П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 15  - 28.11.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
2.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
3.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада остало – личне услуге
4.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у школи за основно и средње образовање „Вожд” у Београду
5.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар графичке дораде”
6.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у филмској и телевизијској продукцији”
7.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у аудио продукцији”
8.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Струковни инжењер ваздушног саобраћаја”
9.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Струковни инжењер ваздухопловног машинства”
10.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Струковни инжењер контроле летења”

________________________________________________

 Број 14  - 22.09.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију
2.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама
3.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама
4.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама
5.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
6.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
7.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
8.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
9.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
10.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
11.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
12.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарствo
13.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
14.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
15.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
16.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај
17.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
18.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита
19.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија
20.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада остало – личне услуге
21.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство
22.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују план и програм наставе и учења за образовни профил техничар мехатронике
23.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарствa
24.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
25.ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења стручних предмета средњег образовања и васпитања у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
26.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
27.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија
28.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника
29.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита
30.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство
31.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
32.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
33.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања
34.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања
35.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

 Број 13  - 31.08.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику
2.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
3.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за физику
4.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
5.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања
6.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања
7.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања
8.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања
9.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања
10.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања
11.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитaња

________________________________________________

 Број 12  - 30.08.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке
2.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност

________________________________________________

 Број 11  - 29.08.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу балетску школу
2.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју
3.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за спорт

________________________________________________

 Број 10  - 29.08.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења средњег стручног образовања у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици
2.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника за стручне предмете за образовни профил полицајац у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици
3.ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења за стручне предмете за образовни профил полицајац у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици
4.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
5.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
6.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
7.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
8.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
9.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија
10.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геологија, рударство и металургија
11.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Пољопривредни техничар дигиталних технологија”
12.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Механичар грејне и расхладне технике”
13.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Пољопривредни техничар”
14.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар технологије дрвета и обликовања намештаја”
15.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Сценски маскер и власуљар”

________________________________________________

 Број 9  - 25.08.2023.


Министарство

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита
2.ПРАВИЛНИК о допунaмa Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита
3.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
4.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
5.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
6.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
7.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
8.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство

________________________________________________

 Број 8  - 24.08.2023.


Министарства

1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала метала
3. ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о плану и програму наставе и учења oпштеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација
4. ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација
5. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
6. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
7. ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала
8. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника
10. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника

________________________________________________

 Број 7  - 22.08.2023.


Министарства

1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
2. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
3. ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама
4. ПРАВИЛНИК о измени Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину
5. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
6. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
7. ДОПУНА КАТАЛОГА УЏБЕНИКА за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
8. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
9. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

 Број 6  - 20.06.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе
2.ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину
3.ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42