Остала издања

 

Поред континуираног праћења правно – економског пословања буџетских корисника путем петнаестодневих часописа „Правни саветник” са „Подсетником за директора” и билтена „Буџетско рачуноводство” (као и посебних прилога чије објављивање диктирају законодавне активности и потребе њихове примене у пракси), „Образовни информатор” издаје и посебне публикације чија проблематика, по обиму и значају захтева самостално издање у виду приручника, коментара прописа, збирки законске регулативе и осталих издања.

Наведене публикације имају за циљ да сагледају практичну примену новодонетих законских решења и да их својим стручним инструкцијама детаљно и потпуно приближе практичној примени и свакодневном раду правника и рачуновођа буџетских установа.

Поједине публикације из издавачког опуса наше куће намењене су стручном образовању и усавршавању директора, рачуновођа и секретара ради унапређења њиховог рада, а самим тим и унапређења пословања буџетске установе.

Збирка одабраних прописа и стручних текстова о примени Закона о јавним набавкама (са поклон ЦД-ом)


Након великог интересовања и потреба наших корисника, припремили смо Збирку одабраних прописа и стручних текстова о примени Закона о јавним набавкама. Збирку смо издали у циљу практичне помоћи свим буџетским корисницима како би и надаље успешно спроводили поступке јавних набавки.


• 3.550,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 4.650,00 дин за осталу клијентелу.


Садржај »

Цена: 3550,00 динара
"Канцеларија за јавне набавке ОИ"


Kомпанија Образовни информатор промотивно представља пакет под називом ,,Канцеларија за јавне набавке ОИ“ који садржи:
• СТРУЧНО ИЗДАЊЕ - Збирка одабраних прописа и стручних текстова о примени закона о јавним набавкама
• ПОКЛОН ЦД - са моделом Правилника о јавним набавкама
• ТРИ СНИМКА ВЕБИНАРА – подељених на три модула који обрађују поступне кораке на порталу Јавних набавки:

• 9.990,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 12.990,00 дин за осталу клијентелу.


Садржај »

Цена: 9.990,00 динара
НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО – ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА (V ИЗДАЊЕ)


V измењено и допуњено издање приручника Буџетско рачуноводство II – Примена контног плана са примерима књижења, садржи ажуриране примере усаглашене са изменама и допунама прописа из области буџетског рачуноводства, али и осталих прописа чијом се применом обезбеђују подаци који се евидентирају у оквиру буџетског рачуноводства (нпр. порески прописи и др.).
У приручнику је дата детаљна разрада контног плана за буџетске кориснике по класама, од 000000 до 900000, у оквиру којих су приказани примери књижења који се најчешће срећу у пракси. Поред детаљног приказа билансних карактеристика класа и рачуна, наведени су и сви релевантни прописи који се користе у раду.
Изменама Уредбе о буџетском рачуноводству које су ступиле на снагу 21. марта 2020. године, прописан је изузетак од примене готовинске основе код вођења примљених средства од донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у девизама, што је такође обухваћено овим издањем приручника.
Верујемо да ће овај приручник, као и претходни, бити прихваћен у пракси као неопходна помоћ у свакодневном раду и надамо се да ће бити на нивоу очекиваних захтева свих корисника који имају обавезу да примењују прописе из области буџетског рачуноводства.

Цене :

• 6.230,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 8.900,00 дин за осталу клијентелу.Редакција


Садржај »

Цена: 6.230,00 динара
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)


Oво измењено и допуњено издање Контног плана за буџетски систем (април 2023.) настало је на основу измена које су донете Правилницима о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гл. РС“, бр. 19/21, 66/21, 130/21, 144/22 и 26/23). Овим правилницима уређено је неколико новина, од којих издвајамо:
- прописан је нови извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти,
- прописана нова конта за евидентирање прихода по основу наплате пореза за увећање имовине физичког лица (713621)
- прописана нова субаналитичка конта за евидентирање прихода Буџетског фонда за ванредне ситуације по основу одређених издвајања из премије осигуравајућих друштава, наплаћених од привредних субјеката као и надлежног органа за послове цивилног ваздухопловства (714442, 714443, 714444, 714445, 714446)
- обрисан је конто 714447 за евидентирање прихода по основу 1% прихода од продаје улазница за спортске догађаје, по пријављеном догађају Министарству унутрашњих послова
- у класи 500000 - ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ, прописана су нова конта за евидентирање издатака по основу набавке шинских возила и остале опреме за копнени саобраћај (512118 и 512119)
- извршене су измене и допуне синтетичких конта за евидентирање обавеза, расхода, као и издатака за финансијску имовину за евидентирање умањења за дисконт по основу емитованих хартија од вредности
- прописана су нова конта за евидентирање прихода по основу трансфера из буџета Републике у корист Републичких фондова ра ПИО, НСЗ, као и ФСОВО (78121, 781122, 781123, 781124, 781125, 781126 и 781127) и др.
Пред вама је скраћени облик Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гл. РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22 и 26/23), који садржи само кла¬сификације које овај правилник прописује и то:
- класификацију расхода и издатака према изворима финансирања (чл 8. овог правилника),
- табеларни приказ шема функсионалне класификације (Прилог 1) и
- контни план (Прилог 2).
Сматрамо да смо на тај начин пружили сваком рачуновођи у буџетском систему неопходан алат ажуриран са најновијим изменама, који је и лаган за свакодневну употребу.
Све измене класификација објављених у овом правилнику надаље ћемо редовно пратити и објављивати у нашем часопису БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО.


Редакција


Садржај »

Цена: 2.200,00 динара
РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)


• 800,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 1.200,00 дин за осталу клијентелу.


Садржај »

Цена: 800,00 динара
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42