 06.04.2023.


Акти Града

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Југословенском драмском позоришту
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Димитрије Туцовић”

Акти градских општина Обреновац

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Обреновац
Одлука о трећој измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац са огласом
Решење о другој измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о доношењу Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о доношењу Ценовника осталих услуга са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

________________________________________________

 Број 21  - 31.03.2023.


Акти Града

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду

Акти градских општина Барајево

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2023. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о сахрањивању и одржавању гробља на територији градске општине Барајево
Одлука о проглашењу некатегорисаних путева
Одлука о промени Оснивачког акта Установе културе Центар за културу Барајево
Решење о разрешењу функције председника Општинске изборне комисије Градске општине Барајево
Решење о измени Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине Градске општине Барајево
Решење о измени Решења о избору чланова Административно-мандатне комисије Скупштине Градске општинеБарајево
Решење о давању сагласности на Ребаланс I. Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2023. годину
Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању са финансијским извештајем ЈКП „10. октобар” Барајево за 2022. годину
Решење о усвајању Извештаја о раду Установе културе Центар за културу Барајево за 2022. годину
Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о једанаестој измени Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација

Одлука о измени Статута Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

________________________________________________

 Број 20  - 28.03.2023.


Акти Града

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки

Акти градских општина Звездара

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2023. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о додели беби-пакета новорођеној деци на територији градскеопштине Звездара
Одлука о покретању поступка израде програма гасификације на делу територије градске општине Звездара – насеља Велики Мокри Лук, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума
Одлука о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2022. године
Решење о измени Решења о избору члана Већа Градске општине Звездара
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара
Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште звездариште”
Акти градских општина Гроцка
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Гроцка
Пречишћен текст Оснивачког акта ЈП за развој градске општине Гроцка
Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о утврђивању престанка рада на положају вд начелнику Управе Градске општине Гроцка
Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Гроцка

Акти градских општина Лазаревац

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о избору члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о престанку дужности председника Управног одбора Центра за културу Лазаревац
Решење о престанку вршења дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2023. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац за 2023. годину
Решење о давању сагласности на Посебан програм ЈПКП „Лазаревац” за 2023. годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Лазаревац по основу субвенција

Колективни уговори

Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

________________________________________________

 Број 24  - 16.05.2023.


Aкти града

Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – целина III/1, градска општина Вождовац
План детаљне регулације за изградњу топловода ради повезивања дистрибутивних топловода подручја ТО „Церак” и ТО „Миљаковац”, градска општина Раковица

________________________________________________

 Број 25  - 17.05.2023.


Акти Града

План генералне регулације за подручје градске општине Палилула ван обухвата Генералног урбанистичког плана Београда

________________________________________________

 Број 26  - 18.05.2023.


Акти Града

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београд
Одлука о додели назива улици на територији градске општине Стари град
Одлука о додели назива улици на територији градске општине Звездара
Одлука о престанку важења Одлуке о додели назива улици на територији градске општине Палилула
Одлука о измени Одлуке о додели назива улица на територији градске општине Вождовац
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Вождовац
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Градско стамбено”
Решење о давању сагласности на Статут Првог приградског позоришта Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута установе Прихватилиште за одрасла и стара лица
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за уређивање, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за уређивање, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд
Решење о разрешењу дужности члана Управног одбора Установе културно-образовних делатности Дом омладине Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду
Извештај о раду омбудсмана града Београда за 2022. годину
Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2023. године

Акти градских општина Обреновац

Одлука о подршци родитељима новорођене деце са територије градске општине Обреновац доделом дечјих ауто-седишта категорије намењене деци тежине 0–36 kg

________________________________________________

 Број 19  - 27.03.2023.


Акти градских општина Вождовац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Вождовац за 2023. годину
Одлука о измени Одлуке о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о разрешењу председника и члана Изборне комисије Градске општине Вождовац у сталном саставу
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Установе „Дом културе Рипањ”
Решење о именовању директора Установе „Дом културе Рипањ”
Решење о изменама Решења о именовању Управног одбора Установе „Дом културе Рипањ”
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе „Дом културе Рипањ”
Решење о изменама и допуни Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Палилула

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Палилула
Одлука о престанку рада Фонда „Зоран Божиновић”
Одлука о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Палилула за 2022. годину
Решење о престанку функције заменика председника градске општине Палилула
Решење о избору заменика председника градске општине Палилула
Решење о избору Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Палилула
Решење о давању сагласности на Статут Центра за културу „Влада Дивљан”
Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Палилула
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Палилула

Акти градских општина Чукарица

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање за територију градске општине Чукарица
Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Спортске организације Чукарица
Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица
Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”
Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”
Решење о констатовању престанка мандата члана Већа Градске општине Чукарица
Решење о утврђивању престанка мандата директора Културног центра „Чукарица”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра „Чукарица”
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Спортске организације Чукарица
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Спортске организације Чукарица
Решење о разрешењу председника Управног одбора Спортске организације Чукарица
Решење о именовању председника Управног одбора Спортске организације Чукарица
Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Чукарица за 2023. годину са Годишњим планом

________________________________________________

 Број 18  - 27.03.2023.


Акти градских општина Младеновац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2023. годину
Одлука о изради плана детаљне регулације гробља у месној заједници Међулужје, Градска општина Младеновац
Одлука о изради плана детаљне регулације за простор између улица Краља Александра Обреновића, Војводе Путника, Краљице Марије и Јанка Катића у Младеновцу, Градска општина Младеновац
Решење о избору члана Већа Градске општине Младеновац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за простор између улица Краља Александра Обреновића, Војводе Путника, Краљице Марије и Јанка Катића у Младеновцу, Градска општина Младеновац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у месној заједници Међулужје, Градска општина Младеновац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42