П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 23  - 15.05.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


383. Одлука о условима и начину коришћења службених возила
384. Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2024/2025. години

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

385. Обавештење о јавном конкурсу

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


386. Решење о именовању чланова Одбора за прописе и управу
387. Решење о именовању чланова Комисије за кадровска и административна питања
388. Решење о именовању чланова Одбора за економска питања и буџет
389. Решење о именовању чланова Одбора за јавне службе
390. Решење о именовању чланова Комисије за међунационалне односе, цркве и верске заједнице
391. Решење о именовању чланова Комисије за одбрану и безбедност

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

392. Решење о постављењу саветника председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 22  - 09.05.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


380. Решење о разрешењу секретара Покрајинске владе
381. Решење о постављењу секретара Покрајинске владе

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

382. Обавештење

________________________________________________

 Број 21  - 08.05.2024.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


368. Одлука о избору Покрајинске владе
369. Одлука о престанку функције председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе
370. Одлука о именовању заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

371. Исправкa Одлукe о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

372. Правилник за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години
373. Правилник за доделу подстицајних средстава за уређење пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2024. години

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА АПВ

374. Правилник о додели једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2023/2024 годину, на високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


375. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
376. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
377. Одлука о престанку мандата члана Савета економског факултета у Суботици

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


378. Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години
379. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уређење пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2024. години

________________________________________________

 Број 20  - 25.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ


336. Одлука о избору председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
337. Одлука о броју и избору потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
338. Одлука о престанку функције генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
339. Одлука о именовању генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
340. Одлука о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
341. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
342. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
343. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АПВ за 2024. годину;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

344. Одлука о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

345. Упутство о начину рада покрајинских органа у електронском пословању;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

346. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2024. години;
347. Правилник за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години;
348. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду пчелињих производа на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;
349. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2024. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

350. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места млађи саветник за омладинску политику – 1 извршилац, на неодређено време;

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ


351. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине 101 Број:112-19/2024-18;
352. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине 101 Број:112-20/2024-18;
353. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине 101 Број:112-21/2024-18;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

354. Решење о давању сагласности на Измене и допуне годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2024. годину;
355. Решење о давању сагласности на Одлуку Савета Покрајинског фонда за развој пољопривреде о усаглашавању капитала Покрајинског фонда за развој пољопривреде;
356. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 0014530862024;
357. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 0014515352024;
358. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 001480545 2024;
359. решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001480290 2024;
360. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 001480448 2024
361. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, број: 001480757 2024;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

362. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


363. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2024. години;
364. Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години;
365. Конкурс о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду пчелињих производа на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;
366. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2024. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

367. Јавни конкурс за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2024. годину

________________________________________________

 Број 19  - 17.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


317. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА


318. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места – конобар – пословођа бифеа – 1 извршилац, на неодређено време;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


319. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Нови Бечеј у Новом Бечеју;
320. Решење o дaвању сагласности на Одлуку о усвајању 1. измена и допуна Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
321. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2024. годину;
322. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда ‚‚Европски послови‘‘ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
323. Решење о давању сагласности на Годишњи Финансијски извештај са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2023. годину;
324. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 001344185 2024;
325. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, број: 001344132 2024;
326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 001356905 2024;
327. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001357018 2024;
328. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001355601 2024;
329. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001377321 2024;
330. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001385167 2024;
331. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001371448 2024;
332. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 001377887 2024;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
333. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Рачунарство и информатика 4, уџбеника за четврти разред гимназије писан на мађарском језику и писму;
334. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Физика 6, уџбеника за шести разред основне школе и Збирке задатака са лабораторијским вежбама на мађарском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

335. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Установе „Центар за социјални рад Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка.

________________________________________________

 Број 18  - 10.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


299. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину;

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

300. Обавештење о оглашавању јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места за послове протокола у звању млађи саветник – 1 извршилац, на неодређено време;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


301. Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Пољопривредне школе са Домом ученика Бачка Топола;
302. Решење o дaвању сагласности на Статут Завода за јавно здравље Суботица;
303. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља Вршац у Вршцу;
304. Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Русина;
305. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара за 2023. годину;
306. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Хрвата за 2023. годину;
307. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
308. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2023. годину;
309. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност;
310. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност;
311. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
312. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
313. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализована филолошка одељења на мађарском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


314. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

315. Јавни конкурс за организацију регионалних квиз такмичења „Колико се познајемо“ – шеснаести циклус;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

316. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2024. години.

________________________________________________

 Број 17  - 03.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


278. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2024. годину;
279. Правилник о изменама и допунама Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години;
280. Правилник о изменама Правилника о спровођењу конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
281. Правилник о измени и допунама Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

282. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места конобар – 1 извршилац, на неодређено време;
283. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места кафе-кувар – 1 извршилац, на неодређено време;
284. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места техничар за одржавање рачунарске мреже – 1 извршилац, на неодређено време.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


285. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину;
286. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља „Ириг“ у Иригу;
287. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран у Србобрану;
288. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2024. годину;
289. Решење о употреби средстава текуће буџетске резере Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
290. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
291. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
292. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
293. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
294. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

295. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Математика 4 – Збирка задатака и тестова, уџбеника за четврти разред гимназије и техничке школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


296. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2024. годину;
297. Одлука о изменама и допунама Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години;
298. Одлука о измени и допунама Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години

________________________________________________

 Број 16  - 27.03.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


268. Правилник о додели средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у АП Војводини у 2024. години;
269. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину;
270. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2024. години;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

271. Правилник за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у Аутономној покрајини Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


272. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 001072981 2024 09413 009 001 060 070 04 014 ;
273. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 001072981 2024 09413 009 001 060 070 04 015 ;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


274. Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у АП Војводини у 2024. години;
275. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину;
276. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2024. години;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

277. Јавни конкурс за доделу средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини.

________________________________________________

 Број 15  - 20.03.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


261. Обавештење о јавном конкурсу

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


262. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
263. Решење о давању сагласности на Правилник o изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине
264. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинсом секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај
265. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
266. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


267. Конкурс за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2024. години

________________________________________________

 Број 14  - 13.03.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


245. Одлука о условима, начину и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2024. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

246. Обавештење о јавном конкурсу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

247. Обавештење о јавном конкурсу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

248. Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2024. години а које реализују удружења

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

249. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


250. Решење о давању сагласности на Правилник o изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине
251. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна за 2024. годину
252. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна за 2024. годину
253. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Дома ученика средњих школа Сомбор
254. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај
255. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
256. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
257. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


258. Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2024. години а које реализују удружења

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

259. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2024. години за суфинансирање пројеката набавке опреме за сакупљање отпада-камион смећар

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


260. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционо плана за унапређење родне равноправности у 2024. години

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42