П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 5  - 23.07.2024.


Министарства

1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), које су наведене у Додатку Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID) 2023

________________________________________________

 Број 4  - 18.07.2024.


Министарства

1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Техничких прописа који су саставни део Споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2023”

________________________________________________

 Број 3  - 21.06.2024.


Министарства

1.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о сарадњи у спречавању и контроли авијарне инфлуенце
2.МЕМОРАНДУМ о разумевању у области спорта између Министарства спорта Републике Србије и Министарства културе, омладине и спорта Габонске Републике
3.ПРОТОКОЛ о фитосанитарним условима за извоз свежих боровница из Републике Србије у Народну Републику Кину између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине
4.ПРОТОКОЛ о инспекцијским, карантинским и санитарним захтевима за извоз сувих шљива из Србије у Кину између Министарства пољопривредe, шумарствa и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине

________________________________________________

 Број 2  - 06.06.2024.


Министарства

1.СПОРАЗУМ о радио-телевизијској и онлајн аудио-визуелној сарадњи између Министарства информисања и телекомуникација Републике Србије и Националне управе зарадио и телевизију НР Кине (ступа на снагу 8. маја 2024.)
2.МЕМОРАНДУМ о разумевању о јачању сарадње у области дигиталне економије између Министарства информисања и телекомуникација Републике Србије и Националне управе за податке Народне Републике Кине
3.МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија између Министарства индустрије и информационих технологија Народне Републике Кине и Министарства информисања и телекомуникација Републике Србије
4.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области културе, образовања и науке

________________________________________________

 Број 1  - 28.05.2024.


Министарства

1.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства унутрашње и спољне трговине Републике Србије и Националне комисије за развој и реформу Народне Републике Кине ради успостављања Координационог механизма за праћење имплементације Средњорочног акционог плана о заједничкој изградњи иницијативе „Појас и пут” између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине
2.МЕМОРАНДУМ о разумевању (МоР) у области спорта између Министарства спорта Републике Србије и Министарства спорта и омладине Исламске Републике Иран
3.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Опционог протокола уз Међународни пакет о економски, социјалним и културним правима
4.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Финансијског протокола између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области финансирања увођења опште аутоматизације управљања електродистрибутивном мрежом у Републици Србији
5.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области образовања, науке, културе, медија, омладине и спорта
6.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата
7.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Народне Републике Кине

________________________________________________

 Број 7  - 28.12.2023.


Министарства

1.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе у области спорта
2.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спорта Републике Србије и Опште управе за спорт Краљевине Бахреин у области спорта
3.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спорта Републике Србије и Министарства спорта Краљевине Саудијске Арабије о сарадњи у области спорта
4.МЕМОРАНДУМ о разумевању у области спорта између Министарства спорта Републике Србије и Министарства туризма и спорта Републике Казахстан
5.МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Националног института за дипломатију и међународне односе Министарства спољних послова и међународне сарадње Краљевине Камбоџе
6.ПРОТОКОЛ о фитосанитарним условима за извоз свежих јабука из Републике Србије у Народну Републику Кину између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине
7.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о механизмима прехрамбене сигурности на Западном Балкану
8.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола из 1988. на Међународну конвенцију о заштити људског живота на мору, 1974
9.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму Европске уније „Царина” о сарадњи у области царина
10.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије, са једне стране и Европске уније, са друге стране, о учешћу Републике Србије у Механизму цивилне заштите Уније
11.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности
12.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о борби против недозвољене трговине културним добрима

________________________________________________

 Број 6  - 31.10.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума о слободној трговини између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине
2.ЗАКОН о потврђивању Протокола од 30. новембра 1972. године са амандманима од 24. јуна 1982. године и 31. маја 1988. године, Конвенције о међународним изложбама потписане у Паризу 22. новембра 1928. године, измењене и допуњене протоколима од 10. маја 1948. године, 16. новембра 1966. године, 30. новембра 1972. године, и амандманима од 24. јуна 1982. године и 31. маја 1988. године
3.ЗАКОН о потврђивању Споразума о механизмима прехрамбене сигурности на Западном Балкану
4.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о борби против недозвољене трговине културним добрима
5.ЗАКОН о потврђивању Споразума o кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске
6.ЗАКОН о потврђивању Уговора о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији, Протокола о изменама Уговора о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији, Другог протокола о изменама Уговора о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији и Трећег протокола о изменама Уговора о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији
7.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекaт изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко Дунава), између кинеске Export-Import банке, као „Зајмодавац” и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као „Зајмопримац”
8.ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Рехабилитација и безбедност путева Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
9.ЗАКОН о потврђивању Финансијског протокола између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области финансирања увођења опште аутоматизације управљања електродистрибутивном мрежом у Републици Србији
10.ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – Фаза I и II) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Оперативни број 50848 и 53169
11.ЗАКОН о потврђивању Уговора о гаранцији (Регионални депои Србија Воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
12.ЗАКОН о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Швајцарског Савезног већа о измени Уговора између Савета министара Србије и Црне Горе и Швајцарског Савезног већа о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину
13.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредиту у износу до 700.000.000 евра који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе Привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута E-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца и J.P. Morgan SE, као Агентa и JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, као Првобитног мандатног водећег аранжера и Banco Santander, S.A. New York Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank и ING Bank, a branch of ING-DiBa AG као Мандатних водећих аранжера и Одређених других финансијских институција, као Првобитних зајмодаваца, уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција
14.ЗАКОН о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2147 (2023) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Пројектни зајам за изградњу БИО4 Кампуса
15.ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума број ЦРС1025 о кредитним линијама за финансирање Програмске операције за развојну политику зеленог раста у Србији између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца
16.ЗАКОН о потврђивању Посебног споразума о Првој кредитној линији број ЦРС1025 01 Д за финансирање Програмске операције за развојну политику зеленог раста у Србији између Републике Србије и Француске агенције за развој
17.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму Европске уније „Царина” о сарадњи у области царина
18.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредиту број ЦРС1033 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца

Министарства

19.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Бангладеш о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
20.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Секторског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмената за претприступну помоћ у области подршке програма руралног развоја (ИПАРД III)
21.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Намибије о сарадњи у области одбране
22.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине
23.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у ветеринарској, фитосанитарној и области безбедности хране и хране за животиње на Западном Балкану
24.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Министарства спорта Републике Србије и Министарства спорта Краљевине Саудијске Арабије о сарадњи у области спорта
25.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
26.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша
27.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности
28.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Европске уније, с једне стране и Републике Србије, с друге стране, о учешћу Републике Србије у Компоненти за запошљавање и социјалне иновације („ЕаСИ”) Европског социјалног фонда плус („ЕСФ+”)
29.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном признавању и замени возачких дозвола

________________________________________________

 Број 5  - 12.09.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије, сa једне стране и Европске уније, сa друге стране, о учешћу Републике Србије у механизму цивилне заштите Уније
2.ЗАКОН о потврђивању Споразумa о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије делујући преко и путем Министарства финансија за Зајам за политике (ПБЛ) – „Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици Србији”
3.ЗАКОН о потврђивању Споразума o филмској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије
4.ЗАКОН о потврђивању Споразума о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности
5.ЗАКОН о потврђивању Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима
6.ЗАКОН о потврђивању измена и допуна Споразумa о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП)
7.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном признавању и замени возачких дозвола
8.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша
9.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
10.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
11.ЗАКОН о потврђивању Протокола из 1988. на Међународну конвенцију о заштити људског живота на мору, 1974.
12.ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније, с једне стране и Републике Србије, с друге стране, о учешћу Републике Србије у компоненти за запошљавање и социјалне иновације („EаSI”) Европског социјалног фонда плус (ЕСФ+)

Министарства

13.ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о карантинским и санитарним условима за храну за кућне љубимце која се извози из Републике Србије у Народну Републику Кину
14.ПРОТОКОЛ између Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управe царинa Народнe Републикe Кинe о инспекцијским, карантинским и ветеринарско-санитарним захтевима за извоз медa из Републике Србије у Народну Републику Кину
15.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат „Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу – ушће Дрине и Саве”

________________________________________________

 Број 4  - 01.08.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Секторског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у области подршке програма руралног развоја (ИПАРД III)
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Први зајам за развојну политику зеленог раста у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
3.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
4.ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат наука) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
5.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредиту у износу од 300.000.000 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, Merill Lynch International, као Аранжера и Финансијских институција наведених у Прилогу 1, као Првобитних зајмодаваца и Global Loan Agency Services Limited, као Агента
6.ЗАКОН о изменама Закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре
7.ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2114 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Пројектни зајам – Затворски објекти у Крушевцу и Сремској Митровици
8.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја тржишта капитала) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
9.ЗАКОН о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF)
10.ЗАКОН о потврђивању Уговора о изменама и допунама који се односи на МИГА Уговор о кредиту у износу до 400.000.000 евра, од 10. децембра 2021. године између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и Caixabank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., Caixabank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате – Прељина (Моравски коридор)

Министарства

11.ОДЛУКА број 1/2022 Заједничког комитетеа ЕУ-ЗЗТ основаног Конвенцијом о заједничком транзитном поступку од 20. маја 1987. године од 25. августа 2022. године у вези са изменама захтева у погледу елемената података за транзитне декларације и правила о админстративној помоћи у Додацима I, IIIa и IV Конвенције о заједником тразитном поступку
12.ОДЛУКА број 1/2022 Заједничког комитета ЕУ и земаља заједничког транзита основаног Конвенцијом о поједностављењу формалности у трговини робом од 20. маја 1987. године од 25. августа 2022. у вези са позивом упућеним Украјини да приступи тој конвенцији
13.ОДЛУКА број 3/2022 Заједничког комитета ЕУ-ЗЗТ основаног Конвенцијом о заједничком тразитном поступку од 20. маја 1987. године од 29. септембра 2022. године којом се мења та конвенција
14.ОДЛУКА број 2/2022 Заједничког комитета ЕУ-ЗЗТ основаног Конвенцијом о заједничком транзитном поступку од 20. маја 1987. године од 25. августа 2022. године у вези са позивом Украјини да приступи тој конвенцији
15.СПОРАЗУМ између Владе Републике Србије и Владе Боливарске Републике Венецуеле о сарадњи у области пољопривреде
16.МЕМОРАНДУМ о разумевању у области спорта између Министарства спорта Републике Србије и Министарства омладине, спорта и оснаживања заједнице Републике Малдиви
17.МЕМОРАНДУМ о сарадњи у области европских интеграција између Министарства за европске интеграције Владе Републике Србије и Секретаријата за европске послове Владе Републике Северне Македоније
18.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства за европске интеграције Републике Србије и Министарства спољних послова, Европске уније и сарадње Краљевине Шпаније за развој веће сарадње у области европских интеграција
19.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Малдиви о сарадњи у области дипломатског образовања
20.ПРОТОКОЛ између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе о сукцесији билатералних споразума закључених између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Народне Републике Анголе
21.ПРОТОКОЛ о наставку важења билатералних споразума закључених са Социјалистичком Федеративном Републиком Југославијом између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон
22.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 37, 38 и 39 Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе МДП (Карнета ТИР) (Конвенција ТИР, 1975)
23.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о сарадњи у области туризма
24.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о војној сарадњи
25.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о оснивању културно-информативних центара у Скопљу и Београду
26.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности
27.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о реадмисији лица која незаконито бораве
28.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о реадмисији лица која незаконито бораве
29.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају
30.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о признавању квалификација у високом образовању на Западном Балкану
31.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о слободном кретању са личним картама на Западном Балкану
32.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о признавању професионалних квалификација за докторе медицине, докторе стоматологије и архитекте у контексту Централно-европског споразума о слободној трговини
33.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о сарадњи у области пољопривреде
34.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и Министарства дигиталног развоја и саобраћаја Републике Азербејџан о признавању овлашћења у складу са прописом 1/10 Међународне конвенције о стандардима за обуку, издавање уверење и вршење бродске страже помораца из 1978. године са изменама и допунама

________________________________________________

 Број 3  - 08.05.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
3.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1024 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца
4.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области културе, образовања и науке
5.ЗАКОН о потврђивању Споразума о признавању професионалних квалификација за докторе медицине, докторе стоматологије и архитекте у контексту Централно-европског споразума о слободној трговини, са Анексом I, Анексом II и Анексом III
6.ЗАКОН о потврђивању Споразума о признавању квалификација у високом образовању на Западном Балкану
7.ЗАКОН о потврђивању Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану
8.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања
9.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају
10.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о војној сарадњи
11.ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
12.ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
13.ЗАКОН о потврђивању Уговора о гаранцији Зајам за ликвидност ЕПС-a између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
14.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о оснивању културно-информативних центара у Скопљу и у Београду
15.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области образовања, науке, културе, медија, омладине и спорта
16.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности
17.ЗАКОН о потврђивању Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата
18.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о реадмисији лица која незаконито бораве

Министарства

19.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Дипломатске академије „Кази Дикамбајев” Министарства спољних послова Киргиске Републике
20.МЕМОРАНДУМ о разумевању о успостављању механизма политичких консултација између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Гвинеје Бисао
21.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Боливарске Републике Венецуеле о сарадњи у области пољопривреде
22.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт Европа – оквирном програму за истраживање и иновације
23.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Еразмус+ – програму Европске уније за образовање, обуке, младе и спорт
24.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о међусобном укидању виза за носиоца дипломатских, службених и специјалних пасоша
25.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе о међусобном укидању виза за дипломатске и службене пасоше
26.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности
27.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора о узајамној правној помоћи у кривичним стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата
28.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора о трансферу осуђених лица између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата
29.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора о изручењу између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата
30.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора о правној и судској сарадњи у грађанским и трговинским стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата
31.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума Владе Републике Србије и Владе Републике Сенегал о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42