Саветовања и семинари
»

VI ГОДИШЊА КОФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

11. децембар (уторак) 2012. године – Београд, Центар „Сава”, почетак у 10.00 часова


улаз из Милентија Поповића


I део (10.00 – 12.00 часова)

• Уводна реч: Системски оквир правно-економског пословања у 2013. години
• УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА У СКЛАДУ СА
ИЗМЕНАМА ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ
• Финансирање буџетских корисника у 2013. са пројекцијама у 2014. и 2015.
(Проширење система управљања буџетским средствима на сва јавна средства; Исказивање, располагање
и распоређивање сопствених прихода у 2013. и у наредном периоду; Обавеза отварања наменских рачуна
код Управе за трезор; Повраћај неутрошених средстава у буџет до истека буџетске године, Финансирање
плата у 2013. години – планирана повећања?)
• Предстојеће мере у пореској политици и ефекти примене најновијих пореских ре-
шења (Реформа пореског система и очекивани ефекти на пословање буџетских корисника у 2013. годи-
ни: нова дефиниција укупног промета, могућност брисања из система ПДВ, новине у дефинисању обвез-
ника ПДВ и пореског дужника, увођење система наплате – према наплаћеном потраживању, нови рокови
за подношење пореске пријаве, обавеза подношења пореских пријава искључиво електронским путем...)
• Планиране промене у систему јавних набавки, у циљу веће контроле трошења
јавних средстава (Нове превентивне радње и контролни механизми у поступку јавне набавке;
Централизација јавних набавки по предмету и по наручиоцу; Нови извештај о извршењу плана набавки;
Нерегуларна набавка – кривично дело; Регистар понуђача; Посебна служба наручиоца за контролу јавних
набавки; Нови поступци – конкурентни дијалог, оквирни споразум, систем динамичне набавке, електрон-
ска лицитација; Негативне референце – обавезност одбијања понуде, забрана учешћа у поступку јавне на-
бавке...)

• Пауза (12.00 – 12.30 часова) •

II део (12.30 – 13.30 часова)

• ПРАВЦИ И ПРИОРИТЕТИ РЕФОРМИ У РАДУ ДЕЛАТНОСТИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (Државна
управа, Локална самоуправа, Просвета, Социјална заштита, Здравство, Култура, Јавна предузећа)
• ПРИЛОЗИ РЕФОРМИ ЈАВНОГ СЕКТОРА – Резултати струковних активности на унапређењу
јавног сектора

• Пауза (13.30 – 14.00 часова) •

III део (14.00 – 16.00 часова)

По завршетку Пленарног дела Конференције СПЕЦИЈАЛНО:
• ЗА ДИРЕКТОРЕ (Анекс А)
• Управљачка одговорност директора и осталих руководилаца – императив очувања
јавних финансија (новина из Закона о буџетском систему)
(Шта заиста значи принцип економичности, ефективности, ефикасности и јавности у буџетском пословању; Ус-
постављање и континуирано одржавање ажурности система финансијског управљања и контроле унутар сваке
буџетске организације; Обавеза објављивања информатора о раду и годишњих финансијских извештаја на
својој интернет презентацији; Шта се и како може интерно контролисати код корисника јавних средстава?)
• ЗА ПРАВНИКЕ (Анекс Б)
• Нови приступ нормативном уређивању у јавном сектору
• ЗА ЕКОНОМИСТЕ/РАЧУНОВОЂЕ (Централна сала 1/0)
• Финансијски послови у буџетском календару, са посебним излагањем на тему:
„Припрема за израду завршног рачуна буџетских корисника” (Попис имовине и
обавеза на дан 31.12.2012.; Усаглашавање главне и помоћних књига; Обрачун и књижење амортизације)
• Прилози из рада Удружења у јавном сектору: ПРОГРАМИ РАДА струковних удружења
директора, правника/секретара и рачуновођа

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42